Obwieszczenia 2014


Hajnówka dnia 16.12.2014r.

IP.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 183 ze zmianami), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuje się, iż w dniu 12.12.2014r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku chlewni macior na działce ozn. nr geod. 342/60 położonej w obrębie wsi Nowoberezowo, planowanego do realizacji przez MINERAL Sp. z o.o., ul. Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości: Nowoberezowo, Wygoda, Puciska, Czyżyki i Nowokornino.

Raport w pliku PDF

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 24.10.2014r.

IP.6733.2.2014

 OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 24.10.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,polegająca narozbudowie przepustu, realizowanego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 28+965 w Puszczy Białowieskiej”, w ramach działki położonej w obrębie Lipiny, gmina Hajnówka, oznaczonej  numerem ewidencyjnym gruntów: 507 (na odcinku drogi wojewódzkiej nr 689 od km 28+923,00 do 29+007,00).

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 20 października 2014r.

 

 w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych

na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce – informuje, iż w dniu 22 października 2014r. o godz. 15,00 w siedzibie Urzędu Gminy – pok. 36 odbędzie się publiczne losowanie numerów list kandydatów na radnych gminy Hajnówka tych komitetów, którym nie zostały przyznane numery przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Komisarzy Wyborczych działających na obszarze województwa.

Przewodniczący GKW
Barbara Golonko


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 15 października 2014 roku

Na podstawie art. 16 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z pózn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz  granicach stałych obwodów głosowania; wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych; lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i właściwych dla głosowania korespondencyjnego
w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Wykaz obwodów głosowania

Numer 
obwodu głosowania

 

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny -
ul.Szkolna,
ul. Główna (parz. od nr 2  do nr 164 i nieparz. od nr 1  do nr 153);
ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca);
ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca);
ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana;
sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

0-85-682-46-31

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych


Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

II

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2  do nr 16 i nieparz. od nr 1  do nr 41);
ul. Łąkowa (parz.od nr 2  do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza 
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
ul. Główna 116

0-664132292

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska;
sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości:
Wasilkowo i Golakowa Szyja

 

Świetlica Wiejska
w Nowosadach

0-664132293

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie

0-664132294

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

V

 

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie

0-664132295

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

VI

 

 

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem

0-664132296

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon;  sołectwo Łozice;  sołectwo Topiło;  miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

0-795592998

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Lokale wyborcze w dniu wyborów czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 7 listopada 2014. Złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127 poz.721 ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony Wójtowi Gminy przez wyborcę niepełnosprawnego do 26 października 2014 r..

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA


I N R O R M A C J A

o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego.

Komisja Inwentaryzacyjna, powołana Uchwałą Nr XXVII/143/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej informuje, iż w dniu 2014-10-06 został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni spis inwentaryzacyjny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w miejscowościach: Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Mochnate, Dubiny, Nowosady, Borysówka, Borek, Czyżyki, Orzeszkowo, Olchowa Kładka. Dla nieruchomości wymienionych w spisie inwentaryzacyjnym zostaną złożone wnioski do Wojewody o potwierdzenie prawa własności na rzecz Gminy Hajnówka.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach ujętych w spisie inwentaryzacyjnym można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. Nr 39 lub pod numerem telefonu 85 682 27 56.

Hajnówka, dnia 6.10.21014r.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Marzena Ostapczuk


 


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 02 września 2014r.

Na podstawie art.422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XX/103/12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r.w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.  (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 06 grudnia 2012r. poz.3805), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.:

 

Numer
okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu

I

Sołectwo Dubiny - ul.Szkolna, ul. Główna (parz. od nr 2 do nr 62 i nieparz. od nr 1 do nr 61); ul. Torowa (nieparz. od nr 143 do końca i parz. od nr 32 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 106 do końca i nieparz. od nr 17 do końca); ul. Leśna; sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo

1

II

Sołectwo Dubiny - ul. Główna (parz. od nr 64 do nr 164 i nieparz.
od nr 63 do nr 153); ul. Torowa (parz. od nr od 18 do nr 30 i nieparz. od nr 43 do nr 141); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do nr 104 i nieparz.od nr 9 do nr 15); ul. Krótka, ul. Cegielniana

 

1

III

Sołectwo Dubiny - ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16 i nieparz. od nr 1 do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2 do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa;ul. Zajęcza

1

IV

Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

1

V

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino

1

VI

Sołectwo Nowosady - nr nieruchomości od 1 do nr 63 w skład którego wchodzą miejscowości: Smolany Sadek, Przechody, Zwodzieckie

1

VII

Sołectwo Nowosady - nr nieruchomości od 64 do nr 164 w skład ktorego wchodzą miejscowości Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma

1

VIII

Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska; sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości Wasilkowo i Golakowa Szyja

1

IX

Sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna

1

X

Sołectwo Nowoberezowo

1

XI

Sołectwo Borek; sołectwo Chytra; sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

1

XII

Sołectwo Stare Berezowo

1

XIII

Sołectwo Mochnate

1

XIV

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka i miejscowość Sacharewo

1

XV

Sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon; sołectwo Łozice; sołectwo Topiło

1

Razem:

15

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej znajduje się w budynku Urzędu Gminy Hajnówka
przy ul. A.Zina 1 pok. Nr 36 (I piętro)

    Wójt Gminy

inż.Olga Rygorowicz


Hajnówka dnia 26.08.2014r.

IP.6733.2.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 w km. 28+965 w Puszczy Białowieskiej, na działce ozn. nr ew. 507 w obrębie wsi Lipiny, gm. Hajnówka.

 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 


 

 


Hajnówka dnia 07.07.2014r.

IP.6220.4.2014

OBWIESZCZENIE

 

Wyłożenie do konsultacji społecznych aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Hajnówka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 19, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z poźn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm. – cyt. dalej jako UUOŚ) podaje się do publicznej wiadomości:

Na zlecenie Gminy Hajnówka został opracowany projekt „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Hajnówka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przez firmę WESTMOR CONSULTING Urszula Wódkowska.

Założenia…” są dokumentem kierunkowym w zakresie planowania energetycznego na obszarze gminy i określają ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie tych mediów. W dokumencie zostały również przedstawione możliwości wykorzystania energii wytwarzanej w źródłach odnawialnych, w kogeneracji oraz pochodzącej ze spalania biogazu. Dokument określa także zakres współpracy z sąsiednimi gminami.

Zgodnie z art. 46 UUOŚ Gmina Hajnówka przystąpiła do przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu w ramach, której Organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu przed przyjęciem dokumentu (art. 30 UUOŚ) oraz zgodnie z art. 19 ust. 6 i ust. 7 ustawy Prawo energetyczne, projekt aktualizacji „Założeń…” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Hajnówka oraz wyłożony jest do wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie w Urzedzie Gminy Hajnówka pokój nr 39 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości.

Wyżej wskazane uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Hajnówka. Zgodnie z art. 41 UUOŚ, uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. 

Załączniki:

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko dla "Założeń..."

  2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Hajnówka w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 08.05.2014r.

IP.6733.1.2014

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 07.05.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie oczyszczalni ścieków w Trywieży, kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Trywieża, Kotówka i Nowokornino, zjazdu z drogi powiatowej Nr 1622B oraz przyłącza wodociągowego, na działkach ozn. nr ew.:

 

obręb Trywieża - o nr ewid.: 86, 87/1, 87/4, 87/6, 87/7, 91, 94, 95, 76, 138, 139, 20/2, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 195/1,

- obręb Nowokornino - o nr ew.: 460, 461, 135, 505, 574, 93, 551 i 149,

- obręb Kotówka – o nr ew.: 64, 80 i 7,

- obręb Wasilkowo – o nr ew.: 162/3, 162/2, 162/1, 163, 236, 237, 179, 241 i 161,

- obręb Rzepiska – o nr. ew.: 183/1 i 168/1,

- obręb Borysówka – o nr. ew.: 326/1, 329/2, 337, 241/1, 175/1, 332/1 i 338,

- obręb Olchowa Kładka – o nr ew.: 39/2, 33, 5 i 6.

 

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Informacja Wójta Hajnówka z dnia 28 kwietnia 2014 r.

 


  

 


 


Hajnówka dnia 02.04.2014r.

IP.6220.1.2014

 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Hajnówka

 

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 01.04.2014r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budynku chlewni macior o obsadzie 86 DJP z miejscem do kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym, zlokalizowanego w obrębie wsi Nowoberezowo na działce o nr geod. 342/60 gm. Hajnówka.

     Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Mineral Sp. z o.o., Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

     Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 7:30 do 15:30.

     Na przedmiotowe postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości: Nowoberezowo, Wygoda, Puciska, Czyżyki i Nowokornino.

     Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.04.2014r.

Wójt Gminy Hajnówka

 


 

 

 

 


 

 


 

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA OBSZARU GMINY HAJNÓWKA

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2010, poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Hajnówka na lata 2014 – 2029
w pliku PDF

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Gminy Hajnówka (pok. nr . 37) w godz. od 7:30 do 15:30 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka pod adresem www.gmina-hajnowka.pl na okres 21 dni.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy, mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do przedmiotowych dokumentów.

Uwagi prosimy przesyłać na adres Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka lub drogą mailową na adres gmina@gmina-hajnowka.pl

Osoba do kontaktu:

(imię i nazwisko) Helena Bagrowska

(stanowisko) kierownik referatu Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

(telefon) (85) 682 27 56

 

 


Hajnówka dnia 13.03.2014r.

IP.6733.1.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie oczyszczalni ścieków w Trywieży, kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Trywieża, Kotówka i Nowokornino, zjazdu z drogi powiatowej Nr 1622B oraz przyłącza wodociągowego, na działkach ozn. nr ew.:

 

obręb Trywieża - o nr ewid.: 86, 87/1, 87/4, 87/6, 87/7, 91, 94, 95, 76, 257, 36/11, 36/10, 138, 139, 20/2, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 195/1,

- obręb Nowokornino - o nr ew.: 460, 461, 135, 505, 574, 93 i 551,

- obręb Kotówka – o nr ew.: 64, 80 i 7,

- obręb Wasilkowo – o nr ew.: 162/3, 162/2, 162/1, 163, 236, 237, 179, 241 i 161,

- obręb Rzepiska – o nr. ew.: 183/1 i 168/1,

- obręb Borysówka – o nr. ew.: 326/1, 329/2, 337, 241/1, 175/1, 332/1 i 338,

- obręb Olchowa Kładka – o nr ew.: 39/2, 33, 5 i 6.

 

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 25.02.2013 r.

IP.6220.1.2014

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamia się

 

      iż w dniu 5 lutego 2014r. wpłynął wniosek Mineral Sp. z o.o., Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP, planowanego na działce ozn. nr geod. 342/60 położonej na gruntach wsi Nowoberezowo, gmina Hajnówka.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 25 lutego 2014r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

      Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Nowoberezowo, Wygoda, Czyżyki i Nowokornino.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 Hajnówka dnia 06.02.2014r.

IP.6733.6.2013

 

OBWIESZCZENIE

 

           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 06.02.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie: linii elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej oraz linii napowietrznej niskiego napięcia, zlokalizowanego na działkach ozn. nr ew. 360, 576, 362/7, 362/1, 644/2, 644/1, 643, 642, 361/1 i 361/2 obręb Orzeszkowo gm. Hajnówka.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 


 

Wójta Gminy Hajnówka

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadan własnych Gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr 255 / 14 Wójta Gminy Hajnówka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia orwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie klutur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


 

 

 


Hajnówka dnia 03.01.2014r.

IP.6220.10.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

 

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 03.01.2014r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w Trywieży i kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Trywieża, Kotówka i Nowokornino, gm. Hajnówka.

          Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

          Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 20.11.2013r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

          Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz tablicach ogłoszeń wsi: Borysówka, Olchowa Kładka, Golakowa Szyja, Rzepiska, Wasilkowo, Trywieża i Nowokornino.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-01-09