Uchwała Nr XXI /118/04

Uchwała Nr XXI/118/04
Rady Gminy Hajnówka

z dnia 29 listopada 2004 roku

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558 i Nr 113, poz.984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214 poz. 1816; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ), art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. nr 9 poz. 84 i Nr 200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 274, Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 Nr 203, poz. 1966 , z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 , Nr 123, poz. 1291) Rada Gminy Hajnówka uchwala co nastepuje:

§ 1.

1. Zwalnia się od podatku od środków transportowych :

1) środki transportowe stanowiace własność gminy, z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt. 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

2) autobusy wykorzystywane w celu dowożenia dzieci do szkół,

3) środki transportowe wykorzystywane do celów przeciwpożarowych z wyjątkiem określonych w art. 8 pkt 2, 4, 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

2. Zwolnienia, o których mowa w ust.1 nie obejmują środków transportowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XI/74/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jan Grygoruk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-02-07

Data modyfikacji: 2005-02-07

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-02-07