Obwieszczenia 2019


Hajnówka dnia 30.12.2019r.

IP.6220.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 30.12.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 1017/1 i 1020/4, obręb ewidencyjny Dubiny położonych w gminie Hajnówka.

         Inwestorem przedsięwzięcia jest firma New Energy Investments.      Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 14.10.2019r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 37 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

         Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Dubiny.

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 Hajnówka dnia 04.12.2019r.

IP.6733.8.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowie 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda, na działkach ozn. nr geod.:

- nr 80, 64, 88, i 96 obręb Kotówka,

- nr 223 obręb Nowokornino,

- nr 19, 165/2 i 213 obręb Czyżyki,

- nr 131, 130, 129, 128 i 127 obręb Puciska,

- nr 1 i 29 obręb Wygoda.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 29.11.2019r.

IP.6733.7.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo na działkach ozn. nr geod.: 63/1 i 54 obręb Postołowo, gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 


 

Hajnówka dnia 27.11.2019r.

IP.6220.5.2019

Obwieszczenie

 

             Na podstawie art. 10 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.)

zawiadamia się

 że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działek o nr ewid. 1017/1 i 1020/4 , położonych w obrębie wsi Dubiny, gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Dubiny.

Wójt Gminy Hajnówka

 


 
Hajnówka dnia 21.10.2019r.

IP.6733.6.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 21.10.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ewakuacyjnej i p.poż. w leśnictwie Krynoczka do 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Hajnówka na działce ozn. nr geod. 526 obręb Lipiny, gmina Hajnówka.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Hajnówka


 


Hajnówka dnia 26.08.2019r.

IP.6733.6.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego działa Biuro Projektów i Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25.04.2019r., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi ewakuacyjnej i p.poż. w leśnictwie Krynoczka do 2 Regionalnej Bazy Logistycznej – Skład Hajnówka na działce ozn. nr geod. 526 obręb Lipiny, gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka, 2019-07-31

Znak: IP.6220.1.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 31 lipca 2019 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn.: ,,Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie’’, położonej na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb wsi Dubicze Osoczne. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek firmy BELLA28Q Sp. z o.o. z dnia 31.01.2019r.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 37.

 

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

 Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 22.07.2019r.

IP.6733.5.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, w imieniu którego działa Pan Cezary Marciniak, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie powierzchniowego punktu ujęcia wody do celów p.poż., zlokalizowanego na działkach ozn. nr geod. 1148, 1154/22 i 1154/2 obręb wsi wierzchowskie, gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 17.07.2019r.

IP.6733.4.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Przechody obręb Nowosady, Olchowa Kładka, Postołowo i Sawiny Gród na działkach ozn. nr geod.:

  • nr 39 i 40/7 obręb Sawiny Gród,
  • nr 966 i 959/1 obręb Dubiny,
  • nr 63/1 obręb Postołowo,
  • nr 371/1 obręb Borysówka,
  • nr 5 i 6 obręb Olchowa Kładka,
  • nr 49/2 i 44/1 obręb Nowosady,

Gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756Hajnówka dnia 12.07.2019r.

IP.6733.3.2019

O B W I E S Z C Z E N I E


Na   podstawie   art.   49   Ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960r.   –   Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.   U.   z   2018.,   poz.   1945   t.j.),   Wójt   Gminy   Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12,   17-200   Hajnówka,   w   imieniu   którego   działa   Biuro   Projektów   i   Usług Budowlanych Mirosław Jerzy Iwaniuk na podstawie pełnomocnictwa z dnia 25.04.2019r.,  postępowania   administracyjnego   w   sprawie   wydania   decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi ewakuacyjnej i p.poż.   w   leśnictwie   Krynoczka   do   2   Regionalnej   Bazy Logistycznej – Skład Hajnówka na działce ozn. nr geod. 526 obręb Lipiny, gmina Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 7:30 do 15:30 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756

 Hajnówka, 13.06.2019r.

IP.6220.1.2019

PROTOKÓŁ

z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa. Przedmioty rozprawy jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach pn.: "Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie" na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne, gm. Hajnówka, która odbyła isę 13 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.

 

Protokół do pobrania w pliku PDF

 


Hajnówka dnia 13.06.2019r.

IP.6733.2.2019

 OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 06.06.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowie kablowych linii SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii nn 0,4kV, budowie kablowych linii nn 0,4kV oraz złącz kablowych nn 0,4kV na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 106, 41/1 i 42 obręb Jakubowo gmina Dubicze Cerkiewne oraz 493/1, 493/3, 493/2, 573/1, 433, 384/3, 435/2, 435/3, 579/1, 581/1, 364/3 i 317/2 obręb Orzeszkowo gmina Hajnówka.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

 


 Hajnówka, dnia 06.06.2019r.

IP.6220.1.2019

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 31 & 1 pkt 2 i & 2, art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 02008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, Gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne,

po rozpatrzeniu

wniosku Fundacji WWF Polska z siedzibą w Warszawie  w sprawie uznania Fundacji WWF Polska za stronę postepowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne,

Wójt Gminy Hajnówka

postanawia:

 Uznać za stronę postępowania administracyjnego Fundację WWF Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Mahatmy Gandhiego 3.

Uzasadnienie

 

W  dniu 05.06.2019r. do Wójta Gminy Hajnówka wpłynęło zawiadomienie Fundacji WWF Polska  jako organizacji zajmującej się ochroną środowiska , w sprawie dopuszczenia jej do udziału  w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne , gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne.

Wyżej wymieniona Fundacja w przedłożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie złożyła  informację z Krajowego Rejestru Sądowego (Nr. KRS 0000160673) oraz oświadczyła, że Fundacja prowadzi działalność od 07.05.2003 roku, a także przedłożyła statut Fundacji, z którego wynika, że celami statutowymi organizacji są między innymi działania zmierzające do ochrony środowiska naturalnego i procesów ekologicznych a zwłaszcza fauny i flory, krajobrazu, wód, gleby, powietrza i innych bogactw naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania podstawowych procesów ekologicznych i systemów podtrzymywania życia oraz zachowania i zapewnienia nieprzerwanego korzystania z gatunków genetycznych i różnorodności ekosystemu ( Pkt II & 5 Statutu Fundacji). Ponadto z wnioski wynika, że Fundacja WWF Polska jest jedną z największych organizacji międzynarodowych zajmujących się  ochroną środowiska  przyrodniczego, która istnieje już od 55 lat i działa w 150 krajach.

Na podstawie z art. 31 & 1 ptk 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. ) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. W myśl art. 31 & 2 cytowanego Kodeksu, organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 44ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. )organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłaszają chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa , uczestniczą w nim na prawach strony.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postępowania.

Pouczenia: Od niniejszego postępowania stronom nie przysługuje zażalenie. Strona może zaskarżyć  niniejsze postanowienie tylko w odwołaniu od decyzji.

 

Sporządził: Aleksander Kulik, tel.(85)682 27 56


                                                                                                                              Hajnówka, dnia 04.06.2019

IP.6220.1.2019

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 31 & 1 pkt 2 i & 2, art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 44 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, Gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne,

po rozpatrzeniu

Wniosku z dnia 31.05.2019r. Towarzystwa na rzecz ziemi z siedzibą w Oświęcimiu w sprawie uznania Towarzystwa Na Rzecz Ziemi za stronę postepowania w prowadzonym postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji  pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne,

Wójt Gminy Hajnówka

postanawia:

 Uznać za stronę postępowania administracyjnego Towarzystwo na rzecz ziemi z siedzibą w Oświęcimiu,  ul. Leszczyńskiej 7

Uzasadnienie

 

W dniu 31 maja 2019 r. do Wójta Gminy Hajnówka wpłynęŁo zawiadomienie Towarzystwa na rzecz ziemi jako organizacji zajmującej się ochroną środowiska , w sprawie dopuszczenia jej do udziału  w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą  „Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, woj. podlaskie” na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne.

Wyżej wymienione Stowarzyszenie w przedłożonym wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym w przedmiotowej sprawie złożyło informację z Krajowego Rejestru Sądowego (Nr. KRS 0000045778) oraz oświadczyło, że Stowarzyszenie prowadzi działalność od 05.10.2001 roku, a także przedłożyła statut Stowarzyszenia Towarzystwa na rzecz ziemi, z którego wynika, że celami statutowymi organizacji są między innymi „ zachowanie, ochranianie i odtwarzanie dziedzictwa przyrodniczego„(& 7 punkt 1 statutu Stowarzyszenia), „ochrona krajobrazu i ładu przestrzennego”( & 7 punkt 2 statutu Stowarzyszenia), „ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń”( & 7 punkt 4 statutu Stowarzyszenia), „działanie na rzecz zmniejszenia ilości wytwarzanych zanieczyszczeń oraz proekologicznego zagospodarowania odpadów”(& 7 punkt 5 statutu Stowarzyszenia).

Na podstawie z art. 31 & 1 ptk 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r poz. 2096 ze zm. ) organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu. W myśl art. 31& 2 cytowanego Kodeksu, organ administracji publicznej, uznając żądanie organizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do udziału w postępowaniu.

Ponadto, zgodnie z art. 44ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństw w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 ze zm. )organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłaszają chęć uczestnictwa w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa , uczestniczą w nim na prawach strony.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji postępowania.

Pouczenia: Od niniejszego postępowania stronom nie przysługuje zażalenie. Strona może zaskarżyć  niniejsze postępowanie tylko w odwołaniu od decyzji.

 

 


Hajnówka dnia 28.05.2019r.

IP.6733.1.2019

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 28.05.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie  sieci wodociągowej na odcinku Dubicze Osoczne-Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej, w ramach nieruchomości  położonych w Gminie Hajnówka, w obrębie wsi  Dubicze Osoczne, w ramach działek  oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 222/1, 457, 223 i 458/1, oraz w obrębie wsi Borek, w ramach działek oznaczonych numerami   ewidencyjnymi gruntów: 228, 233, 252, 28, 29 i 7.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

 


INFORMACJA DO MIESZKAŃCÓW GMINY

 

Wyciąg z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

  1. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób;
  2. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”

Jednocześnie informuje się, że sesja zwołana jest na dzień 31 maja 2019 r.

Załączniki :


Hajnówka dnia 14.05.2019r.

IP.6220.1.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

o rozprawie administracyjnej  
Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chytra, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn: Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka powiat hajnowski, województwo podlaskiepołożonej na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, planowanego przez firmę BELLA28@ Sp. z o.o. w imieniu której działa Pan Tomasz Hercog.

   W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez przedstawicieli lub pełnomocników wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.
  Informuję o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
   Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Dubicze Osoczne, Chytra, Borek, Mochnate, Stare Berezowo oraz Nowoberezowo.Wójt Gminy HajnówkaHajnówka dnia 08.05.2019r.

IP.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

 

            Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek firmy BELLA28Q Sp. z o.o., ul. Leśna 43, 44-350 Gorzyczki w imieniu której działa Pan Tomasz Hercog, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, położonej na działce ozn. nr ewid. 179/2 obręb Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka:

1) Podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) Zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym raportem oddziaływania na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka – Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 37 w godzinach pracy Urzędu,

- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni, tj. od 14.05.2019r. do 12.06.2019r., na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, poczta elektroniczna – gmina@gmina-hajnowka.pl

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 w/w ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Hajnówka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 w/w ustawy).

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń Sołectw: Dubicze Osoczne, Chytra, Borek, Mochnate, Stare Berezowo i Nowoberezowo.

                        

            WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756  

 

Załączniki:

 

 

 


Hajnówka dnia 17.04.2019r.

IP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pan Jarosław Janiel, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii nn 0,4kV, budowie kablowych linii nn 0,4kV oraz złącz kablowych nn 0,4kV na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 106, 41/1 i 42 obręb Jakubowo gmina Dubicze Cerkiewne oraz 493/1, 493/3, 493/2, 573/1, 433, 384/3, 435/2, 435/3, 579/1, 581/1, 364/3 i 317/2 obręb Orzeszkowo gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 19.03.2019r.

IP.6733.1.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne – Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej w ramach nieruchomości ozn. nr geod.: 222/1, 457, 223 i 458/1 obręb wsi Dubicze osoczne oraz nr geod.: 228, 233, 252, 28, 29 i 7 obręb wsi Borek, gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka, dnia 12.03.2019 r.

IP.670.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, dla obrębu ewidencyjnego Lipiny, Gmina Hajnówka na działkach ozn. nr geod. 506/13 i 506/16.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, dla obrębu ewidencyjnego Lipiny, Gmina Hajnówka na działkach ozn. nr geod. 506/13 i 506/16.

Termin wyłożenia: od dnia 15 marca 2019 r., do 14 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, w pokoju nr 37 (I pietro) w godzinach pracy Urzędu t.j. od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

W myśl art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2019r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

Ww. plan obowiązywać będzie od roku 2019 do 2028 i będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 856822756


Hajnówka dnia 12.02.2019r.

IP.6220.10.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 11.02.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’.


    Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.


    Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 19.12.2018r.


Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


    Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.


                          
                            WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 23.01.2019r.

IP.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.) , zawiadamia się że w dniu 23.01.2019r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’, położonego w obrębie Nowoberezowo i Dubicze Osoczne gmina, Hajnówka.

         Informuje się, że z treścią postanowienia oraz zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od godz. 730 do godz. 1530.

         Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 14.01.2019r.

IP.6733.9.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 20.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w obrębie wsi Sawiny Gród, w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 39 i 57, oraz w obrębie wsi Postołowo, w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 122.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

  

Wójt Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - A.Golonko

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-01-16

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-01-11