UCHWAŁA NR III/18/06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 28 GRUDNIA 2006 ROKU

 

 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 84 278,-zł.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 14 278,-zł.
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.
§ 3. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
§ 4. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2006 r. stanowi załącznik nr 4 do Uchwały.
§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
   1. Dochody budżetowe ogółem: 10 000 677,-zł.
   2. Wydatki budżetowe ogółem: 11 205 291,-zł.
Deficyt budżetowy w kwocie  1 204 614,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową  w  wysokości 970 614,-zł  oraz  wolnymi  środkami  w  kwocie 
234 000,-zł.
Wolne środki w kwocie 91 000,-zł. przeznacza się na spłatę pożyczek.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-04-03

Data modyfikacji: 2007-04-03

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-04-03