Rok 2019 (kadencja 2018-2024)

Uchwała Nr V/29/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie zmian z budżecie gminy na 2019 rok     
Uchwała Nr V/30/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwała Nr V/31/2019  Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia  pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności  dla osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek w szkole  i w domu” na lata  2019-2023
Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  rządowym  programem „Posiłek  w szkole i w domu” na  lata 2019-2023
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Miasta Hajnówka w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.  w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży radnym
Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie odwołania skarbnika Gminy Hajnówka

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie powołania skarbnika Gminy Hajnówka

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 stycznia 2019 r.

w sprawie upoważnienia Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy Hajnówka do zaciągania zobowiązań na 2019 rok

Uchwała Nr VI/42/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/43/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Uchwała

Nr VII/44/2019

Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2029”

Uchwała Nr VII/45/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na finansowanie realizacji weekendowych połączeń kolejowych na trasie Hajnówka – Siemianówka.
Uchwała Nr VII/46/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VII/47/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego

Uchwała Nr VII/48/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywaniu na terenie gminy Hajnówka w 2019 roku.

Uchwała Nr VII/49/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez te uczelnie dla Gminy Hajnówka na 2019 r.

Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmujących dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała Nr VII/51/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy

Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hajnówka na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2018 rok

Uchwała Nr VII/54/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019

Uchwała Nr VIII/55/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 2 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/56/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

Uchwała Nr IX/57/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hajnówka wotum zaufania

Uchwała Nr IX/58/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

Uchwała Nr IX/59/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IX/60/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2025

Uchwała Nr IX/61/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka.

Uchwała Nr IX/62/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Gminy Narew w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Uchwała Nr IX/63/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Gminy Narewka w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Uchwała Nr IX/64/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Hajnówka

Uchwała Nr IX/65/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przekazania sołectwu Trywieża składników mienia do użyczenia

Uchwała Nr IX/66/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie planowanej realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie na działce nr ewid. 179/2, obręb Dubicze Osoczne

Uchwała Nr X/67/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr X/68/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Hajnówka, a prowadzonych przez inne organy prowadzące oraz określenie granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka z uwzględnieniem publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Hajnówka, a prowadzonych przez inne organy prowadzące, obowiązującego od dnia 1 września 2019 roku
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Hajnówka oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innej formie wychowania przedszkolnego
Uchwała Nr X/71/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Hajnówka na lata 2019-2023
Uchwała Nr X/72/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody
Uchwała Nr XI/73/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XI/74/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Uchwała Nr XI/75/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Gminy Białowieża w sprawie Puszczy Białowieskiej
Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
Uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego
Uchwała Nr XII/78/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XII/79/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej i powierzenia jego prowadzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Hajnówce
Uchwała Nr XIII/80/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XIII/81/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Uchwała Nr XIII/82/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r. w sprawie  zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 28 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Gmina Hajnówka oraz warunków i zasad korzystania z tego przystanku
Uchwała Nr XIV/84/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XIV/85/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019 – 2025
Uchwała Nr XIV/86/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/88/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
Uchwała Nr XIV/89/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Dubinach wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Dubinach
Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Hajnówka
Uchwała Nr XIV/91/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie poparcia stanowiska Rady Miasta Hajnówka w sprawie ograniczenia działalności Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Hajnówce
Uchwała Nr XIV/92/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach
Uchwała Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka
Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Czyże przez Gminę Hajnówka realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Czyże
Uchwała Nr XV/95/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XV/96/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2020 rok
Uchwała Nr XV/97/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020-2028
Uchwała Nr XV/98/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/93/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie
organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów
publicznych, dla których organem jest Gmina Hajnówka
Uchwała Nr XV/99/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody
budżetu Gminy Hajnówka
Uchwała Nr XV/100/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Hajnówka na rok szkolny 2019/2020
Uchwała Nr XV/101/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonej na terenie Gminy Hajnówka przez inne niż Gmina Hajnówka osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania
Uchwała Nr XV/102/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/103/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała Nr XV/105/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomników przyrody
Uchwała Nr XV/106/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Uchwała Nr XV/107/2019 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Hajnówka oraz planu pracy Rady Gminy na 2020 rok

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Samodzielne stanowisko pracy do spraw obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2019-03-01

Wprowadzający: Redaktor BIP

Data modyfikacji: 2024-01-17

Opublikował: Redaktor BIP

Data publikacji: 2019-03-08