Obwieszczenia 2013

Hajnówka dnia 17.12.2013r.

IP.6733.6.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej niskiego napięcia, zlokalizowanego na działkach ozn. nr ew. 360, 576, 362/7, 362/1, 644/2, 644/1, 643, 642, 361/1 i 361/2 obręb Orzeszkowo gm. Hajnówka.

     Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 26.11.2013r.

IP.6220.10.2013

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamia się

 

      iż w dniu 20 listopada 2013r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Trywieża, Kotówka i Nowokornino, gmina Hajnówka.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

     Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 22 listopada 2013r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Kotówka, Trywieża i Nowokornino.

Wójt Gminy Hajnówka


 


 


Hajnówka dnia 01.10.2013r.

IP.6733.5.2013

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 01.10.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na odbudowie drogi leśnej w oddziale 306B/307A oraz 306D/307C w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka, w ramach działek ozn. nr geod.: 440, 495, 502 i 503.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


I N R O R M A C J A
o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego.

       Komisja Inwentaryzacyjna, powołana Uchwałą Nr XXVII/143/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej informuje, iż w dniu 2013-08-12 został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni spis inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Dla nieruchomości wymienionych w spisie inwentaryzacyjnym zostaną złożone wnioski do Wojewody o potwierdzenie prawa własności na rzecz Gminy Hajnówka.

      Szczegółowych informacji o nieruchomościach ujętych w spisie inwentaryzacyjnym można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. Nr 39 lub pod numerem telefonu (085) 682 27 56.

Hajnówka, dnia 2013-08-13

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Marzena Ostapczuk


Hajnówka dnia 28.08.2013r.

IP.6220.7.2013

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)

 

zawiadamia się

 

     iż w dniu 26 sierpnia 2013r. wpłynął wniosek firmy Elektromontaż Wschód Sp. z o.o., Łyski 1A, 16-070 Białystok, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej składającej się z zespołu kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych), wraz z infrastrukturą techniczną, o mocy do 0,99 MW, zlokalizowanego w obrębie wsi Progale na działce ozn. nr geod. 25 oraz w obrębie wsi Wygoda na działce ozn. nr geod. 119/2.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 28 sierpnia 2013r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Progale i Wygoda.

 

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 20.08.2013r.

IP.6733.5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie drogi leśnej w oddziale 306B/307A oraz 306D/307C zlokalizowanego na działkach ozn. nr ew. 440, 495, 502 i 503 obręb Lipiny gm. Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 13.08.2013r.

IP.6733.3.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 13.08.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie, w zakresie: przygotowania terenu do selektywnej zbiórki odpadów poprzez utwardzenie dojść i dojazdów, wydzielenie miejsc do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wydzielenie miejsc do gromadzenia zużytych opon, budowy 2 wiat do przechowywania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz akumulatorów, ustawienie kontenerów na odpady (przeterminowane leki, chemikalia oraz zużyte baterie), wykonania szczelnego zbiornika na odcieki o pojemności do 3m3, na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Stare Berezowo, gm. Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 289/1.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 01.08.2013r.

IP.6733.4.2013

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 01.08.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej Nr 1648B, w celu obsługi nieruchomości, na których położony jest budynek Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji, na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Lipiny, gm. Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 128.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 30.07.2013r.

IP.6733.2.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 30.07.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie parkingu leśnego ,,Topiło’’ na terenie nieruchomości położonej w obrębie Wierzchowskie, gm. Hajnówka, w ramach części działki ozn. nr geod.: 1153/6.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 03.07.2013r.

IP.6733.4.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Mniszek Klarysek od Wiecznej Adoracji, ul. Lipowa 209, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zjazdów z drogi powiatowej Nr 1648B celem obsługi nieruchomości na której położony jest budynek Klasztoru Mniszek Klarysek od Wiecznej Adoracji, zlokalizowanej na działce ozn. nr ew. 128 obręb Lipiny gm. Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


UCHWAŁA NR XXVI/140/13
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 28 czerwca 2013 r.


w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2011 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 588, Nr 113, poz. 984, Nr 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 1337, z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 20012 r., poz. 642 i 908) i art. 9. art. 18 ust.1, art 19 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 2012 r., poz. 406), Rada Gminy Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zamierza się połączyć samorządowe instytucje kultury – Gminną Bibliotekę Publiczną w Dubinach i Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach.

2. W wyniku połączenia instytucji, o których mowa w ust. 1 zostanie utworzone Gminne Centrum Kultury w Dubinach.

§ 2. Uzasadnienie połączenia zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/140/13
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 28 czerwca 2013 r.


Uzasadnienie


do projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach
Gmina Hajnówka jest organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach i Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach. Jednostki te mają oddzielną podmiotowość prawną, ale siedziby ich znajdują się w tym samym budynku. Są też w rozumieniu prawa pracy oddzielnymi pracodawcami dla zatrudnionych pracowników.
Zarówno Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach jak i Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach mają oddzielne plany finansowe w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, ale obsługę finansową prowadzi urząd gminy.
Oddzielna podmiotowość prawna wymaga tworzenie w strukturze organizacyjnej tych dwóch jednostek stanowiska kierowników i głównych księgowych, a to zwiększa wydatki osobowe.
Połączenie tych dwóch jednostek pozwoli na uzyskanie istotnych oszczędność w budżecie gminy, lepszą organizację pracy, a co za tym idzie lepszą efektywność w upowszechnianiu kultury oraz racjonalniejsze gospodarowanie mieniem.
Powyższe argumenty przemawiają za podjęciem tej uchwały intencyjnej.


Hajnówka dnia 26.06.2013r.

IP.6733.3.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Starym Berezowie zlokalizowanej na działce ozn. nr ew. 289/1 obręb Stare Berezowo gm. Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


 

Hajnówka dnia 21.06.2013r.

IP.6220.6.2013

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

     iż w dniu 20 czerwca 2013r. wpłynął wniosek Biura Opracowań Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej ,,LISPUS’’ Marcin Dobek, ul. Matejki 7, 22-100 Chełm działającego z upoważnienia Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wewnętrznej w Lipinach, zlokalizowanego w obrębie wsi Lipiny na działkach ozn. nr geod. 804/4, 352, 360/1 i 640.

     Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

     Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 21 czerwca 2013r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

     Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lipiny.

 

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 10.06.2013r.

IP.6733.2.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu leśnego ,,Topiło’’ zlokalizowanego na działce ozn. nr ew. 1153/6 obręb Wierzchowskie gm. Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z rt. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Oz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) informuję, ią Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z dnia 10.01.2013r. znak: WBiOAOO.6.1.2013 uzupelnionego pismem z dnia 06.02.2013r. oraz pismem z dnia 15.03.2013r., decyzją Nr 4/2013 z dnia 10.04.2013r. znak: WI-1.7820A.1.2013.AS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegajqcej na budowie i rozbudowie drogi wojewodzkiej Nr 685 od km 45+600 do km 65+300 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnowka - Jelonka, w zakresie robót budowlanych.

Czytaj pełną treść zawiadomienia w pliku PDF


Hajnówka dnia 11.04.2013r.

IP.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 10.04.2013r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV 3xXRUHAKXS 1x70mm2 w miejsce istniejącej (modernizowanej ze zmianą trasy) linii napowietrznej SN 15 kV zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonych w obrębie wsi Mochnate, gm. Hajnówka, w ramach działek ozn. nr geod.: 164 i 621, oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie wsi Stare Berezowo, gm. Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 518..

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości

Hajnówka, dnia 14.03.2013r.

IP.6831.1.2013

DECYZJA

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1, art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 3 pkt. 1, art. 97a pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. Nr 268, poz. 2663) oraz art. 104 § 1 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami)

 

orzekam

 

zatwierdzić projekt podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj. działki oznaczonej nr geod. 804/2 o pow. 1,3915 ha, położonej w obr. 9 Lipiny, wpisanej w ewidencji gruntów i budynków gminy Hajnówka jako własność Skarbu Państwa, przedłożony do zatwierdzenia w dniu 7.03.2013r. W wyniku podziału powstaną następujące działki gruntu:

 

  1. działka nr 804/3 o pow. 0,2012 ha,

  2. działka nr 804/4 o pow. 0,7852 ha,

  3. działka nr 804/5 o pow. 0,4051 ha,

 

zgodnie z mapą z projektem podziału działki nr 804/2, sporządzoną przez uprawnionego geodetę Pana Bolesława Gwoździka, nr upr. 14014, stanowiącą integralną część niniejszej decyzji.

 

Uzasadnienie:

 

           W związku ze sporną sprawą dotyczącą prawa władania do działki nr geod. 804/2 położonej w obr. 9 Lipiny gmina Hajnówka, w dniu 4 lipca 2012r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości, jako działki o nieuregulowanym stanie prawnym.

            W dniu 11 września 2012r. została sporządzona informacja o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która została podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 97a pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

         W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości. W związku z powyższym mogło być wszczęte postępowanie w sprawie podziału przedmiotowej nieruchomości.

        Wstępny projekt podziału przedmiotowej nieruchomości odpowiada wymaganiom ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, w związku z czym postanowieniem Wójta Gminy Hajnówka z dnia 9.01.2013r. zaopiniowano pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości.

              W dniu 6.03.2013r. dokumentacja geodezyjna z podziału działki nr geod. 804/2 obr. 9 Lipiny została przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Opracowany projekt podziału odpowiada wymogom formalnym i nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlega ogłoszeniu w sposób określony w art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z tym przedmiotowa decyzja zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Hajnówka - www.gmina-hajnowka.pl na okres 14 dni.

 

Pouczenie:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

WYKAZ ZMIAN GRUNTOWYCH

MAPA Z PROJEKTEM PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

(kliknij aby powiększyć)

 


Hajnówka dnia 01.03.2013r.

IP.6733.1.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15 kV 3 x XRUHAKXS 1 x 70 mm2 w miejsce istniejącej (modernizowanej ze zmianą trasy) linii napowietrznej SN 15 kV zlokalizowanej na działkach ozn. nr ew. 164 i 621 obręb Mochnate i na działce ozn. nr ew. 518 obręb Stare Berezowo gm. Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Białystok, 2013.02.12

WI-I.7820.4.1.2013.AS

Zawiadomienie

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 685 od km 45+600 do km 65+300 wraz z drogowymiobiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnówka - Jelonka

Treść zawiadomienia do pobrania w pliku PDF

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-19

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-19