Rok 2020 (kadencja 2018-23)

Uchwała NR XVI/108/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku
Uchwała NR XVI/109/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce
Uchwała NR XVI/110/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
Uchwała NR XVI/111/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla pomnika przyrody
Uchwała NR XVI/112/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
Uchwała NR XVI/113/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/19 Rady Gminy Hajnówka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Uchwała NR XVI/114/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Uchwała NR XVI/115/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach
Uchwała NR XVI/116/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2020 r.  w sprawie przyjęcia Programu „ Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka"
Uchwała NR XVII/117/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Hajnowskiego
Uchwała NR XVII/118/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała NR XVII/119/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028
Uchwała NR XVII/120/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
Uchwała NR XVII/121/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2020 roku
Uchwała NR XVII/122/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie pozwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Uchwała NR XVII/123/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Uchwała NR XVII/124/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego ,,Kraina Radosnych Maluchów” przy Szkole Podstawowej w Dubinach
Uchwała NR XVII/125/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2020 roku
Uchwała NR XVII/126/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała NR XVII/127/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych i merytorycznych instytucji kultury za 2019 rok
Uchwała NR XVIII/128/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Hajnówka wotum zaufania
Uchwała NR XVIII/129/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Uchwała NR XVIII/130/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Uchwała NR XVIII/131/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała NR XVIII/132/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028
Uchwała NR XVIII/133/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka
Uchwała NR XVIII/134/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Hajnówka na rok szkolny 2020/2021
Uchwała NR XVIII/135/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2020 r.
Uchwała NR XVIII/136/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Hajnówka
Uchwała NR XVIII/137/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Hajnówka oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium
Uchwała NR XVIII/138/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Hajnówka” oraz regulaminu nadawania tytułu
Uchwała NR XVIII/139/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Narewka przez Gminę Hajnówka realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Narewka
Uchwała

NR XVIII/140/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Białowieża przez Gminę Hajnówka realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża
Uchwała

NR XVIII/141/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka
Uchwała

NR XVIII/142/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dla użytków ekologicznych
Uchwała

NR XVIII/143/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Uchwała

NR XIX/144/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała

NR XIX/145/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Hajnówka dotyczącego prowadzenia Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym ,,Edukator”
Uchwała

NR XX/146/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała

NR XX/147/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020 – 2028
Uchwała

NR XX/148/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała

NR XX/149/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/93/16 Rady Gminy Hajnówka z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem jest Gmina Hajnówka
Uchwała

NR XX/150/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Hajnówka realizacji zadania publicznego Gminy Dubicze Cerkiewne w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Uchwała

NR XX/151/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2020r. w sprawie wyrażenia poparcia dla stanowiska Rady Powiatu Hajnowskiego
Uchwała

NR XXI/152/20

Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/149/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. Rady Gminy Hajnówka w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
Uchwała NR XXI/153/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka w 2021 roku
Uchwała NR XXI/154/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Uchwała NR XXI/155/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
Uchwała NR XXI/156/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Uchwała NR XXI/157/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Hajnówka na 2021 rok
Uchwała NR XXI/159/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Uchwała NR XXI/160/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Hajnówka oraz planu pracy Rady Gminy na 2021 rok
Uchwała NR XXI/161/20 Rady Gminy Hajnówka z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Hajnówka przez Gminę Białowieża

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Stanowisko ds. obsługi Rady i jej komisji

Data wytworzenia: 2020-02-14

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-02-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-02-25