2020-12-29 Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy : Referent do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 Hajnówka, 29.12.2020r.

 Informacja o wynikach naboru

przeprowadzonego w Urzędzie Gminy Hajnówka

 na stanowisko – referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 

 

          Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1282 ) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

 

Pani Natalia Stocka.

 

 Uzasadnienie:

Dokumenty na wyżej wymienione stanowisko złożyła 1 kandydatka.

Dokumentacja kandydatki spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

W wyniku przeprowadzonej procedury naboru tj. analizy merytorycznej złożonych przez kandydatkę dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Natalia Stocka zamieszkała w Mochnate, która spełniała wymagania zawarte w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z ww. stanowiskiem.

 

 

Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz


Hajnówka, dnia 23.12.2020r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

Referent  ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

nazwa stanowiska pracy

 

 

            Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Lp.     Imię i nazwisko     Miejsce zamieszkania

 1.   Natalia Stocka      Mochnate

 

 

 Wójt

mgr Lucyna Smoktunowicz


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

ogłasza

nabór na wolne stanowisko pracy :
Referent do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Hajnówka

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. ma obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie:  wyższe,
 3. staż pracy – minimum 4 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej lub rządowej,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 6. posiada minimum prawa jazdy kat. B
 7. nie była prawomocnie skazana za przestępstwa umyślne,
 8. umiejętność współpracy z ludźmi, zdolność do szybkiego przedkładania projektów rozwiązań organizacyjnych przełożonym, wysoka kultura osobista, komunikatywność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, przestrzeganie tajemnicy służbowej, terminowość i dokładność, umiejętność obsługi komputera.

 

Dobra znajomość następujących aktów prawnych: ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.); ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz. 713 j.t.), ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1541) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015r. poz. 1829) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. z 2002r. Nr 98, poz. 978), Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 2004r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. z 2004r. Nr 219, poz. 2218), Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012r., poz. 741), ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1856), ustawy z dnia  19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019r. poz. 1696) wraz ze wszystkimi obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość obsługi biurowych programów użytkowych, w tym: Microsoft Office.
 2. znajomość pracy biurowej.

 

 1. Warunki pracy:

Praca administracyjno-biurowa z obsługą komputera wykonywana w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, tel. (85) 682-25-00.

 

Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na I piętrze budynku administracyjnego Urzędu, wyposażonym w meble i niezbędne urządzenia do pracy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast windy do przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami. Praca wymagająca poruszania się na terenie budynku, poza budynkiem w granicach administracyjnych gminy Hajnówka oraz realizacji poleceń przełożonych do wyjazdu służbowego.

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

Początek zatrudnienia : styczeń 2021r.

 

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Hajnówka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

I. Zadania główne:

 1. realizacja wytycznych Wojewody w sprawach szkolenia obronnego,
 2. opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Urzędu w warunkach   zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 3. organizowanie i prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu kierowania  obronnością w Gminie w zakresie stałego dyżuru i stanowiska kierowania przygotowania  Gminy w ramach systemu obronnego państwa do realizacji zadań umożliwiających     mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych oraz zorganizowania Akcji Kurierskiej,
 4. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem formacji oc oraz planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
 5. wykonywanie zadań związanych z planowaniem i nakładaniem na terenie Gminy obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,              
 6. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 września 2004r. w    sprawie  reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a w szczególności sporządzanie imiennych wykazów osób podlegających reklamowaniu i przesyłanie ich do WKU oraz informowanie o wystąpieniu przyczyn reklamowania,
 7. wykonywanie zadań wynikających z przepisów o obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
 8. opracowanie i aktualizacja gminnego planu obrony cywilnej i gminnego planu zarządzania kryzysowego,
 9. opracowanie projektów zarządzeń Wójta- Szefa Obrony Cywilnej Gminy w sprawie realizacji zadań zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 10. nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności systemu powszechnego ostrzegania i  alarmowania ludności,
 11. realizacja zadań z zakresu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
 12. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
 13. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z 27 czerwca 2012r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwość organów w tych sprawach, a w szczególności tworzenie warunków i sposobów przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne,
 14. kontrola realizacji zadań obronnych w jednostkach podległych i podporządkowanych,
 15. planowanie zaopatrzenia w sprzęt i umundurowanie formacji obrony cywilnej (prowadzenie magazynku oc),
 16. opracowywanie dokumentacji niezbędnej do organizowania akcji ratunkowych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof, w tym współpraca ze Starostwem Powiatowym,
 17. prowadzenie spraw związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Gminy,
 18. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego,
 19. prowadzenie dokumentacji z zakresu gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 20. zwoływanie posiedzeń gminnego zespołu zarządzania kryzysowego,
 21. rozliczanie kart drogowych pojazdów gminnych,
 22. realizowanie spraw wynikających z ustawy z dnia  19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie:
 1. dostępności architektonicznej,
 2. dostępności cyfrowej,
 3. dostępności informacyjno - komunikacyjnej,
 4. dostępności alternatywnej,
 5. raportowania dostępności,

 

 1. rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych na podst. obowiązujących przepisów,
 2. przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta w sprawach objętych zakresem zadań stanowiska,
 3. realizowanie spraw dotyczących zadań zleconych gminy wynikających z innych ustaw,

II. Zadania pomocnicze

 1. Prowadzenie spraw zastępstwa w czasie nieobecności pracownika Referatu,
 2. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta Gminy i Kierownika Referatu.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny - podanie,
 2. życiorys (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie uprawnień, zaświadczeń i certyfikatów o ukończonych kursach,
 6. szkoleniach,
 7. oryginał kwestionariusza osobowego,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w załączeniu),
 9. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w załączeniu),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu  zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (w załączeniu).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy (pokój Nr 32), pocztą elektroniczną na adres gmina@gmina-hajnowka.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka z dopiskiem: Oferta na stanowiskoReferent do spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w UG. Hajnówka” w terminie do dnia 22 grudnia 2020r. do godz.12:00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Hajnówka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka: Strona główna / Nabór na wolne stanowiska pracy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka.

 

Wójt Gminy Hajnówka

                                                                                                         

Hajnówka, dnia 11 grudnia 2020r.

 

 

Wzory do pobrania i wykorzystania:

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-12-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-12-11