Uchwała Nr XXI /115/04

UCHWAŁA Nr XXI/115/04
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2004 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1816, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203), oraz art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz.84, Nr 200 poz.1683, z 2003 r. Nr 96 poz.874, Nr 110 poz.1039 i Nr 188 poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz.1291 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Hajnówka:

1) od budynków lub ich części:
    a) mieszkalnych - 0,47zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,27 od 1 m2 powierzchni użytkowej;
    c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,37 od 1m2 powierzchni użytkowej;
    d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,61 od 1m2 powierzchni użytkowej;
    e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,32zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
2) od budowli - 2 % ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
3) od gruntów:
    a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60 od 1 m2 powierzchni;
    b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,52 od 1 ha powierzchni;
   c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,26zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XI/70/03 Rady Gminy Hajnówka z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-07