Uchwała Nr XI / 70/03

UCHWAŁA Nr XI/70/03
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 04 grudnia 2003 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039 i Nr 188 poz. 1840) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy;
1) od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,45zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 12,85 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,11 od 1m2 powierzchni użytkowej;
4) od budynków lub i części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,49 od 1m2 powierzchni użytkowej;
5) od budynków lub i części pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,21zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
6) od budowli - 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7;
7) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,58 od 1 m2 powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych -3,41 od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,25zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Traci moc Uchwała NrII/7/2002 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-03-14

Data modyfikacji: 2005-03-14

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-03-14