Uchwała Nr II / 8 / 06

UCHWAŁA NR II /8/ 06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 5 GRUDNIA 2006R.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) uchwala się co następuje:

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Hajnówka na 2007 rok , ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. ( M. P. Nr 74, poz. 745) z kwoty 35,52 zł za 1q do kwoty 30,00 zł za 1 q.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20