Zarządzenie Nr 73/15
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Załącznika do uchwały Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3.ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 1 września 2015 r. do 14 września 2015 r.

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka.

§ 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na "Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r.", stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl.

§ 6. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będę rozpatrywane.

§ 7. Wykonanie zarządzenia zleca się Sekretarzowi Gminy.

§ 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

PROJEKT UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi

 

Metryka strony

Udostępniający:

Wytwarzający/odpowiadający: Andrzej Gierasimiuk

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-03-15

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-03-15