Rok 2017

Zarządzenie Nr 236/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie: systemu funkcjonowania kontroli i obiegu dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 237/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych na 2017 rok


Zarządzenie Nr 238/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie określenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta Gminy

ZARZĄDZENIE Nr 239 /17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

ZARZĄDZENIE NR 240/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 241/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

Zarządzenie Nr 243/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Zarządzenie Nr 244/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 245/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

Zarządzenie Nr 246/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 247/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania nazw towarów i usług w pamięci kasy fiskalnej

Zarządzenie Nr 248/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 luty 2017 r. w sprawie określenia zasad korzystania z pojazdów służbowych Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 249/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 250/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzenie Nr 251/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 252/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 24 luty 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Zarządzenie Nr 253/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 254/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 luty 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek budżetowych Gminy Hajnówka


Zarządzenie Nr 255/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 256/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych

Zarządzenie Nr 257/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA Z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/15 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 listopada 2015r.

Zarządzenie Nr 258/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Zarządzenie Nr 259/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej


Zarządzenie Nr 260/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 261/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 9 lutego 2017r. do 2 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 262/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 3 1 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 263/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 264/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych


Zarządzenie Nr 265/17 WWÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminnów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2017/2018.

Zarządzenie Nr 266/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 267/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad użytkowania samochodów prywatnych do celów służbowych.

Zarządzenie Nr 268/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 269/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 270/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

ZARZĄDZENIE NR 271/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 273 /17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora ośmioletniej Szkoły Podstawowej w Dubinach

ZARZĄDZENIE Nr 274/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr 275/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 276/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2015 Wójta gminy Hajnówka z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oraz określenia wysokości opłat za wynajem świetlic wiejskich w gminie Hajnówka i wzorów druków dotyczących wynajmu świetlic

Zarządzenie Nr 277/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej
 
ZARZĄDZENIE NR 279/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr280/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 281/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia „II Gminnych Zawodów Strongman o Puchar Wójta Gminy Hajnówka 2017r.”

ZARZĄDZENIE NR 283/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie określenia zasad korzystania z pojazdów służbowych Gminy Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 284/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE NR 285/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 286/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 287/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku

ZARZĄDZENIE NR 288/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowokorninie

ZARZĄDZENIE NR 289/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 290/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Hajnówka i jej jednostkach

ZARZĄDZENIE Nr 292/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE Nr 293/2017 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej

ZARZĄDZENIE NR 294/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

ZARZĄDZENIE Nr 295/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów

ZARZĄDZENIE Nr 296/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 5 września 2017 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2018 rok

Zarządzenie Nr 297/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

ZARZĄDZENIE NR 298/17 WÓJTA GMINY HAJNÓWKA z dnia 13 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 299/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 19 września 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód powstałych w budynku mieszkalnym podczas wichury w dniu 18 września 2017r na terenie Gminy Hajnówka

Zarządzenie Nr 300/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 22 września 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 301/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr geod. 171/2 obr. Nowoberezowo

Zarządzenie Nr 302/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie dzierżawy nieruchomości gminnych

Zarządzenie Nr 303/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej

Zarządzenie Nr 304/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 305/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 306/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 307/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał

Zarządzenie Nr 308/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 30 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu na sprzedaż nieruchomości nr geod. 124/36 położonej w obr. Lipiny

Zarządzenie Nr 309/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2017 roku

Zarządzenie Nr 310/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 311/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 02 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia dnia wolnego od pracy

Zarządzenie Nr 312/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

Zarządzenie Nr 313/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Hajnówka na lata 2018-2025

Zarządzenie Nr 314/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostek budżetowych.

Zarządzenie Nr 315/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat w Gminie Hajnówka

Zarządzenie Nr 316/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 317/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 318/17 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Barbara Niewiadomska - Golonko

Data wytworzenia: 2017-01-31

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-11-21

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-31