Obwieszczenia 2012

Hajnówka dnia 30.10.2012r.

IP.6220.3.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 29.10.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika ,,Topiło’’ (wałów, nasypu pod fragment torowiska kolejki wąskotorowej, zastawek oraz odmuleniu i oczyszczeniu dna zbiornika i wyprofilowaniu jego brzegów) w obrębie ewidencyjnym Wierzchowskie, gmina Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo i Topiło.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 30.10.2012r.

Wójt Gminy Hajnówka


 

 


Hajnówka dnia 11.10.2012r.

IP.6220.6.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 11.10.2012r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP w granicach terenu obejmującego działkę o nr ew. 113/1 w obrębie ewidencyjnym Orzeszkowo, gm. Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Pan Adam Karbowski, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 22.12.2011r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miasta Hajnówka, tablicy ogłoszeń ul. Poryjewo w mieście Hajnówka oraz tablicy ogłoszeń wsi Orzeszkowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 17.09.2012r.

IP.6220.6.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia się

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP na dz. nr geod. 113/1 w miejscowości Orzeszkowo gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zostaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz wsi Orzeszkowo i ul. Poryjewo w mieście Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 03.10.2012r.

IP.6220.3.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 03.10.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie zbiornika ,,Topiło’’ (wałów, nasypu pod fragment torowiska kolejki wąskotorowej, zastawek oraz odmuleniu i oczyszczeniu dna zbiornika i wyprofilowaniu jego brzegów).
     Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka.
     Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.
     Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia..
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Topiło i Orzeszkowo.
     Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 03.10.2012r.

Wójt Gminy HajnówkaHajnówka, dnia 02.10.2012 r.

IP.7021.71.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Borysówce wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę – "KARO-BUD" Romuald Karwowski, ul. W. Wysockiego 116/2, 15-167 Białystok.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - kryterium ceny. Ze względu na wysokość ceny oferty przedstawionej przez Wykonawcę, przewyższającą kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 4 Ustawy zwiększył ww. kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego, a w jedynym kryterium oceny, jakim była cena, oferta otrzymała najwyższą ilość 100 punktów.

Jednocześnie informuję, iż miejsce i termin podpisania umowy dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania ustala się w Urzędzie Gminy Hajnówka na dzień 05.10.2012 r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 02.10.2012 r.

IP.7021.70.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, że w prowadzonym przez Gminę Hajnówka z siedzibą w Hajnówce ul. A. Zina 1 17-200 Hajnówka postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Czyżykach wraz z utworzeniem Ptasiej Wioski wpłynęła jedna oferta złożona przez Wykonawcę – "KARO-BUD" Romuald Karwowski, ul. W. Wysockiego 116/2, 15-167 Białystok.

Oferta w/w Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. zawierała cenę mieszczącą się w kwocie przewidzianej przez Zamawiającego na realizację przedmiotowego zadania. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego, a w jedynym kryterium oceny, jakim była cena, oferta otrzymała najwyższą ilość 100 punktów.

Jednocześnie informuję, iż miejsce i termin podpisania umowy dotyczącej realizacji przedmiotowego zadania ustala się w Urzędzie Gminy Hajnówka na dzień 05.10.2012 r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 01.10.2012r.

IP.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 01.10.2012r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak: IP.6733.4.2012 z dnia 22.06.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Parking Zwierzyniec” planowany jako węzeł edukacyjno-turystyczny, skupiający miejsce obsługi ruchu turystycznego z informacją turystyczną i punktem gastronomicznym, wypożyczalnią rowerów i kijków do nordic walking, stanowiący początek planowanej ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” oraz początek tras turystycznych (Nordic Walking Park, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, narciarstwa biegowego), polegającej na:

budowie budynku usługowo-gastronomiczego, budowie wiat ze stołami, oraz infrastruktury towarzyszącej t.j. budowie: parkingu dla około 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsc parkingowych dla autokarów, placu zabaw, zbiornika p.poż. o poj. do 30m3, ścieżek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, ławek, przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,00m3/dobę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. do 10m3, zbiornika na wody pościekowe o poj. do 10m3, studni wierconej, oświetlenia parkingu, budowy słupów z panelami fotowoltanicznymi, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 578/2.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 7 dni od daty otrzymania przedmiotowego postanowienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka


INFORMACJA

o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

Na podstawie art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Hajnówka informuje o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie gminy Hajnówka w miejscowości Lipiny, tj. działki oznaczonej nr geod. 804/2 o pow. 1,0418 ha.

Podział zostanie wykonany w celu wydzielenia działki pod drogę publiczną.
Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej informacji nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie podziału nieruchomości.

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Hajnówka, pok. 39 lub pod nr tel. 85 682 27 56

Hajnówka, dnia 11.09.2012r.

Wójt Gminy Hajnówka


OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § l oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227)

zawiadamiam

        że na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w dniu 17.08.2012r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej' Nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Hajnówka - Jelonka.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 57 i 58 w/w ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce
Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 10 § l Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania. Strony mogą w terminie 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, zapoznać się z wnioskiem Inwestora oraz z "Kartą informacyjną przedsięwzięcia" oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne, ul. Główna 65 w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa pokój nr 9.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz przez zamieszczenie na stronie BIP w/w urzędów.

Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
(-)
Leon Małaszewski


Hajnówka dnia 16.08.2012r.

IP.6220.2.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu 16.08.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie w obrębie miejscowości Stare Berezowo oraz Dubicze Osoczne, Gmina Hajnówka parku elektrowni wiatrowych ,,Hajnówka 0340’’ o łącznej mocy do 6MW, składającej się z trzech turbin wiatrowych o mocy do 2MW każda, maksymalnej ich wysokości do 175 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przyłączem.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Stare Berezowo, Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 16.08.2012r.

Wójt Gminy Hajnówka


 

 

 


 

 

 


Hajnówka dnia 23.07.2012r.

IP.6220.2.2012

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 23.07.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie w obrębie miejscowości Stare Berezowo oraz Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, parku elektrowni wiatrowych ,,Hajnówka 0340’’ o łącznej mocy do 6 MW, składającej się z trzech turbin wiatrowych o mocy do 2 MW każda, maksymalnej ich wysokości do 175 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 23.07.2012r.

 

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 19.07.2012r.

IP.6220.6.2011

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

 

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuje się, iż w dniu 16.07.2012r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP na działce ozn. nr geod. 113/1 położonej w obrębie wsi Orzeszkowo, planowanego do realizacji przez Pana Adama Karbowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka.

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, Urzędzie Miasta Hajnówka, miejscowościach: Orzeszkowo i ul. Poryjewo w mieście Hajnówka.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 22.06.2012r.

IP.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22.06.2012r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Parking Zwierzyniec” planowany jako węzeł edukacyjno-turystyczny, skupiający miejsce obsługi ruchu turystycznego z informacją turystyczną i punktem gastronomicznym, wypożyczalnią rowerów i kijków do nordic walking, stanowiący początek planowanej ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” oraz początek tras turystycznych (Nordic Walking Park, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, narciarstwa biegowego),

polegającej na:

budowie budynku usługowo-gastronomiczego, budowie wiat ze stołami, oraz infrastruktury towarzyszącej t.j. budowie: parkingu dla około 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsc parkingowych dla autokarów, placu zabaw, zbiornika p.poż. o poj. do 30m3, ścieżek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, ławek, przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,00m3/dobę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. do 10m3, zbiornika na wody pościekowe o poj. do 10m3, studni wierconej, oświetlenia parkingu, budowy słupów z panelami fotowoltanicznymi, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 578/2.

       Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 22.06.2012 r.

IP.6733.4.2012

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22.06.2012r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pod nazwą: „Parking Zwierzyniec” planowany jako węzeł edukacyjno-turystyczny, skupiający miejsce obsługi ruchu turystycznego z informacją turystyczną i punktem gastronomicznym, wypożyczalnią rowerów i kijków do nordic walking, stanowiący początek planowanej ścieżki edukacyjnej „Dzieje Zwierzyńca” oraz początek tras turystycznych (Nordic Walking Park, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, narciarstwa biegowego),

polegającej na:

budowie budynku usługowo-gastronomiczego, budowie wiat ze stołami, oraz infrastruktury towarzyszącej t.j. budowie: parkingu dla około 25 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 2 miejsc parkingowych dla autokarów, placu zabaw, zbiornika p.poż. o poj. do 30m3,  ścieżek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, ławek, przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5,00m3/dobę, zbiornika na nieczystości płynne o poj. do 10m3, zbiornika na wody pościekowe o poj. do 10m3, studni wierconej, oświetlenia parkingu, budowy słupów z panelami fotowoltanicznymi, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie nieruchomości położonej w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka,  w ramach  działki ozn. nr geod.: 578/2.

       Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 19.06.2012r.

IP.6220.2.2012

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się

 

       iż w dniu 12 czerwca 2012r. wpłynął wniosek WINDPROJEKT Sp z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie w obrębie miejscowości Stare Berezowo oraz Dubicze Osoczne, Gmina Hajnówka parku elektrowni wiatrowych ,,Hajnówka 0340’’ o łącznej mocy do 6MW, składającej się z trzech turbin wiatrowych o mocy do 2MW każda, maksymalnej ich wysokości do 175 m n.p.t., wraz z infrastrukturą towarzyszącą i przyłączem.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 19 czerwca 2012r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Nowoberezowo i Stare Berezowo.

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 09.05.2012r.

IP.6733.2.2012

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 08.05.2012r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na demontażu i budowie linii elektroenergetycznych nN oraz SN na terenie nieruchomości położonych w obrębie wsi Chytra, gm. Hajnówka, w ramach działek ozn. nr geod.: 122/1, 164/1 i 244/3, oraz na terenie nieruchomości położonych w obrębie wsi Dubicze Osoczne, gm.Hajnówka, w ramach działki ozn. nr geod.: 440..

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 08.05.2012r.

IP.6733.4.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą:

Parking Zwierzyniec planowany jako węzeł edukacyjno-turystyczny skupiający:

- miejsce obsługi ruchu turystycznego z informacją turystyczną i punktem gastronomicznym, wypożyczalnią rowerów i kijków do nordic walking,
- początek planowanej ścieżki edukacyjnej ,,Dzieje Zwierzyńca’’ na terenie Nadleśnictw Białowieża, Hajnówka i Białowieskiego Parku Narodowego,
- początek tras turystycznych: Nordic Walking Park, szlaków turystycznych pieszych i rowerowych, narciarstwa biegowego.

         W ramach zagospodarowania turystyczno-przestrzennego terenu Parkingu Zwierzyniec przewiduje się budowę parkingu z wykorzystaniem istniejącego bruku, budowę budynku usługowo-gastronomicznego oraz infrastruktury towarzyszącej: wiat ze stołami, placu zabaw, zbiornika p.poż. ścieżek, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, ławek, przydomowej oczyszczalni, słupów z panelami fotowoltanicznymi.

         W/w inwestycja będzie zlokalizowana na działce ozn. nr geod. 578/2 położonej w obrębie Lipiny.
         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 07.05.2012r.

IP.6220.5.2011

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

 

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),

 

zawiadamia się

 

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzema stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi)’’ na działkach ozn. nr ew. 10/1, 10/2 o 10/15 (oddziaływanie rotora) oraz 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne, 14 i 13 (zjazd z drogi), 9, 1/5 oraz 7 i 1/4 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zostaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Hajnówka, oraz wsi: Stare Berezowo, Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA  


Hajnówka dnia 16.03.2012r.

IP.6733.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, Rejon Energetyczny Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: demontaż i budowa linii elektroenergetycznych nN oraz SN na działkach ozn. nr ew. 122/1, 164/1 i 244/3 położonych w obrębie Chytra gm. Hajnówka i na działce ozn. nr ew. 440 położonej w obrębie Dubicze Osoczne gm. Hajnówka

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 02.03.2012r.

IP.6220.6.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 01.03.2012r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP na działce ozn. nr geod. 113/1 położonej w obrębie wsi Orzeszkowo, gmina Hajnówka

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Adama Karbowskiego.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo i ul .Poryjewo w mieście Hajnówka.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 02.03.2012r.

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 02.02.2012r.

IP.6220.6.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

 

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 23.01.2011r. zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP na działce ozn. nr geod. 113/1 położonej w obrębie wsi Orzeszkowo, gmina Hajnówka.

 

    Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Adama Karbowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka.

 

    Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

 

    Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia..

 

    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo oraz ul. Poryjewo w mieście Hajnówka.

 

    Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 07.02.2012r.
Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 18.01.2012r.

IP.6733.9.2012

OBWIESZCZENIE

 

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 16.01.2012r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii napowietrznej średniego napięcia 15 kV i napowietrznej stacji transformatorowej na terenie nieruchomości położonych w obrębie wsi Wygoda, gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr geod.: 112/1, 113/1 i 114/1.
      Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
      Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Gierasimiuk

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-01-18

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-01-18