POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - do pobrania

 

 

POSTANOWIENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., art. 293 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 979) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2.

Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 r.

§ 3.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Marszałek Sejmu: E. Witek

 

Załącznik 1. [KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.]

Załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 czerwca 2020 r. (poz. 988)

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 28 CZERWCA 2020 R.

Termin wykonania czynności wyborczych

Czynności wyborcze

1

2

od dnia 3 czerwca 2020 r.

- przekazanie przez Państwową Komisję Wyborczą za pośrednictwem środków masowego przekazu informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa

do dnia 5 czerwca 2020 r.

- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami Prezydenta zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.;

- podanie przez Państwową Komisję Wyborczą informacji o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów;

- dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 9 czerwca 2020 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

- przedkładanie przez zainteresowanych właściwym komisarzom wyborczym propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, w tym siedzib znajdujących się w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

do dnia 10 czerwca 2020 r.

- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

- zgłaszanie ponownie kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r. oraz zawiadomiły one Państwową Komisję Wyborczą o zamiarze uczestnictwa w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.;

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

- składanie przez komisarzy wyborczych wniosków dotyczących zgłoszeń kandydatów na członków okręgowych komisji wyborczych

do dnia 12 czerwca 2020 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i o możliwości głosowania przez pełnomocnika;

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 13 czerwca 2020 r.

- zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 15 czerwca 2020 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych;

- powołanie przez Państwową Komisję Wyborczą okręgowych komisji wyborczych;

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 16 czerwca 2020 r.

- zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju;

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy;

- zawiadomienie konsulów przez wyborców wpisanych do spisu wyborców w obwodach głosowania za granicą w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., którzy zmieniają miejsce pobytu przed dniem głosowania w dniu 28 czerwca 2020 r. lub zamierzają głosować korespondencyjnie, w celu dokonania przez konsula odpowiedniej zmiany w spisie lub skreślenia wyborcy ze spisu wyborców albo w celu odnotowania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w spisie wyborców;

- ustalenie przez kierujących redakcjami właściwych ogólnopolskich programów telewizyjnych, w tym TV Polonia, oraz radiowych, w drodze losowania, kolejności rozpowszechniania w każdym dniu audycji wyborczych

od dnia 16 czerwca 2020 r.

do dnia 26 czerwca 2020 r. godziny 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

od dnia 16 czerwca 2020 r. do dnia 26 czerwca 2020 r.

- przekazywanie przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia inny organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwemu urzędowi gminy informacji o wyborcach podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

do dnia 19 czerwca 2020 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 21 czerwca 2020 r.

- możliwość wydania przez Państwową Komisję Wyborczą na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia uchwały, w której zarządza się wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji epidemicznej

do dnia 22 czerwca 2020 r.

- odbieranie pakietów wyborczych osobiście przez wyborców we właściwych urzędach konsularnych, jeśli zadeklarowali to w zgłoszeniu zamiaru głosowania, jeśli w danym państwie istnieją warunki umożliwiające osobisty odbiór pakietu wyborczego;

- wysłanie przez konsulów pakietów wyborczych do wyborców wpisanych do spisów wyborców, którzy wyrazili zamiar głosowania korespondencyjnego za granicą

do dnia 23 czerwca 2020 r.

- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;

- przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;

- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

do dnia 25 czerwca 2020 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do dnia 26 czerwca 2020 r.

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 5 dniu przed dniem wyborów;

- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;

- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;

- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;

- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie od 12 dnia przed dniem wyborów

w dniu 26 czerwca 2020 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

do dnia 27 czerwca 2020 r.

- przekazywanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

w dniu 28 czerwca 2020 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie;

- dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;

- dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-03

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-04

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-04