Uchwała Nr XIV / 86/04

Uchwała Nr XIV / 86 / 04
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 11 marca 2004 roku

 

 sprawie ustalenia opłaty administracyjnej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984;  Nr 153, poz.1271; Nr 214. poz. 1816; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ) art.18 i 19 pkt 1 lit.d ustawyz dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96 poz.874; Nr 110, poz. 1039 i Nr 188 poz. 1840) Rada Gminy Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1.

 Ustala się opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej, jak niżej:
1)  za sporządzenie testamentu allograficznego w siedzibie Urzędu Gminy - 70,- zł
2)  za sporządzenie testamentu allograficznego poza siedzibą Urzędu Gminy - 90,-
3)  za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  - 30,- zł,
4) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  40,- zł

§ 2.

Obowiazek uiszczenia opłaty administracyjnej jest wymagany przed wykonaniem czynności wymienionych w § 1 w kasie urzędu gminy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII / 210 / 02 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu jej płatności oraz sposobu jej poboru.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Grygoruk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-15

Data modyfikacji: 2005-02-15

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-15