Uchwała Nr II / 9 / 06

UCHWAŁA NR II /9/ 06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA  5 GRUDNIA 2006 R.

 

                                                                            w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591,  z 2002r.  Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 ,Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844) uchwala sie co nastepuje:

§ 1. 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Hajnówka:

           1. od budynków lub ich części:
a.        mieszkalnych  - 0,49zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b.       związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,73 od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
c.        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,66 od 1mpowierzchni  użytkowej; 
d.        zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,75 od 1m2 powierzchni użytkowej;
e.        pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,43zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
           2. od  budowli  - 2 %  ich wartości określonej w art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7,ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
           3. od gruntów:
a)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,62 od 1 m2 powierzchni;
b)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych    3,65 od 1 ha powierzchni;
c)      pozostałych,  w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,28zł od 1 m2 powierzchni.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/175/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości./Dz.Urz. Woj.Podlaskiego Nr 259, poz. 2950 z 16 grudnia 2005r./
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20