Stanowienie aktów publiczno-prawnych

SPOSÓB STANOWIENIA AKTÓW PUBLICZNOPRAWNYCH

Inicjatywa uchwałodawcza

Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt. Wyłączne prawo przygotowania projektu budżetu przysługuje Wójtowi. Projekt uchwały powinien być zredagowany w sposób czytelny i zawierać:

1.  datę i tytuł,
2.  podstawę prawną,
3.  ścisłe określenie przedmiotu i środków realizacji,
4.  określenie organu lub jednostki odpowiedzialnej za jej wykonanie,
5.  datę wejścia w życie,
6.  czas obowiązywania uchwały,
7.  o wygaśnięciu mocy obowiązującej uchwały,
8.  sposób ogłoszenia uchwały.


Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata lub w zastępstwie przez sekretarza gminy. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg zaopiniowania uchwały Rady przez organa administracji rządowej lub inne organa, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący obrady.

Procedura głosowania

W głosowaniu uczestniczą jedynie członkowie Rady. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. Zarządza je i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je. Wyniki głosowania przedstawia Komisja Skrutacyjna w swoim protokole, który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do protokołu sesji. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Zwykła większość głosów zapada wówczas, jeśli za rozstrzygnięciem opowie się większa liczba głosujących niż przeciwko wnioskowi lub kandydaturze. " Bezwzględna większość głosów" ma miejsce wówczas, gdy za rozstrzygnięciem oddana została liczba głosów co najmniej o jeden głos większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Większość kwalifikowana wymaga opowiedzenia się za wnioskiem wyrażonej ułamkowo (np. 3/5 ) liczby głosów ważnie oddanych przez osoby biorące udział w głosowaniu. W przypadku nie uzyskania przy obliczaniu wyników głosowania liczby całkowitej, zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej. W przypadku równej liczby głosów "za" i " przeciw" w głosowaniu jawnym ogłasza się przerwę, po której rozpatruje się ewentualne wnioski i przeprowadza się po raz kolejny głosowanie.

Nadzór

Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem przez Prezesa Rady Ministrów i wojewodę, a w zakresie spraw finansowych przez regionalną izbę obrachunkową. Wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Akty ustanawiające przepisy porządkowe wójt przekazuje w ciągu 2 dni od ich ustanowienia. W takich samych terminach Wójt przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały rady gminy i zarządzenia wójta objęte zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej. Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2005-01-24

Data modyfikacji: 2005-01-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2005-01-24