Zarządzenie Nr 344/18
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016r. poz.1817 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 2. 1. Ustala się:

termin składania ofert do dnia 15 marca 2018r. do godz.15.00.

rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 20 marca 2018r.

2. Rozpatrzenia ofert przedstawionych przez organizacje pozarządowe dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy w formie zarządzenia.

3. Ostatecznego wyboru oferty oraz zawarcia umowy dokona Wójt Gminy Hajnówka.

§ 3. Przyjmuje się treść ogłoszenia o konkursie, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lucyna Smoktunowicz


Zarządzenie Nr 298/ 17
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 13 września  2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018  rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. ) poz.446 ze zm.)  oraz § 2 i § 3 Załącznika do uchwały Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010r w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    
§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.
§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 26 września 2017r do dnia 09 października 2017r.
§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Hajnówka  www.gmina-hajnowka.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka.
§ 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na "Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.", stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 5. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl.
§ 6. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będę rozpatrywane.
§ 7. Wykonanie zarządzenia  powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.  
§ 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

PROJEKT UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat organizacyjny - Olga Niczyporuk

Data wytworzenia: 2017-09-21

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2012-03-15

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2012-03-15