Uchwała Nr XXXI / 175 / 05

UCHWAŁA nr XXXI/175/05
RADY GMINY HAJNóWKA
z dnia 29 listopada 2005 r.

                                                                            w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r.  Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683; z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966;  z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484)  uchwala się , co następuje:

§ 1. 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Hajnówka:

1) od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych  - 0,48zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,47 od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
c. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,58 od 1mpowierzchni  użytkowej; 
d. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,71 od 1m2 powierzchni użytkowej;
e. pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,37zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) od  budowli  - 2 %  ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 

3)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,61 od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,61 od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,27zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXI/115/04 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
/Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 201, poz. 2815 z 20 grudnia 2004 r./

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-12-26

Data modyfikacji: 2005-12-26

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-12-26