Uchwała Nr XI / 73/03

Uchwała Nr XI/73/03
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214. poz. 1816; z 2003r. Nr 80, poz. 717) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz.274; Nr 110, poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Hajnówka.

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art.8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 500,-zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 900,-zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.100,-zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.800,- zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi - trzy - 1.900,- zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony:
- o liczbie osi - trzy - 2.000,- zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery lub więcej - 2.100,-zł

e) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.200,- zł

3) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.000,-zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 23 tony:
- o liczbie osi - trzy - 2.050,-zł

c) równej lub wyższej niż 23 tony
- o liczbie osi - trzy - 2.100,-zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.130,-zł

e) równej lub wyższej niż 29 ton:
- o liczbie osi - cztery i więcej - 2.452,80 zł

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1.100,-zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.200,-zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.300,-zł

5) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opatach lokalnych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneuamtycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie - 1.600,-zł

b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2. 050,-zł

c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - trzy - 1.830,-zł

d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.110,-zł

6) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanych do uzywania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyzszej niż 12 ton, do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - dwie - 1.937,76 zł

b) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 2.100,-zł

c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie :
- o liczbie osi - trzy - 1.830,-zł.

d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - trzy - 2.548,65 zł

7) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/: -1.020 zł

8) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.000,-zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.100,-zł

c) równej lub wyzszej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie - 1.400,-zł

d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.600,-zł

e) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - trzy - 1.447,-zł

f) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.600,-zł

9) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z innym zawieszeniem osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów /z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego/

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.000,-zł

b) równej lub wyższej niż 25 ton:
- o liczbie osi - jedna - 1.100,-zł

c) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - dwie - 1.400,-zł

d) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie - 1.700,- zł

e) równej lub wyższej niż 12 ton, do 36 ton włącznie:
- o liczbie osi - trzy - 1.447,-zł

f) powyżej 36 ton:
- o liczbie osi - trzy - 1.600,-zł

10) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc - 1.000,- zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.250,- zł

§ 2.

Traci moc uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-03-14

Data modyfikacji: 2005-03-14

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-03-14