Uchwała Nr II / 10 / 06

UCHWAŁA NR II /10/ 06
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 5 GRUDNIA 2006 R.

w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214. poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zawalnia się od podatku od nieruchomości:
1. budynki, budowle i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom;
2. budynki i grunty stanowiące własność gminy, wykorzystywane do celów przeciwpożarowych , do zadań własnych gminy z zakresu kultury.
§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące własność gminy , związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXI/176/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości./Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 259, poz. 2951 z 16 grudnia 2005r./
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2006-12-20

Data modyfikacji: 2006-12-20

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2006-12-20