UCHWAŁA NR III / 17 /06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2006R.

                                                                            w sprawie nadania Statutu Urzędowi Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/ Dz.U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1805; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, i Nr 181, poz. 1337 / oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 /  Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Urzędowi Gminy Hajnówka stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Załącznik 

do uchwały Nr III/17/ 06

 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2006r.

Statut Urzędu Gminy Hajnówka

§ 1. 1 .Urząd Gminy Hajnówka  zwany dalej „ Urzędem” jest jednostką budżetową  Gminy Hajnówka

             2. Siedziba Urzędu znajduje się w budynku położonym w Hajnówce przy ul. Zina 1.

             3. Obszarem działania  Urzędu jest gmina Hajnówka.

§ 2. Urząd działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

- ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

- ustawy z dnia 29 czerwca 1994r. o rachunkowości

- ustawy z dnia 22 marca 1990r. pracowmikach samorządowych oraz innych ustaw i aktów prawa miejscowego.

§ 3. Urząd Gminy jest jednostką budzetową powołaną do realizacji zadań:

- własnych, określonych ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady i zarządzeniami Wójta,

- zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych na mocy obowiązujących przepisów,

- przyjętych na podstawie porozumień zawartych z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej.

§ 4.  Szczegółowe zadania Urzędu oraz zasady jego funkcjonowania  określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy nadany przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia .

§ 5. 1.  Urząd Gminy prowadzi gospodarke finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

2.      Za prawidłową realizację planu dochodów i wydatków odpowiedzialnym jest Wójt Gminy.

3.      Urząd Gminy uzyskuje dochody określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego/ DZ.U. Nr. 203, poz.1966. ze zm/

§ 6. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-04-03

Data modyfikacji: 2007-04-03

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-04-03