Uchwała Nr XI / 71/03

Uchwała Nr XI/71/03
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 04 grudnia 2003 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153, poz.1271, Nr 214 poz.1816, z 2003 r., Nr 80 poz.717), art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r.Nr 9, poz.84 i Nr 200 poz.1683, z 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039 i Nr 188 poz.1840) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki, budowle i grunty stanowiące własność (współwłasność) gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom;
2) budynki i grunty stanowiące własność gminy, wykorzystywane do celów przeciwpożarowych oraz zadań własnych gminy z zakresu kultury.

§ 2.

Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.

Traci moc Uchwała NrII/8/2002 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-03-14

Data modyfikacji: 2005-03-14

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-03-14