UCHWAŁA NR III/20/06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA  28 GRUDNIA 2006
ROKU

 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 8 796 501,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 9 096 501,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
       2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 i wykazem zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2007 r - stanowiącym załącznik Nr 3a.
       3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,- zł, który zostanie pokryty:
      1.  przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - 300 000,-  zł,
      2. Przychody budżetu w wysokości 477 300,- zł, rozchody w wysokości 177 300,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4.   W budżecie tworzy się rezerwy:
           ogólną w wysokości - 50 000,-  zł,
           celową w wysokości - 40 000,-  zł,
z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe  w kwocie - 40 000,-  zł
§ 5.  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32 000,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
       2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 80 601,- zł; wydatki - 81 791,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną - 128 000,-  zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
      2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 3 000,- zł, zgodnie załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
           przychody - 2 405,- zł,
           wydatki - 2 400,-  zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 10.   Upoważnia się Wójta do:
           zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,- zł,
           zaciągania zobowiązań:
        na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3, 3a i 4,
        z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku 
        dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu 
        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady 
Wiesław Józef Komarewski

Załączniki do treści

  • III 20 06.pdf (PDF, 211,04 KB)

    Uchwała Nr III / 20 / 06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok wraz z załącznikami

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-04-03

Data modyfikacji: 2007-04-03

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-04-03