Uchwała Nr XXXI / 176 / 05

Uchwała Nr XXXI/176/05
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 29 listopada 2005 r.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 , poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz.84 i Nr 200 poz.1683; z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039 , Nr 188 poz.1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203 poz. 1966; z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291, Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1419, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1484) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom;
2) budynki i grunty stanowiące własność gminy, wykorzystywane do celów przeciwpożarowych , do realizacji zadań własnych gminy z zakresu kultury.

§ 2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy , związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXI/117/04 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości / Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 201, poz. 2817 z 20 grudnia 2004r./

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-12-26

Data modyfikacji: 2005-12-26

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-12-26