Rok 2019

Zarządzenie Nr 20/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10.01.2019r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych
Zarządzenie Nr 21/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.01.2019r. w sprawie powołania komisji socjalnej
Zarządzenie Nr 22/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.01.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 23/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.01.2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
Zarządzenie Nr 24/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.01.2019r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
Zarządzenie Nr 25/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.01.2019r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.01.2019r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 27/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.01.2019r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2018 roku
Zarządzenie Nr 28/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.01.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.02.2019r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Dubinach
Zarządzenie Nr 30/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.02.2019r

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 31/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.02.2019r.

w sprawie okreslenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnychw imieniu Wójta Gminy

Zarządzenie Nr 32/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05.02.2019r.

w sprawie planu kont w rozbiciu analitycznym

Zarządzenie Nr 33/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 12.02.2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.02.2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 28.02.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 36/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 11.03.2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Zarządzenie

Nr 37/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13.03.2019r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarządzenie

Nr 38/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.03.2019r.

w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Zarzadzenie

Nr 39/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25.03.2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie

Nr 40/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.03.2019r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie

Nr 41/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.03.2019r.

w sprawiezmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 42/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.03.2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie

Nr 43/2019

Wójta gminy Hajnówka z dnia 01.04.2019r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie

Nr 44/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.04.2019r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie

Nr 45/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.04.2019r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie

Nr 46/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.04.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 47/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.04.2019r.

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach.

Zarządzenie

Nr 48/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.04.2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie

Nr 49/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.04.2019r.

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Zarządzenie

Nr 50/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30.04.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie

Nr 51/2019

Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.05.2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 06.05.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 53/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.05.2019r.

w sprawiepowołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku

Zarządzenie Nr 54/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.05.2019r. w sprawiepowołania Komisji Rekrutacyjnej Urzędu gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 55/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 20.05.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.05.2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.05.2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Zarządzenie Nr 58/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.05.2019r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dubinach w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.05.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 60/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.05.2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 61/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.05.2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2019r.

w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 63/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.06.2019r.

w sprawie: powołania Komisji Oceny Ofert Partnerskich do przeprowadzenia naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Typ projektu nr 7. Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS.

Zarządzenie Nr 64/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17.06.2019r.

w sprawie wprowadzenia regulaminów oraz okreslenia wysokości opłata za wynajem świetlic wiejskich i miejsc ogniskowych w gminie Hajnówka oraz wzorów druków dotyczących ich wynajmu

Zarządzenie Nr 65/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24.06.2019r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 66/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.06.2019r.

w sprawie przekazania sołectwu Trywieża składników mienia do użyczenia

Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.06.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 68/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 03.07.2019r.

w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 69/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.07.2019r.

w sprawie prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 70/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 05.07.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.07.2019r.

w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9

Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.07.2019r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2019 roku

Zarządzenie Nr 73/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.07.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminay na 2019 rok

Zarządzenie Nr 74/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.07.2019r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 roku

Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.07.2019r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.07.2019r.

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie w przypadku jego nieobecności

Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.07.2019r.

w sprawie ustalenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Dubinach

Zarządzenie Nr 78/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.08.2019r.

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 01.08.2019r.

w sprawie ustalenia pełnomocnictwa kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce

Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 08.08.2019r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego marki AUTOSAN H9

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 08.08.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminny na 2019 rok

Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26.08.2019r.

w sprawie: instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26.08.2019r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 30.08.2019r.

w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 26.08.2019r.

w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2010 rok

Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 04.09.2019r.

w sprawie okreslenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 04.09.2019r.

w sprawie okreslenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 04.09.2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.09.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.09.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.09.2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.09.2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 26.09.2019r. w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Hajnówka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.09.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 16.09.2019r. w sprawie sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.10.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.10.2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 08.10.2019r. w sprawiezaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.10.2019r. w sprawie odwołania zastepcy Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.10.2019r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz upowaznienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.10.2019r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22.10.2019r. w sprawie wykonania budżetu gminy za III kwartał 2019 roku
Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.10.2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej
Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29.10.2019r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie powołania zastepcy Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie ustalenia zakresu zadań zastępcy Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 111/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia04.11.2019r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Wójta Gminy
Zarządzenie Nr 112/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie zmiany systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów fanansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 113/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie wdrożenia i stosowania mechanizmu podzielonej płatności w VAT
Zarządzenie Nr 114/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 04.11.2019r. w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie Regulaminu Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Hajnówka
Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 12.11.2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej
Zarządzenie Nr 116/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.11.2019r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2020 rok
Zarządzenie Nr 117/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.11.2019r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2020-2028

Zarządzenie Nr 118/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 14.11.2019r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 18.11.2019r.

w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 121/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.12.2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.

Zarządzenie Nr 122/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.12.209r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej

Zarządzenie Nr 123/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.12.2019r.

w sprawie wprowadzenia do stosowania w Urzędzie Gminy Hajnówka programów komputerowych do prowadzenia księgowości budżetowej i podatkowej

Zarządzenie Nr 124/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.12.2019r.

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 125/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02.12.2019r.

w sprawie wprowadzania procedur przeciwdziałania mobbingowi w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 126/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.12.2019r.

w sprawie zmian w budzecie gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 127/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.12.2019r.

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej oraz przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy

Zarządzenie Nr 128/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 11.12.2019r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015r.
Zarządzenie Nr 131/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23.12.2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali i budynków mieszkalnych oraz lokali socjalnych.
Zarządzenie Nr 133/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27.12.2019 w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał
Zarządzenie Nr 137/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.12.2019r. w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy
Zarządzenie Nr 138/2019 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31.12.2019r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny

Data wytworzenia: 2019-01-07

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-09-18

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-03-12