Obwieszczenia 2009

Hajnówka dnia 21.12.2009r.

IP.7614/1-11/09


O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


       Działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamiam, że w dniu. 21.12.2009r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości ok. 3,025 km, na działkach położonych na terenie Gminy Hajnówka oznaczonych nr ew. 457 w obrębie wsi Dubicze Osoczne nr ew. 530 i 584 w obrębie wsi Mochnate i na terenie Gminy Dubicze Cerkiewne na działce ozn. nr ew. 31 w obrębie wsi Jagodniki.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Od w/w postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

Hajnówka dnia 15.12.2009r.

IP.7614/1-14/09


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamia się

 

      iż w dniu 10 grudnia 2009r. wpłynął wniosek WINDPROJEKT Sp z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 291, 274 i 294 (zjazdy z dróg) położonych w obrębie miejscowości Nowoberezowo gmina Hajnówka oraz nr 10/1, 10/2 i 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne gmina Hajnówka.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 15 grudnia 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Nowoberezowo i Stare Berezowo.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

Hajnówka dnia 11.12.2009r.

IP.7614/1-12/09

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


       Działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamiam, że w dniu. 09.12.2009r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1625B Wasilkowo – Kotówka o długości ok. 1,320 km, na działkach ozn. nr geod.: nr 162/3 w obrębie wsi Wasilkowo, i nr 7 w obrębie wsi Kotówka gm. Hajnówka.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Zarządu dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Od w/w postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 09.12.2009r.

IP.7335-6/09

OBWIESZCZENIE


       Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 09.12.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu, przebudowie dojazdów do mostu wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w pasie drogi powiatowej Nr 1619B zlokalizowanego na działkach ozn. nr. geod.: 138, 139 i 157/1, położonych w Trywieży, gm. Hajnówka.

       W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Od przedmiotowej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

Hajnówka dnia 04.12.2009r.

IP.7614/1-5/09

O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 04.12.209r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiktami inżynierskimi na odcinkach: DW 685 Nowosady – Hajnówka oraz DW 687 Zwodzieckie - Nowosady położonych w obrębie miejscowości Dubiny i Nowosady, gmina Hajnówka.
       Inwestorem przedsięwzięcia jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.
       Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 21.07.2009r.
       Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. od. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.
      Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 04.12.2009r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Dubiny i Nowosady.
         WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 24.11.2009r.

IP.7614/1-5/09

P O S T A N O W I E N I E

 

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 156, art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 art. 65 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowanie przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia planowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok polegającego na ,,przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’,

postanawiam:

odstąpić od nakładania obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia planowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, polegającego na ,, przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’.

 

Uzasadnienie

            W dniu 23 lipca 2009r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na

,, przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’. Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Wniosek inwestora został zamieszczony w Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez tutejszy Urząd.

            W dniu 05 sierpnia 2009r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, Dubinach i Nowosadach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Prowadzonym przez tut. Urząd.

            Strony postępowania (liczba stron przekracza 20), zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

            Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

            Wynikiem tych wystąpień są: nadesłane przez Starostę Hajnowskiego postanowienie znak: RŚ.7633/41/2009 z dnia 11.08.2009r. (data wpływu 11.08.2009r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia  oceny oddziaływania  w/w przedsięwzięcia na środowisko, i opinia sanitarna znak: NZ.8200-43/09 z dnia 17.08.2009r. (data wpływu 27.08. 2009r.), w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.      

            W dniu 11.08.2009r. mieszkańcy wsi Dubiny po zapoznaniu się z aktami przedmiotowej sprawy wnieśli podanie dotyczące braku zgody na wariant przebudowy w/w drogi z zatokami autobusowymi. Mając na uwadze protesty mieszkańców, w dniu 28.08.2009r. zostało zorganizowane zebranie robocze w którym wzięli udział: radni oraz sołtys wsi Dubiny, przedstawiciele Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Hajnówka. Na przedmiotowym zebraniu postanowiono, że lokalizacja chodników i ciągów pieszo-rowerowych zostanie tak rozwiązana aby usytuowanie przystanków autobusowych nie spodowało zajęcia działek osób fizycznych, które wyraziły w tej sprawie negatywną opinię.

            Odpowiedź na podanie mieszkańców wsi Dubiny została wysłana dnia 02.09.2009r.

            Poddając analizie przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wzięto pod uwagę: rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z : zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

            Ze względu na charakter przedsięwzięcia  nasilenie uciążliwości wystąpi głównie w fazie realizacji. Istotne oddziaływanie na środowisko będzie miało jednak charakter lokalny, będzie krótkotrwałe i odwracalne.

            W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano wiele rozwiązań mających zminimalizować oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na tym etapie. Ich zastosowanie ograniczy uciążliwości i emisję  związane z fazą realizacji przedsięwzięcia tj.: hałas, wibracje, emisje do powietrza, wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi. Nasilone oddziaływanie ustąpi po zakończeniu przedsięwzięcia, będzie więc miało ograniczony czas trwania.

            Planowane przedsięwzięcie nie pogarsza dotychczasowych warunków ponieważ:

            - nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu,

            - nie prowadzi do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie,

            - w trakcie realizacji wykorzystane zostaną surowce typowe do budowy dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

            - emisje na etapie eksploatacji mają charakter okresowy i krótkotrwały i będą wynikały z nasilenia ruchu drogowego,

            - nie istnieje ryzyko poważnej awarii,

            - oddziaływanie przedsięwzięcia nie ma charakteru transgranicznego,

            - w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary chronione Natura 2000, granica obszaru położonego najbliżej planowanego przedsięwzięcia, będzie znajdowała się w odległości ok. 200 metrów, oddzielona od drogi zabudową mieszkaniową i terenami użytkowanymi rolniczo,

            - ponieważ przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części, w obszarze chronionego krajobrazu ,,Puszcza Białowieska’’, realizacja przedsięwzięcia musi uwzględniać wynikające z tego szczegółowe uwarunkowania.

            Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w celu:

            - zapewnienia wymaganych parametrów geometrycznych drogi (szerokość jezdni, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe)

            - korekty łuków poziomych,

            - wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,

            - przebudowy mostów i przepustów,

            - sprawnego odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drogi,

            - przebudowy skrzyżowań dróg publicznych,

            - zastosowania właściwego oznakowania pionowego i poziomego drogi, wysp separujących ruch, budowy urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, budowy zatok autobusowych oraz miejsc parkingowych,

przyczyni się to do polepszenia warunków eksploatacji dróg, zapewni płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Docelowo wpłynie na ograniczenie emisji wibracji, hałasu, emisji spalin i pyłów do powietrza, zapewni właściwe odwodnienie z jednoczesnym podczyszczeniem odprowadzanych wód.

 

            Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

            Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

           

Otrzymują:

  1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku,

      ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,

  1. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,
  2. a/a.

 


Hajnówka dnia 23.11.2009r.

IP.7614/1-12/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamia się

       iż w dniu 20 października 2009r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki o długości ok. 3,025 km na nieruchomościach położonych na terenie gminy Hajnówka ozn. nr. ew. 457 w obrębie wsi Dubicze Osoczne, nr ew. 530 i 584 w obrębie wsi Mochnate i na terenie gminy Dubicze Cerkiewne na działce ozn. nr. ew. 31 w obrębie wsi Jagodniki.

        Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

         Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 23 października 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

        Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Mochnate i Jagodniki.

Wójt Gminy Hajnówka 


 

Hajnówka dnia 23.11.2009r.

IP.7614/1-11/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamia się

      iż w dniu 20 października 2009r. wpłynął wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1619B Dubicze Osoczne – Jagodniki o długości ok. 3,025 km na nieruchomościach położonych na terenie gminy Hajnówka ozn. nr. ew. 457 w obrębie wsi Dubicze Osoczne, nr ew. 530 i 584 w obrębie wsi Mochnate i na terenie gminy Dubicze Cerkiewne na działce ozn. nr. ew. 31 w obrębie wsi Jagodniki.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 23 października 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

        Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Mochnate i Jagodniki.

Wójt Gminy Hajnówka


 

Hajnówka dnia 03.11.2009r.

IP.7614/1-5/09


OBWIESZCZENIE

       Na podst. art. 49 i art. 98 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: DW 685 Nowosady – Hajnówka oraz DW 687 Zwodzieckie – Nowosady.

        Informuje się, iż w myśl art. 49 Kpa. po upływie 14-dniowego terminu publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie postanowienia.

        Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa. strony w sprawie mogą zapoznać się w w/w postanowieniem w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Data wywieszenia obwieszczenia: 03.11.2009r.


Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 21.10.2009r.

IP.7614/1-8/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


       Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) obwieszcza się, że Wójt Gminy Hajnówka w dniu 21.10.2009r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo obręb Wierzchowskie na działkach ozn. nr. geod. 5/2 i 5/3.

       Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka. Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 21.10.2009r.


Wójt Gminy Hajnówka

 


 

Hajnówka dnia 20.10.2009r.

IP.7335-4/09


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 20.10.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie linii napowietrznej izolowanej SN i stacji transformatorowej słupowej SN/nN do zasilenia istniejących obiektów w Czerlonce na działkach ozn. nr. geod.: 665/5, 665/7 i 676 położonych w obrębie wsi Lipiny, gm. Hajnówka.

W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 


 

 

Hajnówka dnia 08.10.2009r.

IP.7335-6/09

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce istniejącego i budowie nowego mostu w miejscowości Trywieża w ciągu drogi powiatowej Nr 1619B na działkach ozn. nr. geod. 138 i 157/1 położonych w obrębie wsi Trywieża.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 


 

 

Hajnówka dnia 23.09.2009r.

IP.7335-5/09

O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Państwa Barbary i Piotra Kowalczuk, ul. Lipowa 174/22, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przykryciu istniejącego rowu poprzez ułożenie rurociągu Ø 50 cm z rur betonowych typu ,,WIPRO’’ wraz z budową dwóch studni rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 120 cm na działce ozn. nr geod. 128 położonej na gruntach wsi Lipiny.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka

 

 


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Hajnówka dnia 18.09.2009r.


IP.7614/1-8/09

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

     o wszczęciu w dniu 15 września 2009r. na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo obręb Wierzchowskie na działce ozn. nr. geod. 5/2 i 5/3.

     Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

     Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 18 września 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

     Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.

 Wójt Gminy Hajnówka

 


 

Hajnówka dnia 02.09.2009r.

IP.7335-3/09

OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 02.09.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia zlokalizowanej na działkach ozn. nr. geod.: 329/2, 383 i 382 do zasilenia budynku mieszkalnego na działce ozn. nr. geod. 380, położonych w miejscowości Borysówka, gm. Hajnówka.


          W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 24.08.2009r.

IP.7335-4/09

O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej izolowanej SN i stacji transformatorowej słupowej SN/nN do zasilenia istniejących odbiorców w Czerlonce na działkach ozn. nr. geod. 665/5, 665/7 i 676 położonych w obrębie Lipiny gmina Hajnówka.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 17.08.2009r.

IP.7614/1-6/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 14.08.209r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie byłego wojskowego osiedla mieszkaniowego Nieznany Bór na Zespół Hotelowo-Mieszkalny, w granicach działek ozn. nr. geod. 547/3 i 547/4 położonych w obrębie miejscowości Lipiny, gmina Hajnówka.

      Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Sova Profil Investment Sp z o.o., ul. St. Kostki Potockiego 7, 02-958 Warszawa.

      Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 12.08.2008r.

     Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. od. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

     Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 17.08.2009r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Lipiny.

 

 Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 12.08.2009r.

IP.7335-2a/09


SPROSTOWANIE DO OBWIESZCZENIA

Z DNIA 03.08.2009r.


Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 03.08.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej:

- droga Nr 108538B Skryplewo - droga wojewódzka Nr 685 - zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.:973/2 i 974/1 - położonych w obrębie Dubiny, oraz na działkach 9 i 30 położonych w obrębie Skryplewo, gm.Hajnówka;


W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka 


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Hajnówka dnia 03.08.2009r.

IP.7614/1-5/09

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamia się

       o wszczęciu w dniu 24 lipca 2009r. na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr. 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi – odcinek Nowosady – Hajnówka i odcinek drogi wojewódzkiej Nr 687.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 9 lipca 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubiny, Nowosady i mieście Hajnówka.

 Wójt Gminy Hajnówka

 


 Hajnówka dnia 03.08.2009r.

IP.7614/1-4/09

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


      Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) obwieszcza się, że Wójt Gminy Hajnówka w dniu 30.07.2009r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 150 DJP na działce ozn. nr. geod. 113/2 położonej na gruntach wsi Orzeszkowo.

       Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Pani Elżbiety Karbowskiej, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka. Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.08.2009r.

 Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 03.08.2009r.

IP.7335-2/09

OBWIESZCZENIE

        Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 03.08.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejących dróg gminnych:

- droga Nr 108565 Smolany Sadek – droga wojewódzka Nr 685 - zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.:105,352,49/2,49/1 i 98 - położonych w obrębie Nowosady, gm. Hajnówka,

- droga Nr 108577B ulica Wesoła w Dubinach - zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.: 843/6 i 848/5 - położonych w obrębie Dubiny, gm. Hajnówka,

- ulica Krótka w Dubinach - zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.:958/2 i 955/3 - położonych w obrębie Dubiny, gm. Hajnówka.

W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka, w terminie 14 dni od daty jej wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka


 Hajnówka dnia 03.08.2009r.

IP.7335-2a/09

OBWIESZCZENIE

          Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 03.08.2009r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej:

- droga Nr 108538B Skryplewo - droga wojewódzka Nr 685 - zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.:973/2 i 974/1 - położonych w obrębie Dubiny, oraz na działkach 9 i 30 położonych w obrębie Skryplewo, gm.Hajnówka;

          W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka, w terminie 14 dni od daty jej wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenia na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka.

 Wójt Gminy Hajnówka


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Hajnówka dnia 09.07.2009r.

IP.7614/1-3/09

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

o wszczęciu w dniu 02 lipca 2009r. na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo obręb Wierzchowskie na działce ozn. nr. geod. 5..

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 9 lipca 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 


 Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Hajnówka dnia 08.07.2009r.

IP.7614/1-4/09

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam

       o wszczęciu w dniu 30 czerwca 2009r. na wniosek Pani Elżbiety Karbowskiej, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 150 DJP na działce ozn. nr. geod. 113/2 położonej na gruntach wsi Orzeszkowo.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 8 lipca 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 06.07.2009r.

IP.7335-3/09

O B W I E S Z C Z E N I E


      Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. Zakład Sieci Bielsk Podlsaki, ul. 11-go Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na działkach ozn. nr ew. 329/2, 383 i 382 położonych w obrębie wsi Borysówka do zasilenia budynku mieszkalnego na działce ozn. nr. ew. 380 położonej w obrębie wsi Borysówka.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka 


 Hajnówka dnia 26.06.2009r.

IP.7614/1-6/08/09

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2002r., Nr 98. poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się

że w dniu 24.06.2009r. został złożony raport o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn.: ,,Przebudowa oraz rozbudowa byłego wojskowego osiedla mieszkaniowego Nieznany Bór na Zespół Hotelowo-Mieszkalny’’ w granicach terenu obejmującego działki o nr ewidencyjnych gruntu 547/3 i 547/4 w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka, przez wnioskodawcę inwestycji tj.: Sova Profil Investment Sp z o.o.

Raport został opracowany przez Biuro Studiów i Projektów ,,HYDRO-EKO-GEO’’, ul. Adama Chętnika 61, 15-166 Białystok, na zlecenia inwestora tj.: Sova Profil Investment Sp z o.o.

Obowiązek wykonania raportu - oceny oddziaływania na środowisko został nałożony postanowieniem Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.7614/1-6/08 z dnia 13.10.2008r.

Niniejszym informuje się o uprawnieniach wszystkich stron postępowania zgodnie z art. 10 Kpa w zakresie czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 830 do 1530 w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia. Zainteresowani mogą składać swoje wnioski i uwagi w wyżej podanym terminie w formie pisemnej w pokoju nr. 32 (sekretariat) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl.

Złożone uwagi i wnioski będą rozpatrywane przez Wójta Gminy Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

Pliki do pobrania:

  


Hajnówka dnia 09.06.2009r.

IP.7335-2/09

O B W I E S Z C Z E N I E

       Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,Przebudowie dróg gminnych: Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Nr 685; Nr 108565B Smolany Sadek – dr. woj. Nr 685; Nr 108577B ulica Wesoła w Dubinach i ulica Krótka w Dubinach’’ na działkach ozn. nr geod. 973/2, 974/1, 843/6, 848/5, 958/2 i 955/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Dubiny, działkach ozn. nr. geod. 105, 352, 49/2, 49/1 i 98 położonych w obrębie ewidencyjnym Nowosady oraz na działkach ozn. nr. geod. 9 i 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Skryplewo.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka

 


 Z A W I A D O M I E N I E

Hajnówka, dnia 03.06.2009r.

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, tel. (085) 664-36-30 znajduje się do wglądu dokumentacja projektowa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 685 i nr 687 Zwodzieckie – Nowosady – Hajnówka.
Zainteresowani mieszkańcy mogą się zapoznać i ustosunkować do przyjętych rozwiązań projektowych.
Jednocześnie informuję, że właściciele posesji przyległych do drogi wojewódzkiej mogą składać wnioski o lokalizację nowych zjazdów do swych posesji w PZDW w Białymstoku.
Druk wniosku znajduje się w Urzędzie Gminy Hajnówka pokój nr 37.

Wójt Gminy Hajnówka

 


 

Hajnówka dnia 25.05.2009r.

IP.7335-1/09

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 25.05.2009r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie linii napowietrznej izolowanej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN oraz linii kablowej nN do zasilania istniejących obiektów w Czerlonce Leśnej, gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr. geod.: 637/1, 665/5, 665/7 i 676 – położonych w obrębie Lipiny, oraz na działkach ozn. nr. geod. 751, 757/2, 757/1, 756/1 i 780 położonych w obrębie Wierzchowskie, gmina Hajnówka.

W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka

 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi TrywieżaNa podstawie art. 17, pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Rady Gminy w Hajnówce Nr XIII/75/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka obejmującego tereny przeznaczone pod kopalnię iłów i zakład ceramiki budowlanej na gruntach wsi Trywieża wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 10 czerwca do 7 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, pokój nr 39 w godz. od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 7 lipca 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, sala nr 12 o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hajnówka, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2009 r.

Wójt Gminy Hajnówka

Pliki PDF:

 

 


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: Nr 108541B Nowosady – Sorocza Nóżka, Nr 108557B część ulicy Łąkowej w Dubinach oraz drogę ozn. nr geod. 20 położoną w obrębie wsi Trywieża

 

Hajnówka dnia 07.05.2009 r.


IP.7614/1-2/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że w dniu 07.05.2009 r. Wójt Gminy Hajnówka wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

  • przebudowie dróg gminnych: Nr 108541B Nowosady – Sorocza Nóżka, Nr 108557B część ulicy Łąkowej w Dubinach oraz drogę ozn. nr geod. 20 położoną w obrębie wsi Trywieża

  • Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydaniu decyzji następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz wsi Dubiny, Nowosady, Sorocza Nóżka i Trywieża.

Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka pokój nr 39 w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 Hajnówka dnia 27.04.2009r.


IP.7614/1-2/09


OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania

 

przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


Zawiadamiam strony postępowania, że w związku z prowadzonym na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie dróg gminnych: Nr 108541B Nowosady – Sorocza Nóżka, Nr 108557B część ulicy Łąkowej w Dubinach oraz drogi ozn. nr. geod. 20 położonej w obrębie wsi Trywieża, w dniu 27.04.2009r. wydane zostało postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.


Jednocześnie informujemy, iż z treścią niniejszego postanowienia strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Niniejsze postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kpa, postanowienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń i miejscowości: Nowosady, Sorocza Nóżka, Dubiny i Trywieża.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

  


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej


Hajnówka dnia 07.04.2009r.


IP.7614/1-2/09

Obwieszczenie

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)


zawiadamiam


o wszczęciu w dniu 7 kwietnia 2009r. na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: Nr 108541B Nowosady – Sorocza Nóżka, Nr 108557B część ulicy Łąkowej w Dubinach oraz drogę ozn. nr. geod. 20 położoną w obrębie wsi Trywieża.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 7 kwietnia 2009r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Starosty Hajnowskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Nowosady, Sorocza Nóżka, Dubiny i Trywieża.


Wójt Gminy Hajnówka

 


 Hajnówka, dnia 03.02.2009 r.

IP.1335-1/09

O B W I E S Z C Z E N I E
       Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej izolowanej SN, stacji transformatorowej słupowej SN/nN oraz linii kablowej nN na działkach ozn. nr. geod. 637/1, 665/5, 665/7 i 676 położonych w obrębie ewidencyjnym Lipiny oraz na działkach ozn. nr. geod. 751, 757/2, 757/1, 756/1 i 780 położonych w obrębie ewidencyjnym Wierzchowskie.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 15.01.2009 r.

IP.7614/1-7/09

O B W I E S Z C Z E N I E


o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

         Zgodnie z art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.. Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że 15. stycznia 2009r. została wydana decyzja znak: IP.7614/1-7/09 o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie hali magazynowej służącej do przechowywania wyrobów stolarskich wraz z kotłownią na działkach ozn. nr. geod. 135/2 i 136 w obrębie wsi Czyżyki gmina Hajnówka.

         W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr. 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

         Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-02-06

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-02-06