Rok 2020

Zarządzenie

Nr 139/2020

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 140/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 141/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej jednostki obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Dubinach
Zarządzenie Nr 142/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów księgowych i systemu funkcjonowania kontroli wewnętrznej jednostki  obsługiwanej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie
Zarządzenie Nr 143/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.01.2020r. w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym
Zarządzenie Nr 144/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2020 rok
Zarządzenie Nr 145/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 146/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie: określenia wysokości opłat za wynajem sali i pokoi noclegowych w budynku Centrum Etnograficzno – Ekumenicznym w Dubinach przy ul. Szkolnej 1 oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu.
Zarządzenie Nr 147/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.01.2020r. w sprawie zmiany regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 148/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 149/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.01.2020r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka na rok szkolny 2020/2021
Zarządzenie Nr 150/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.01.2020r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 151/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2019 roku
Zarządzenie Nr 152/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 153/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie: systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka.
Zarządzenie Nr 154/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.
Zarządzenie Nr 155/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2020r. w sprawie ustalenia regulaminu funkcjonowania Urzędu Gminy Hajnówka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 156/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 157/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 158/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 159/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 160/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 161/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 162/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r. w sprawie określenia upoważnienia pracownika do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 164/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.02.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 165/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.02.2020r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu programu „Karta Mieszkańca Gminy Hajnówka”

Zarządzenie Nr 166/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 167/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 168/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.02.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 169/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r.

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach

Zarządzenie Nr 170/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
Zarządzenie Nr 171/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.02.2020r. w sprawie upoważnienia do podpisywania i zatwierdzania dokumentów księgowych
Zarządzenie Nr 172/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.03.2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka do przeprowadzenia proc edury naboru na wolne stanowiska pracy
Zarządzenie Nr 173/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 174/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.03.2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budzetu gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 175/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.03.2020r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok
Zarządzenie Nr 177/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 178/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 179/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Zarządzenie Nr 180/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.03.2020r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 181/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.04.2020r.

w sprawie: zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 182/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.04.2020r. w sprawie działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusa SARS-CoV-2, zwanego „COVID -19” w Urzędzie Gminy Hajnówka.
Zarządzenie Nr 183/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.04.2020r. w sprawie tymczasowych procedur obsługi interesanta
Zarządzenie Nr 184/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 15.04.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 186/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.04.2020r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 187/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 188/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.04.2020r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku
Zarządzenie Nr 189/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.04.2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
Zarzadzenie Nr 190/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.05.2020r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 191/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13.05.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarzadzenie Nr 192/2020 Wójta Gminy Hajnówka 15.05.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarzadzenie Nr 193/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.05.2020r.

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowkorninie

Zarzadzenie Nr 194/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.05.2020r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie podczas jego nieobecności

Zarzadzenie Nr 195/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.05.2020r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarzadzenie Nr 196/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2020r.

w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego

Zarzadzenie Nr 197/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 198/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.06.2020r.

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 199/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.06.2020r.

w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 200/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.06.2020r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 201/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.06.2020r.

w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Nr 203/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.06.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 204/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 205/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.06.2020r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 206/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.07.2020r.

w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 207/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 07.07.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 208/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 07.07.2020

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 209/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 07.07.2020

w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego marki Jelcz 005

Zarządzenie Nr 210/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.07.2020

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 211/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.07.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 212/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.07.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Zarządzenie Nr 213/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.07.2020

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 215/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17.08.2020

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Zarządzenie Nr 216/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17.08.2020

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Zarządzenie Nr 217/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.08.2020

w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego marki Jelcz 005 (na podwoziu Star)

Zarządzenie Nr 218/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.08.2020

w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów.

Zarządzenie Nr 219/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.08.2020

w sprawie wskazania szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego emeryta lub rencistę ze zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Zarządzenie Nr 220/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.08.2020

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 221/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.08.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 223/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.09.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 224/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.09.2020

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Hajnówka „Planu działań w celu ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na SARS-CoV-2 w pracy Urzędu Gminy Hajnówka”

Zarządzenie Nr 225/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 02.09.2020

w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2021 rok
Zarządzenie Nr 226/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 08.09.2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Zarządzenie Nr 227/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 09.09.2020

w sprawie sprzedaży pojazdu pożarniczego marki Jelcz 005 (na podwoziu Star)
Zarządzenie Nr 228/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 09.09.2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

Zarządzenie Nr 229/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 14.09.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie

Nr 230/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 14.09.2020

w sprawie ustanowienie na rzecz gminy Hajnówka na nieruchomościach prywatnych służebności gruntowej.

Zarządzenie Nr 231/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21.09.2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 232/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21.09.2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 233/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21.09.2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 234/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 21.09.2020

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy.

Zarządzenie Nr 235/2020 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.09.2020

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 238/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28.09.2020

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 239/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 29.09.2020

w sprawie: zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 240/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.09.2020

w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz jednostkach budżetowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 241/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.09.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 242/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 07.10.2020

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 243/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12.10.2020

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 135/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 247/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 16.10.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 248/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 16.10.2020

w sprawie wyznaczenia nauczyciela pełniącego zastępstwo za Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach podczas jego nieobecności

Zarządzenie Nr 249/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 16.10.2020

w sprawie wprowadzenia procedury w zakresie korzystania z wykazu podmiotów, o którym mowa w art. 96 b ust.1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług (VAT)

Zarządzenie Nr 250/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 23.10.2020

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2020 roku

Zarządzenie Nr 251/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.10.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 252/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.10.2020

w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 253/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 02.11.2020

w sprawie: zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka.

Zarządzenie Nr 259/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 04.11.2020

w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do opracowania ramowych zasad wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 260/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12.11.2020

w sprawie projektu budzetu gminy na 2021 rok

Zarządzenie Nr 261/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12.11.2020

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2021-2028

Zarządzenie Nr 263/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 16.11.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 264/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 25.11.2020

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 265/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 25.11.2020

w sprawie powołania komisji do likwidacji środków trwałych w użytkowaniu, przedmiotów małocennych.

Zarządzenie Nr 266/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.11.2020

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka
programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarządzenie Nr 267/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.11.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 268/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 01.12.2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy za dzień 26 grudnia 2020r.
Zarządzenie Nr 269/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 08.12.2020

w sprawie powołania komisji do oceny, wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w zasobach Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 270/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 10.12.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie

Nr 271/2020

Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 11.12.2020

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie

Nr 272/2020

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.12.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie

Nr 273/2020

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.12.2020 w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 274/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 17.12.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 276/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 21.12.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 277/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 21.12.2020

w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie następujących podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych.

Zarządzenie Nr 279/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 22.12.2020

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 280/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 22.12.2020

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie Nr 282/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 23.12.2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie Nr 283/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 31.12.2020

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Zarządzenie Nr 284/2020 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 31.12.2020

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Hajnówka

Data wytworzenia: 2020-01-02

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-17