Obwieszczenia 2017

Pełna treść  OBWIESZCZENIA WOJEWODY PODLASKIEGO  w pliku PDFHajnówka dnia 20.11.2017r.

IP.6733.6.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 t.j.), zawiadamia się że w dniu 20.11.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  Budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV na działkach ozn. nr geod. 381/1, 362/1, 363 i 376/1 położonych w obrębie wsi Nowoberezowo gmina Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka


 

Hajnówka, dnia 27.10.2017 r.

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Hajnówka mam przyjemność poinformować, iż w dniu 31 października 2017 r. przeprowadzone zostaną spotkania informacyjne związane z wyznaczaniem obszarów najbardziej problemowych na terenie Gminy oraz wyznaczeniem działań priorytetowych związanych z rewitalizacją1.

Celem spotkań, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie spotkań zorganizowane zostaną warsztaty informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

Zapraszam Mieszkańców Gminy Hajnówka na spotkanie rewitalizacyjne które odbędzie się

dnia 31.10.2017 o godz. 17:00

w Świetlicy Wiejskiej w Lipinach

Na spotkaniu omówimy i wybierzemy najważniejsze miejsca w naszej Gminie które w pierwszej kolejności wymagają odnowy, by w jak najwyższym stopniu podnieść jakość życia mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,
Lucyna Smoktunowicz,
Wójt Gminy Hajnówka

1Rewitalizacja jest procesem zmierzającym do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Obszar zdegradowany to przestrzeń, w której koncentrują się zjawiska negatywne (społeczne, gospodarcze, przestrzenne) oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia mieszkańców.

 


 

PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA WOJEWODY PODLASKIEGO w pliku PDF


Hajnówka dnia 12.10.2017r.

Informacja o zgromadzeniu organizowanym w postępowaniu uproszczonym

 1. Organizator:
  Mieczysław Gmiter
 2. Cel zgromadzenia:
  Poparcie dla działań naprawczych prowadzonych przez Ministra Środowiska oraz leśników w Puszczy Białowieskiej.
 3. Miejsce zgromadzenia:
  Wjazd do puszczy przy drodze Hajnówka - Białowieża
 4. Termin przeprowadzenia zgromadzenia:
  Data  13.10.2017 r. Godz. 10.00
  Data  20.10.2017 r. Godz. 15.00

Hajnówka dnia 06.10.2017r.

IP.6733.5.2017

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1073 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1257 t.j.), zawiadamia się że w dniu 05.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Starym Berezowie’’ na działkach ozn. nr geod. 501, 306, 305 i 303 położonych w obrębie wsi Stare Berezowo gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 06.10.2017r.

IP.6733.4.2017

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1073 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1257 t.j.), zawiadamia się że w dniu 05.10.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny (rejon ul. Cegielnianej)’’ na działkach ozn. nr geod. 960/11, 958/1, 928, 929, 931/1, 315/1 i 315/2 położonych w obrębie wsi Dubiny gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 03.10.2017r.

IP.6733.6.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Albatros Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 4/9, 02-384 Warszawa w imieniu której działa Pan Maciej Jacek Marusej, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV na działkach ozn. nr geod. 381/1, 362/1, 363 i 376/1 położonych w obrębie wsi Nowoberezowo gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


 

 


 

 Hajnówka dnia 28.08.2017r.

IP.6733.5.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Berezowo na działkach ozn. nr geod. 501, 306, 305 i 303 położonych w obrębie wsi Stare Berezowo gmina Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 28.08.2017r.

IP.6733.4.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017., poz. 1073 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dubiny, ul. Cegielniana na działkach ozn. nr geod. 960/11, 958/1, 928, 929, 931/1, 315/1 i 315/2 położonych w obrębie wsi Dubiny gmina Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756Hajnówka dnia 25.07.2017r.

IP.6733.2.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 z późn. zm.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 t.j.), zawiadamia się że w dniu 25.07.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny, Gmina Hajnówka, w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 15/11, 104/1, 812, 121/5, 238/2, 238/10, 238/11, 124/20 i 124/21.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 24.07.2017r.

IP.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1073 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1257 t.j.), zawiadamia się że w dniu 24.07.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce – Etap I (pas drogi wojewódzkiej Nr 689) na działce ozn. nr geod. 507 położonej w obrębie wsi Lipiny gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, dnia 7 lipca 2017 r.

AB-1.7820.4.6.2017.AS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. lid ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1, art. 61 § 1 i § 4 w związku z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1257), w związku z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zmierzającego do wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka)" oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, zawiadamiam, iż postanowieniem z dnia 07.07.2017 r. znak: AB-I.7820.4.6.2017.AS tut. organ zawiesił postępowanie

administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację w/w inwestycji drogowej, do czasu wydania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326, w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia w prasie lokalnej.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO
Iwona Antoniuk-Koprowicz
Kierownik Oddziału
w Wydziale Architerktury i Bidzownictwa


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, dnia 30 czerwca 2017 r.

AB-1.7820.4.6.2017.AS


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, działającego przez pełnomocnika Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, z dnia 05.06.2017 r. znak: WBID.400.3.2.2014 uzupełnionego pismem z dnia 27.06.2017 r. znak: WPRI.400.15.4.2016, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, w zakresie robót budowlanych obejmujących:
-    rozbudowę istniejącej drogi i poszerzenie nawierzchni do 7,0 m na odcinku od km 8+462 do km 11+400 i od km 14+650 do km 15+160 i od km 18+222 do km 32+614 wraz z podniesieniem nośności do 115kN, umocnienie poboczy dla klasy G,
-    budowę obwodnicy m. Trześcianka (na odcinku od km 11+400 do km 14+650),
-    budowę obwodnicy m. Narew (na odcinku od km 15+160 do km 18+222),
-    budowę estakady od km 16+440,20 do km 17+214,20,
-    budowę dróg tymczasowych na czas budowy przepustów,
-    budowę drogowych obiektów inżynierskich, tj. przepustów drogowych, przepustów z funkcją przejścia dla zwierząt małych,
-    budowę muru oporowego,
-    korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,
-    budowę mostu na rzece Makówka (Dopływ Spod Chrabostówki),
-    budowę zatok autobusowych,
-    budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym, na dojściach i przy zatokach autobusowych,
-    budowę ścieżki rowerowej,
-    budowę przepustów pod drogami dojazdowymi i w obrębie skrzyżowań z innymi drogami,
-    budowę zatoki do ważenia pojazdów,
-    budowę nowych przepustów pod zjazdami,
-    budowę przejść dla pieszych wraz z azylami na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,
-    budowę separatorów ruchu na skrzyżowaniach skanalizowanych i rondach,
-    budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej,
-    budowę kanalizacji deszczowej,
-    przebudowę sieci teletechnicznej,
-    przebudowę urządzeń i sieci elektrycznych,
-    budowę nowego oświetlenia przy projektowanych rondach, w obrębie zatoki do ważenia pojazdów, w obrębie dojścia do przejazdu kolejowego (km 36+000), w obrębie przejść dla pieszych i zatoki PKS,
-    budowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
-    rozbudowę skrzyżowań z drogami publicznymi,
-    budowę kanału technologicznego,
-    wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami pasa drogowego wraz z nasadzeniem,
-    budowę zbiorników na wody opadowe, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu........ czytaj więcej>>>

Obwieszczenie w całosći w pliku PDF


Hajnówka dnia 28.06.2017r.

IP.6733.3.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Miejskiej Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa ul. Celnej w Hajnówce – Etap I (pas drogi wojewódzkiej Nr 689) na działce ozn. nr geod. 507 położonej w obrębie wsi Lipiny gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 19.06.2017r.

IP.6733.1.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 19.06.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „HAJ3310A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach części działki położonej w obrębie wsi Rzepiska (obręb 0021), Gmina Hajnówka, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 20/1, oraz budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1619B (działka ozn. nr geod.155/1, obręb wsi Rzepiska, Gm. Hajnówka).

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


K O M U N I K A T
DZIEŃ OTWARTY
W DELEGATURACH KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO


W środę, 21 czerwca br. w godzinach 9.00-15.00 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w całej Polsce otworzą swoje drzwi dla wyborców. Każdy będzie mógł wziąć udział w konsultacjach kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, zapoznać się z najważniejszymi zasadami przeprowadzania tych wyborów oraz poznać swoje prawa, wynikające z Kodeksu wyborczego.
W siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, pokój 303, ( budynek Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), pracownicy KBW będą prezentować proponowaną przez Państwową Komisję Wyborczą kartę w formie broszury formatu A4 oraz alternatywną kartę wielkoformatową w formacie A0. Każdy wyborca będzie mógł podzielić się swoją opinią co do samej karty, jak i propozycji treści informacji o sposobie głosowania. Ponadto wyborcy będą mogli dowiedzieć się wszystkiego o prawie do głosowania, udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych oraz zapoznać się z zasadami głosowania w wyborach samorządowych.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w organizowanych przez nas konsultacjach, głos każdego wyborcy jest bardzo ważny.


Marek Rybnik
Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
w Białymstoku


Hajnówka, 2017-06-13

Znak: IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 tej ustawy oraz z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 czerwca 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek nr geod. 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Mineral Sp. z o.o. z dnia 03.02.2014r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce a także opiniami rzeczoznawców dotyczącymi weryfikacji Raportu oraz gospodarki wodno-ściekowej w gospodarstwie Inwestora, w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 39.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

Hajnówka dnia 02.06.2017r.

IP.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny na działkach ozn. nr geod. 15/11, 104/1, 812, 121/5, 238/2, 238/10, 238/11, 124/20 i 124/21 położonych w obrębie wsi Lipiny gmina Hajnówka oraz na działkach ozn. nr geod. 3239/1 i 3274/1 położonych w obrębie miasta Hajnówka (obręb 3 Hajnówka-Wschód).

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


 Hajnówka dnia 26.05.2017r.

Informacja o zgromadzeniu organizowanym w postępowaniu uproszczonym

1. Organizator:
M
ieczysław Gmiter

2. Cel zgromadzenia:
Poparcie mieszkańców Rzeczypospolitej dla decyzji Ministra środowiska prof. Jana Szyszko dotyczącej programu naprawczego Puszczy Białowieskiej.

3. Miejsce zgromadzenia:
Droga Hajnówka- Białowieża na wysokości przystanku kolejowego Nieznany Bór .

4. Termin przeprowadzenia zgromadzenia:
Data  27.05.2017r.
Godz. 7.00 - 22.00


Hajnówka dnia 22.05.2017r.

IP.6220.6.2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o przystąpieniu do opracowywania projektów opracowań pt.

,, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka’’

            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.),

zawiadamia się

         o przystąpieniu do opracowania projektów opracowań pt. ,,Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Hajnówka’’.

         Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie gminy Hajnówka oraz na stronie internetowej.

         Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do w/w projektów.

         Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Hajnówka – ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@gmina-hajnowka.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

         Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hajnówka.

         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka.

 WÓJT GMINY HAJNÓWKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY HAJNÓWKA NA LATA 2017-2023 projekt w pliku PDF

Opinia Nr 167.NZ.2017 PPWISwB-stoku w pliku PDF

Zgoda RDOŚ w B-stoku na odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na środowisko 6.06.2017 w pliku PDF


Hajnówka dnia 28.04.2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka za 2016

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm., z 2015r., poz. 87, 122) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka za 2016 do pobrania w pliku PDF


Hajnówka dnia 05.04.2017 r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 33 ust. 1, 74 ust. 3 i 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia się

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego zlokalizowanego na terenie działek nr 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie, przed wydaniem decyzji w terminie 30 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Mineral Sp. z o.o. w Nowoberezowie z dnia 03.02.2014r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Hajnówka.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 30.03.2017r.

IP.6220.8.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 30.03.2017r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny’’, położonej w obrębie Lipiny gmina, Hajnówka oraz na terenie miasta Hajnówka obręb 3 Hajnówka – Wschód (dotyczy działek ozn. nr geod. 3239/1 i 3274/1, obręb 3 Hajnówka-Wschód).

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 28.12.2016r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz Urzędzie Miasta Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Lipiny.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, 2017-03-30

Znak: IP.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaję do publicznej wiadomości informację o toczącym się postępowaniu w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek nr 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Mineral Sp. z o.o. w Nowoberezowie z dnia 03.02.2014r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Hajnówka.

W dniu 16.02.2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku decyzją znak: 408.225/F-8/6/16 uchyliło zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Hajnówka znak:IP.6220.1.2014 z dnia 24.10.2016r. w przedmiotowej sprawie. W związku z czym inwestor został wezwany o uzupełnienie wniosku oraz powołano rzeczoznawców do spraw wodno-ściekowych i spraw rolnych.

Pismem z dnia 07.03.2017r. Inwestor uzupełnił wniosek, a w dniu 28.03.2017r. wpłynęła opinia w sprawie weryfikacji sposobu odprowadzenia ścieków i wód opadowych w gospodarstwie spółki Mineral na nieruchomościach nr. 342/59 i 342/60 obręb Nowoberezowo.

Z decyzją SKO oraz zgromadzonym materiałem w sprawie Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 7 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 (pokój nr 39) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Hajnówka.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 06.03.2017r.

IP.6220.8.2016

Obwieszczenie


Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)

zawiadamia się

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny, położonej w obrębie Lipiny gm, Hajnówka oraz w obrębie miasta Hajnówka (dotyczy działek ozn. nr geod. 3239/1 i 3274/1, obręb 3 Hajnówka-Wschód), przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Lipiny.

Wójt Gminy Hajnówka


SAMORZĄDOWE
KOLEGIUM ODWOŁAWCZE
W BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok 3. ul. Mickiewicza 3

Białystok, 16 lutego 2017 r.

408.225/F-8/6/16

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r., poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku zawiadamia, że w sprawie dotyczącej odwołania Towarzystwo Ochrony Krajobrazu, Ewę Moroz-Keczyńską, Andrzeja Keczyńskie- go, Walentynę Biryłko (zwanych dalej „Skarżącymi"), od decyzji Wójta Gminy Hajnówka, z dnia 24 października 2016 r., znak: IP.6220.1.2014, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86,52 DJP i pomieszczeniem socjalnym, działce nr geod. 342/60i 342/59, we wsi Nowoberezowo, w dn. 16 lutego 2017 r. została wydana decyzja.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


PREZES
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Prof. Dr hab. Dariuksz Kijowski


Hajnówka, 30.01.2017r.

IP.6720.1.2012

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Hajnówka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

            Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778 z późn.zm.), w związku z art.46, pkt 1. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn.zm.), dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka oraz o wyłożeniu Prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w Studium, w dniach od 09.02.2017r. do 02.03.2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 39, w godzinach 7.30-15.30.

            Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

            Uwagi należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017r.

            Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka i informacjami zawartymi w Prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 20.02.2017r. (poniedziałek) o godzinie 1400 w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul.A.Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sali nr 12.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn.zm.) – w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje środowisku i jego ochronie zamieszczono informacje: o projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka, oraz o Prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w Studium.

            Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 z późn. zm.), projekt Studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

            Wnioski i uwagi dotyczące postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić do Wójta Gminy Hajnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017r. na zasadach określonych w art. 11 pkt 11 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Hajnówka

 1. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HAJNÓWKA KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 2. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY HAJNÓWKA UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 3. Prognoza oddziałyzania na środozisko skutków realizacji projektu „Studium uzarunkozań i kierunków zagospodarozania przestrzennego Gminy Hajnózka”
 4. Mapa kierunków
 5. Mapa uwarunkowań

Sprawę prowadzi: Marcin Skiepko, tel. (85) 682-27-56.


Hajnówka dnia 11.01.2017r.

IP.6220.8.2016

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.),

zawiadamia się

iż w dniu 28 grudnia 2016r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lipiny’’, położonej w obrębie Lipiny gmina, Hajnówka oraz na terenie miasta Hajnówka obręb 3 Hajnówka – Wschód (dotyczy działek ozn. nr geod. 3239/1 i 3274/1, obręb 3 Hajnówka-Wschód).

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 t.j.) w dniu 11 stycznia 2017r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i w Urzędzie Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Lipiny.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2017-01-12

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-12-28

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-01-12