ZARZĄDZENIE Nr 201/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

ZARZĄDZENIE Nr 201/2020
 Wójta Gminy Hajnówka
 z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi
Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

 

            Na podstawie art. 156 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy ( Dz. U.  z 2019r. Poz. 684, 1504, z 2020 r. poz. 568), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713), Uchwały Nr 43/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję Panią Katarzynę Hajduk na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w czasie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

§ 2. Zakres zadań i uprawnień koordynatora stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku w następującym składzie:

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Szkole Podstawowej w Dubinach – Alina Ginszt;
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Gminnym Centrum Kultury w Dubinach – Marzena Kublik;
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Nowosadach – Beata Smoktunowicz;
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podstawowej w Nowokorninie – Luiza Frączek;
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Świetlicy Wiejskiej w Nowoberezowie – Ilona Jancewicz;
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Świetlicy Wiejskiej w Mochnatem – Andrzej Golonko
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Orzeszkowie – Bogumiła Gierasimiuk.

 § 4. Zakres zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 § 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się koordynatorowi do spraw obsługi informatycznej w Gminie Hajnówka .

 § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

 

Lucyna Smoktunowicz


Załącznik 1 do
ZARZĄDZENIA Nr 201/2020
     Wójta Gminy Hajnówka
    z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Zadania koordynatora gminnego bądź gminnego zespołu informatycznego

 

 

 • udział w szkoleniu organizowanym przez zespół informatyczny delegatury Krajowego Biura Wyborczego;
 • wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego;
 • przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do publicznej sieci przesyłania danych;
 • przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa, w szczególności uwierzytelniania dwuskładnikowego przy logowaniu do systemu informatycznego oraz zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 • znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
 • wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania, wydanych zaświadczeń o prawie do głosowania, sporządzonych aktów pełnomocnictwa do głosowania oraz wysłanych pakietów wyborczych;
 • zapewnienie wprowadzenia do systemu informatycznego danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacja ich składów;
 • zapewnienie wprowadzenia do systemu informatycznego danych o terminach pierwszych posiedzeń oraz szkoleń obwodowych komisji wyborczych;
 • nadzór nad operatorami informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych – prowadzenie ewidencji, dystrybucja loginów i haseł oraz szkolenie;
 • dystrybucja oprogramowania i plików definicyjnych z danymi wyborczymi dla obwodów offline;
 • zgłaszanie uwag dotyczących działania systemu informatycznego oraz meldunków o gotowości do wyborów delegaturze Krajowego Biura Wyborczego;
 • przygotowanie formularzy protokołów głosowania w obwodzie z właściwymi danymi (wykorzystywanych jako projekty protokołów głosowania, bądź jako protokoły w sytuacji problemów z systemem informatycznym);
 • przekazanie operatorom informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych nośników informatycznych, na których powinni oni zapisać pliki z protokołami głosowania w obwodzie, jeżeli nie zostaną przesłane za pomocą sieci elektronicznego przekazywania danych;
 • nadzór nad wprowadzaniem do systemu informatycznego danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie kart do głosowania wydanych w trakcie głosowania (frekwencji) oraz danych z protokołów głosowania w obwodzie;
 • potwierdzenie zgodności danych elektronicznych otrzymanych z obwodowej komisji wyborczej z danymi z kopii protokołów głosowania przekazanych przez tę obwodową komisję wyborczą;
 • w sytuacji awaryjnej - zapewnienie możliwości wprowadzenia danych do systemu informatycznego za obwody, które z różnych przyczyn nie mogły tego dokonać;
 • sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej istotnych ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w protokołach głosowania w obwodzie.

 


Załącznik 2 do
ZARZĄDZENIA Nr 201/2020
     Wójta Gminy Hajnówka
    z dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej

 

 

 • udział w szkoleniu z zakresu obsługi systemu informatycznego;
 • wykonanie zadań przewidzianych w harmonogramie testu ogólnokrajowego – jeśli będzie on zakładał udział wyznaczonych operatorów;
 • odbiór loginu i hasła służącego do logowania się do systemu informatycznego;
 • przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i zabezpieczenie systemu informatycznego przed nieuprawnionym dostępem;
 • znajomość instrukcji obsługi systemu informatycznego;
 • przygotowanie i sprawdzenie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do publicznej sieci przesyłania danych i zainstalowanego oprogramowania;
 • ustalenie z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej harmonogramu pracy w dniu głosowania;
 • przekazanie, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (frekwencji), zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odrębnej uchwale Państwowej Komisji Wyborczej;
 • wprowadzenie wszystkich danych zawartych w projektach protokołów głosowania w obwodzie w obecności członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczącego komisji lub jego zastępcy;
 • umożliwienie wydruku projektów protokołów głosowania w obwodzie z ewentualnym zestawieniem błędów oraz raportem ostrzeżeń, ułatwiającymi sprawdzenie zgodności arytmetycznej poprawności ustalenia wyników głosowania w obwodzie;
 • sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej ostrzeżeń oraz niezgodności liczb w projektach protokołów głosowania w obwodzie;
 • wprowadzenie danych z podpisanych protokołów głosowania w obwodzie do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 • zapisanie danych z protokołu głosowania w obwodzie w postaci pliku na elektronicznym nośniku danych, w przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do sieci elektronicznego przekazywania danych;
 • Przekazanie komisji wydruków z systemu informatycznego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2020-06-12

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-06-12