Rok 2018

Zarządzenie Nr 339/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2018 rok

Zarządzenie Nr 340/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 342/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 343/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 344/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 luego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 345/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własnością Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 346/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarzadzenie Nr 347/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 348/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 349/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2017 rok

Bilans Jednostki Samorządu Terytorialnego za rok 2017
Zarządzenie Nr 350/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminu za 2017 rok

Zarządzenie Nr 351/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 352/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych

Zarządzenie Nr 353/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 345/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 lutego 2018r.

Zarządzenie Nr 354/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 355/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 356/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Hajnówce

Zarządzenie Nr 357/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

Zarządzenie Nr 358/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 359/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 360/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy konsultacji społecznuch projektu uchwały w sprawie ustalania liczby punktów sprzedazy napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 361/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 362/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 363/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 364/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia "III gminnych Zawodów Strongman o Puchar Wójta gminy Hajnówka 2018r."

Zarządzenie Nr 365/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisjii przetargowej

Zarządzenie Nr 366/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia "Dobry start"

Zarządzenie Nr 367/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 368/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie określenia trybu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 369/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 370/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 371/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 372/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawieinformacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku

Zarządzenie Nr 373/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie informacji o wykonaniu budzetu gminy za II kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 374/18 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzedzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 375/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzedu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 376/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 377/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 378/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawiewyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyorow do jednostek samorządu terytorialnego

Zarządzenie Nr 379/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawiewprowadzenia nowych zasad płatności nalezności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w gminie Hajnówka i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 380/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawiepowołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 381/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 382/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawiezmian w budzecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 383/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03 września 2018 r. w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 384/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 07 wrzesnia 2018 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy

Zarządzenie Nr 385/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu wspołpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 386/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawiezmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 387/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 wrzesnia 2018 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2019 rok

Zarządzenie Nr 388/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorow druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 389/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 wrzesnia 2018 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 390/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2018 r. w sprawie okreslenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 391/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 392/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01 października 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 393/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach do rad gmin, rad powiatow, sekmików województw oraz wyborów wójtow, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 394/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 395/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 pażdziernika 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

Zarządzenie Nr 396/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 397/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 398/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 399/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 400/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie informacji owykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2018 roku

Zarządzenie Nr 401/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 402/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 403/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu budzetu gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 404/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok

Zarzadzenie Nr 405/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji srodków trwałych, środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów małocennych

Zarządzenie Nr 406/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 408/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 09 listopada 2018 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2019-2025

 

Kadencja 2018 - 2023

 

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania zastepcy Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 2/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zakresu zadań zastepcy Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 3/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy
Zarządzenie Nr 5/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 6/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 7/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Zarządzenie Nr 11/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 12/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetagowej
Zarządzenie Nr 14/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym, lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 15/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 16/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok
Zarządzenie Nr 17/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
Zarządzenie Nr 18/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka 
Zarządzenie Nr 19/2018 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnowka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Barbara Niewiadomska - Golonko

Data wytworzenia: 2018-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-09-17

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-03-16