Obwieszczenia 2015

 

Hajnówka dnia 30.12.2015r.

IP.6220.9.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 29 grudnia 2015r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach, oraz rozbudowie i przebudowie dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach i Nr 108567B Dubiny - Lipiny.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w dniu 30 grudnia 2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Dubiny i Lipiny.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 30.12.2015r.

IP.6220.8.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 28 grudnia 2015r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych: Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka i Nr 108534B Olszyna – kol. Wygon, oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w dniu 30 grudnia 2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Orzeszkowo i Pasieczniki Duże.

Wójt Gminy Hajnówka


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 28 grudnia 2015 r.

o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka zarządzonych
na dzień
31 stycznia 2015r.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXII/123/13 Rady  Gminy Hajnówka z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz Uchwały Nr XXXII/168/14 Rady Gminy Hajnówka z dnia 26 marca 2014r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania, podaję do publicznej wiadomości informację o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie obwodowej komisji wyborczej a także o obwodowej komisji wyborczej wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy:

Nr obwodu głosowania


Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

2
(część)

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16  i nieparz. od nr 1 do nr 41);
ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28  i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza

Gminne Centrum Kultury w Dubinach
ul. Główna 116

W dniu głosowania lokale wyborcze otwarte będą w godzinach 7:00 - 21:00.

1. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 10 stycznia 2016 roku * mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille.

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, mogą w terminie do dnia 22 stycznia 2016 złożyć wniosek do Wójta Gminy Hajnówka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

3. Informacje w sprawach rejestru i spisów wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka , pokój Nr 45, 43 , mailem b.niewiadomska@gmina-hajnowka.pl  lub pod numer telefonu 85 682 25 68 lub 85 682 25 00.

Wójt Gminy Hajnówka

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego


Hajnówka, 2015-12-23

Znak: IP.6220.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 tej ustawy oraz z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 grudnia 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN na terenie gminy Hajnówka wraz z trasą linii kablowej SN. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Windprojekt Sp. z o.o. sp.k., z dnia 14.09.2015r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Opinią Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 39.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 07.12.2015r.

IP.6733.4.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t., z późn.zm.), w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199 j.t., z późn.zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pan Jan Iwaniuk Kierownik Wydziału Inwestycji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej kablowej SN 15 KV w obrębie miejscowości Lipiny gm. Hajnówka na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 577/1.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, 01.12.2015r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199, zm. z 2015r. poz. 443, 774, 1265 i 1434) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hajnówka uchwały Nr XII/40/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny obejmującego tereny położone na południe od drogi powiatowej Dubiny-Postołowo, na zachód od wsi Postołowo, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie 21 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 25.11.2015r.

IP.6220.5.2015

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się

          że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN na terenie gminy Hajnówka wraz z trasą linii kablowej SN, planowanego na działkach ozn. nr geod.: 89, 29 i 17 obręb Wygoda gm. Hajnówka, nr 413, 381/1, 363, 364, 522, 383/1, 400, 401, 318, 312, 294, 291 i 274 obręb Nowoberezowo gm. Hajnówka, nr 462/1, 7/1, 9/5, 9/2, 10/1, 10/2 i 9/3 obręb Dubicze Osoczne gm. Hajnówka, nr 14, 13, 1/3, 1/4, 1/5, 337 i 353 obręb Stare Berezowo gm. Hajnówka, nr 899/3, 900/1, 899/2, 841/1, 890, 840, 1153, 10/1, 839 i 829/1 obręb Zbucz gm. Czyże, nr 607, 640, 840, 651, 664/1 i 748 obręb Czyże gm. Czyże, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Gminy Czyże, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Wygoda, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Stare Berezowo, Zbucz i Czyże.

Wójt Gminy Hajnówka


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 18 listopada 2015r.

 

o numerze i granicach okręgu wyborczego, o liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka
zarządzonych na dzień 31 stycznia 2016r.

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy
( Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XX/ 103 /12 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Hajnówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz.Urz.Woj.Podl. poz.3805
z dnia 06 grudnia 2012r. ) podaje się do wiadomości wyborców:

  1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka przeprowadza się w okręgu wyborczym Nr 3.

  2. Numer i granice okręgu wyborczego w którym przeprowadzone będą wybory oraz siedzibę Gminnej Komisji Wyborczej określa poniższa tabela.

 

Nr okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba wybieranych radnych

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej

 

 

 

 

3

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz. od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2 do nr 16
 i nieparz. od nr 1 do nr 41);
ul. Łąkowa (parz. od nr 2 do nr 28  i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa;
ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza

 

 

 

 

1

Urząd Gminy Hajnówka,
ul. A. Zina 1, pok. Nr 36

tel.85-682 25 00
tel. 85 682 27 56 w.24

tel. 85 682 25 68

 

Hajnówka, dnia 18 listopada 2015r.

Wójt Gminy Hajnówka


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 12 listopada 2015 roku

Niniejszym informuję, że w dniu 05 listopada 2015r. Wojewoda Podlaski wydał Zarządzenie Nr 178/2015r. z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Hajnówka.

Zgodnie z § 1 i § 3 powyższego zarządzenia wybory uzupełniające do Rady Gminy Hajnówka zarządzone zostały
w okręgu wyborczym Nr 3,
a data wyborów wyznaczona została
na niedzielę 31 stycznia 2016r.

Informacja o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze
i liczbie wybieranych radnych

oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji
Wyborczej w Hajnówce

podana zostanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Hajnówka

do dnia 22 listopada 2015r. -
zgodnie z kalendarzem wyborczym.

Wójt Gminy Hajnówka 
Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, 12 listopada 2015r.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 12 listopada 2015 roku

 

Informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym
stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015 z dnia 05 listopada 2015r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Hajnówka

w dniu 22 listopada 2015r.

mija termin zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych do Rady Gminy Hajnówka w okręgu wyborczym Nr 3 w gminie Hajnówka. (W związku z tym, że 70 dzień przed dniem wyborów wypada w niedzielę, to zgodnie z art.9 §2 Kodeksu Wyborczego zawiadomienie musi zostać złożone najpóźniej w dniu 23 listopada 2015r. w godzinach urzędowania komisarza wyborczego).

Zawiadomienia można składać w siedzibie komisarza wyborczego, od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów o zarządzeniu wyborów. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być złożone przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego wyborców lub w inny sposób doręczone komisarzowi wyborczemu (np. pocztą). W razie wysłania pocztą o dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu przesyłki do komisarza wyborczego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).

Siedziba Komisarza Wyborczego w Białymstoku znajduje się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3; 15-213 Białystok pok. 303.

Wszelkie niezbędne informacje i wzory dokumentów można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 45 tel. 85 682 25 68 lub 85 682 25 00 w.22
i na stronie www.pkw.gov.pl lub http://bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl/

Wójt Gminy Hajnówka 
Lucyna Smoktunowicz

Hajnówka, 12 listopada 2015r.


I N R O R M A C J A

o wyłożeniu spisu inwentaryzacyjnego.

Komisja Inwentaryzacyjna, powołana Uchwałą Nr XXVII/143/13 Rady Gminy Hajnówka z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej informuje, iż w dniu 6.11.2015r. został wyłożony do publicznego wglądu na okres 30 dni spis inwentaryzacyjny nieruchomości (działka nr 316/1 obr. Stare Berezowo stanowiąca  własność Skarbu Państwa, działki nr 110 i 111 obr. Sawiny Gród stanowiące mienie Gminy Hajnówka). Dla nieruchomości wymienionych w spisie inwentaryzacyjnym zostaną złożone wnioski do Wojewody o potwierdzenie prawa własności na rzecz Gminy Hajnówka.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach ujętych w spisie inwentaryzacyjnym można uzyskać w tut. Urzędzie, pok. Nr 37 lub pod numerem telefonu (085) 682 27 56.

Hajnówka, dnia 6.11.21015r.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej

Marzena Ostapczuk


Hajnówka, 2015-11-09

Znak: IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 tej ustawy oraz z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 09 listopada 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni bezściołowej rusztowej o obsadzie 86,52 DJP na działce nr 342/60 położonej na gruntach wsi Nowoberezowo. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Mineral Sp. z o.o. z dnia 03.02.2014r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

     Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

      Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 39.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 03.11.2015r.

IP.6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 02.11.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Nr 685 Hajnówka – Nowosady.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 28.09.2015r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

            Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz tablicach ogłoszeń wsi: Dubiny i Skryplewo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 22.10.2015r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

            Na podstawie art. 49 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się

          że, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86 DJP i pomieszczeniem socjalnym w ramach działki położonej w obrębie wsi Nowoberezowo gm. Hajnówka ozn. nr ew. gruntów: 342/60, nie może być załatwione w terminie jednego miesiąca.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność zawiadamiania stron postępowania zgodnie z art. 49 Kpa, t.j. poprzez wywieszenie obwieszczeń.

Z w/w postanowieniem można zapoznać się, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

         Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 20.10.2015r.

IP.6220.6.2015

Obwieszczenie
Wójta Gminy Hajnówka

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 20 października 2015r. w ramach postępowania administracyjnego o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Hajnówka w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Nr 685 Hajnówka – Nowosady.

            Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Dubiny i Skryplewo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 15.10.2015r.

IP.6220.1.2014

 

Obwieszczenie

            Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się

          że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86 DJP i pomieszczeniem socjalnym, zlokalizowanego w obrębie wsi Nowoberezowo na działce ozn. nr geod. 342/60, gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

         Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 06.10.2015r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o podjęciu postępowania administracyjnego

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak: 408.178/F-8/XIX/15 z dnia 10.09.2015r. (data wpływu: 23.09.2015r.) uchylającą zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.6220.1.2014 z dnia 30.06.2015r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, podejmuje się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, polegające na budowie: chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86 DJP i pomieszczeniem socjalnym  w ramach działki położonej w obrębie wsi Nowoberezowo, gm. Hajnówka ozn. nr ew. gruntów: 342/60.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Ze zgromadzonym materiałem w sprawie oraz w/w decyzją SKO można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni , licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 05.10.2015r.

IP.6220.6.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 28 września 2015r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Hajnówka - Nowosady, gm. Hajnówka.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w dniu 05 października 2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Dubiny i Skryplewo.

Wójt Gminy Hajnówka


Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku  408.178/F-8/XIX/15 w przedmiocie przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86 DJP i pomieszczeniem socjalnym na działce 342/60 w obrębie wsi Nowoberezowo w pliku PDF


Hajnówka dnia 28.09.2015r.

IP.6220.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 28.09.2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska sportowego w powiecie hajnowskim, zlokalizowanego w obrębie wsi Nowosady, gm. Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 22.06.2015r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz tablicach ogłoszeń wsi: Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek, Kotówka, Wasilkowo i Dubińska Ferma.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


W Y C I Ą G

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach  do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁYMSTOKU
WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 24 - obejmujący cały obszar województwa podlaskiego.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 59  - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 60 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 61 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Zastępca  Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Wiesław Kozielewicz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.

 


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy Hajnówka, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach,
a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie miasta Siemiatycze, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w wyborach, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Numer 
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny - ul.Szkolna,
ul. Główna (parz. od nr 2  do nr 164 i nieparz. od nr 1  do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca); ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana;
sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b
0-85-682-46-31

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

II

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2  do nr 16 i nieparz. od nr 1  do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2  do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza;
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminne Centrum Kultury
w Dubinach ul. Główna 116
0-664132292

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska;
sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości:
Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska
w Nowosadach 0-664132293
Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego; Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie 0-664132294

V

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie 0-664132295

VI

 

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem 0-664132296
Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego; Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon;  sołectwo Łozice;  sołectwo Topiło;  miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

0-795592998

 

UWAGA:

  1. Wyborcy do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

  2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 16 października 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

  3. Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego  oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w urzędzie  gminy pokój nr 43, e-mailem: o.niczyporuk@gmina-hajnowka.pl lub pod nr telefonu 85 682-25-00 w.20; lub pokój nr 45, e-mailem: b. niewiadomska@gmina-hajnowka.pl lub pod nr telefonu 85 682-25-00 w.22.

Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego          

Wójt Gminy HajnówkaHajnówka dnia 23.09.2015r.

IP.6220.5.2015

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 16 września 2015r. wpłynął wniosek Windprojekt Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej stacji transformatorowej SN/WN na terenie gminy Hajnówka wraz z trasą linii kablowej SN, planowanego na działkach ozn. nr geod.: 89, 29 i 17 obręb Wygoda gm. Hajnówka, nr 413, 381/1, 363, 364, 522, 383/1, 400, 401, 318, 312, 294, 291 i 274 obręb Nowoberezowo gm. Hajnówka, nr 462/1, 7/1, 9/5, 9/2, 10/1, 10/2 i 9/3 obręb Dubicze Osoczne gm. Hajnówka, nr 14, 13, 1/3, 1/4, 1/5, 337 i 353 obręb Stare Berezowo gm. Hajnówka, nr 899/3, 900/1, 899/2, 841/1, 890, 840, 1153, 10/1, 839 i 829/1 obręb Zbucz gm. Czyże, nr 607, 640, 840, 651, 664/1 i 748 obręb Czyże gm. Czyże.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) w dniu 23 września 2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Gminy Czyże, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Wygoda, Nowoberezowo, Dubicze Osoczne, Zbucz i Czyże.

Wójt Gminy Hajnówk


Obwieszczenie z załącznikami w pliku PDFHajnówka dnia 31.08.2015r.

IP.6220.2.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

          Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się

          że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska sportowego w powiecie hajnowskim, planowanego na działkach ozn. nr geod.: 96/3, 97, 171, 170, 172, 228, 245 i 190/2 położonych na gruntach wsi Nowosady, gmina Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

          Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

          Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek, Kotówka, Wasilkowo i Dubińska Ferma.

Wójt Gminy Hajnówka


WYCIĄG

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 202 § 3 i art. 261 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.1) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym w wyborach  do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁYMSTOKU

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 24 - obejmujący cały obszar województwa podlaskiego.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 14.

WYBORY DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Okręg wyborczy nr 59  - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: augustowski, grajewski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, suwalski, zambrowski oraz miast na prawach powiatu: Łomża i Suwałki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 60 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: białostocki, sokólski oraz miasta na prawach powiatu: Białystok.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Okręg wyborczy nr 61 - część województwa podlaskiego obejmująca obszary powiatów: bielski, hajnowski, siemiatycki, wysokomazowiecki.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3.

Zastępca  Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Wiesław Kozielewicz


1 )Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529, z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072 oraz z 2015 r. 1043, 1044 i 1045.


Hajnówka dnia 24.08.2015r.

IP.6220.2.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

 

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. 267 j.t. ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu. 24.08.2015r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie lotniska sportowego w powiecie hajnowskim, zlokalizowanego w obrębie wsi Nowosady gm. Hajnówka.

      Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

      Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

      Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek, Kotówka, Wasilkowo i Dubińska Ferma,.

      Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 25.08.2015r.

Wójt Gminy HajnówkaHajnówka dnia 23.07.2015r.

IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 268 tekst jednolity), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w związku z odwołaniem Mineral Sp. z o.o. od decyzji Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.6220.1.2014 z dnia 30.06.2015r. w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP na działce ozn. nr geod. 342/60 obręb wsi Nowoberezowo, gm. Hajnówka, w dniu 23.07.2015r. akta w/w sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku.

        Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz tablicach ogłoszeń wsi: Nowoberezowo, Nowokornino, Czyżyki, Wygoda i Puciska.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 15.07.2015r.

IP.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 15.07.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Łozice - Topiuło na działkach ozn. nr ew.: 92 obręb wsi Łozice, nr ew.: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 1146, 1152, 1153/8 i 1154/22 obręb wsi Wierzchowskie, gm. Hajnówka

        Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

        Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

z dnia 03 lipca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) w związku z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Numer 
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny - ul.Szkolna,
ul. Główna (parz. od nr 2  do nr 164 i nieparz. od nr 1  do nr 153); ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca); ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca); ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana;
sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

0-85-682-46-31

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

II

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca); ul. Torowa (parz. od nr 2  do nr 16 i nieparz. od nr 1  do nr 41); ul. Łąkowa (parz.od nr 2  do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7); ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza;
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminne Centrum Kultury
w Dubinach ul. Główna 116

0-664132292

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych; Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska;
sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości:
Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska
w Nowosadach 0-664132293

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego; Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie 0-664132294

V

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie 0-664132295

VI

 

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem 0-664132296

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego; Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon;  sołectwo Łozice;  sołectwo Topiło;  miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

0-795592998

 

UWAGA:

  1. Wyborcy do dnia 24 sierpnia 2015 r.* (poniedziałek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille”a
  2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 28 sierpnia 2015 r. (piątek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
  3. 3.   Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 6 września 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 6.00 – 22.00.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenie pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego  oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w urzędzie  gminy pokój nr 43, mailem: o.niczyporuk@gmina-hajnowka.pl lub pod nr telefonu 85 682-25-00 w.20; lub pokój nr 45, mailem: b. niewiadomska@gmina-hajnowka.pl lub pod nr telefonu 85 682-25-00 w.22.

 

     Wójt Gminy Hajnówka

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego


Hajnówka dnia 30.06.2015r.

IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 268 tekst jednolity), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 30.06.2015r. została wydana decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP na działce ozn. nr geod. 342/60 obręb wsi Nowoberezowo, gm. Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Mineral Sp. z o.o., Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 03.02.2014r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz tablicach ogłoszeń wsi: Nowoberezowo, Nowokornino, Czyżyki, Wygoda i Puciska.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 29.06.2015r.

IP.6220.2.2015

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

 

zawiadamia się

 

iż w dniu 22 czerwca 2015r. wpłynął wniosek Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lotniska sportowego w powiecie hajnowskim, planowanego na działkach ozn. nr geod.: 96/3, 97, 171, 170, 172, 228, 245 i 190/2 położonych na gruntach wsi Nowosady, gmina Hajnówka.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 29 czerwca 2015r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Nowosady, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie, Przechody, Smolany Sadek, Kotówka, Wasilkowo i Dubińska Ferma.

 

Wójt Gminy Hajnówka


 


Hajnówka dnia 28.05.2015r.

IP.6733.3.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Łozice - Topiuło na działkach ozn. nr ew.: 92 obręb wsi Łozice, nr ew.: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 1146, 1152, 1153/8 i 1154/22 obręb wsi Wierzchowskie, gm. Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 28.05.2015r.

IP.6733.2.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 28.05.2015r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie: linii elektroenergetycznej kablowo – napowietrznej średniego napięcia (SN). Linii kablowej niskiego napięcia (NN), oraz słupowej stacji transformatorowej SN/NN, w ramach działek położonych w obrębie wsi Dubiny, Gmina Hajnówka ozn. nr ew.: 349/2, 349/6 i 363/12.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKAAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka za 2014 w pliku PDF


Hajnówka dnia 23.04.2015r.

IP.6220.1.2014

Protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w ramach postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP na działce ozn. nr geod. 342/60 położonej w obrębie wsi Nowoberezowo, gm. Hajnówka.

Protokół z rozprawy administracyjnej w pliku PDF


Hajnówka dnia 23.04.2015r.

IP.670.18.2015r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Hajnówka informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2015r. o godz. 900 w świetlicy wiejskiej w Nowosadach odbędzie się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych przygotowania projektu budowlanego ,, Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – etap projektu budowlanego’’.

Prowadzącym spotkanie będzie przedstawiciel firmy Lafrentz Polska Sp. z o.o., ul. Zbąszyńka 29, 60-359 Poznań działający z upoważnienia inwestora tj.: Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z w/w projektem oraz wnosić ewentualne uwagi i wnioski.     

Wywieszono na tablicach ogłoszeń wsi: Borysówka, Wasilkowo i Nowosady

Wójt Gminy Hajnówka

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko (85 682 27 56)


Hajnówka dnia 22.04.2015r.

IP.670.18.2015r.

Obwieszczenie

Wójt Gminy Hajnówka informuje o konsultacjach społecznych przeprowadzanych przez firmę Lafrentz – Polska sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań, działającą z upoważnienia Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok w sprawie przygotowania projektu pod nazwą: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów – Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew – etap projektu budowlanego’’

1. Czas konsultacji: od 22.04.2015r. do 13.05.2015r.

2. Miejsce w którym można zapoznać się z dokumentacją:
Opiniowane dokumenty są wyłożone do publicznego wglądu w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok oraz w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka pokój nr 39 w godzinach pracy w/w Urzędów.

3. Możliwość składania uwag i wniosków:
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące opiniowanego projektu budowlanego należy składać w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Białymstoku lub w Urzędzie Gminy Hajnówka w formie pisemnej lub ustnej.

4. Organ właściwy do rozpatrzenia uwag i wniosków:
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Wywieszono na tablicach ogłoszeń wsi: Borysówka, Wasilkowo i Nowosady.

Wójt Gminy Hajnówka

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko (85 682 27 56)


Decyzja w pliku PDF


Hajnówka dnia 20.04.2015r.

IP.6733.2.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PPHU OLGA Sławomir Bołtromiuk, Lipiny 64, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii kablowo-napowietrznej średniego napięcia (SN), linii kablowej niskiego napięcia (NN) oraz stacji transformatorowej SN/NN w miejscowości Dubiny gm. Hajnówka na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 363/12, 349/2 i 349/6.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko (tel. 85 682 27 56)


Hajnówka, dnia 08.04.2015 r.

IP.6733.1.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 08.04.2015 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działek położonych w obrębie wsi Nowokornino, Gmina Hajnówka ozn. nr ew.: 551, 135, 555 i 137.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 7 kwietnia 2015 roku


o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Na podstawie art. 16 § 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/123/13 z dnia 25 lutego 2013r. W sprawie podziału Gminy Hajnówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz uchwały nr XXXII/168/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie dokonania korekty w opisie granic obwodu głosowania, Wójt Gminy Hajnówka podaje do publicznej wiadomości informację o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Numer 
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

 

Sołectwo Dubiny -
ul.Szkolna,
ul. Główna (parz. od nr 2  do nr 164 i nieparz. od nr 1  do nr 153);
ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca);
ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca);
ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana;
sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

0-85-682-46-31

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

II

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2  do nr 16 i nieparz. od nr 1  do nr 41);
ul. Łąkowa (parz.od nr 2  do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza 
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
ul. Główna 116

0-664132292

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

III

 

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska;
sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości:
Wasilkowo i Golakowa Szyja

Świetlica Wiejska
w Nowosadach

0-664132293

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego
Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie

0-664132294

V

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie

0-664132295

VI

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem

0-664132296

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon;  sołectwo Łozice;  sołectwo Topiło;  miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

0-795592998

Lokale wyborcze w dniu wyborów czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

UWAGA!
Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie tożsamości.

Wyborca może złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w terminie do 5 maja 2015 r. do Urzędu Gminy Hajnówka, pokój nr 42.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 4 maja 2015r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Hajnówka o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborca niepełnosprawny może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić Wójtowi Gminy Hajnówka w terminie do dnia 27 kwietnia 2015r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania, głosowanie korespondencyjne jest wyłączone.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Informacje w sprawach rejestru wyborców i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój nr 36 lub 42 lub pod nr telefonów: 85 682 27 56w.24 lub w. 20

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA
Hajnówka dnia 25.03.2015 r.

IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E
o rozprawie administracyjnej

Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), że w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 1000 w świetlicy wiejskiej w Nowoberezowie, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn: Budowa budynku chlewni macior na działce ozn. nr geod. 342/60 położonej na gruntach wsi Nowoberezowo, gm. Hajnówka planowanego przez Mineral Sp. z o.o., Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez pełnomocnika wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym. Informuję się o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.

Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Wygoda, Puciska, Nowoberezowo, Nowokornino i Czyżyki.

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 19.03.2015r.

IP.6733.3.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, linii napowietrznej średniego napięcia, słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej niskiego napięcia w obrębie wsi Łozice na działce ozn. nr ew.: 92 oraz w obrębie wsi Wierzchowskie na działkach ozn. nr ew.: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 1146, 1152 i 1153/8 gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA
Hajnówka, dnia 27.02.2015r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie

            Zgodnie z art. 79 Kpa, zawiadamia się, że w dniu 09.03.2015r. o godz. 1000 zostaną przeprowadzone oględziny na działce ozn. nr geod. 342/60 obręb Nowoberezowo na której planowana jest budowa budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP przez firmę Mineral Sp. z o.o., Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka. Oględziny obejmą również teren przyległy do działki ozn. nr geod. 342/60.

            Oględziny mają na celu dogłębne wyjaśnienie sprawy i będą dowodem w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

            Każda ze stron postępowania ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania oraz składać wyjaśnienia.

Wójt Gminy HajnówkaHajnówka dnia 13.02.2015r.

IP.6733.1.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Nowokorninie zlokalizowanej na działkach ozn. nr ew.: 551, 135, 555 i 137 obręb Nowokornino gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


INFORMACJA

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z póź. zm.) Wójt Gminy Hajnówka informuje wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Hajnówka o możliwości wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2015 roku.

Opinie o programie można składać w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie pocztą,

  2. Składanie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl oraz faksem na nr 85 682-46-12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust.7 wyżej wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj, do dnia 5 marca 2015. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w pokoju 44.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-01-29

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-01-29