Wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiamy o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029” w dniach od 02.07.2021 r. do 22.07.2021 r.

Dokument zostanie wyłożony w ww. dniach, do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka: ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu pod adresem:

https://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/tab_oglosze/wylozenie-do-publicznego-wgladu-aktualizacji-projektu-zalozen-do-planu-zaopatrzenia-w-cieplo-energie-elektryczna-i-paliwa-gazowe-dla-gminy-hajnowka-na-lata-2014-2029.html?vid=1151471

 

Wszyscy mieszkańcy Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do dokumentu.

 

Uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do protokołu w Urzędzie Gminy Hajnówka lub w formie elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl do dnia 22.07.2021 r.

 

Wnioski zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

 

Załącznik:

  1. Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Hajnówka na lata 2014-2029
  2. Protokół zgłaszania uwag

 

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami

Data wytworzenia: 2021-07-01

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-07-01

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2021-07-01