Uchwała Nr XI / 74/03

Uchwała nr XI/74/03
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1816; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) ), art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683;z 2003r. Nr 96, poz. 274, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :
1) środki transportowe stanowiące własność gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
2) autobusy wykorzystywane w celu dowożenia dzieci do szkół,
3) środki transportowe wykorzystywane do celów przeciwpożarowych z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Traci moc Uchwała NrII/10/2002 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 3.

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-03-14

Data modyfikacji: 2005-03-14

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-03-14