Obwieszczenia 2016

Hajnówka dnia 19.12.2016r.

IP.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 19.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr geod. 51/5, 51/6, 42, 55, 56, 24, 30/2, 41 i 60 położonych w obrębie wsi Nowokornino gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 14 grudnia 2016 roku

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku.

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U Nr 21, poz.112 z późn. zm.) w związku z art. 1 ust. 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) w związku z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego, podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, o lokalach obwodowych komisji dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika:

Wykaz obwodów głosowania

Numer 
obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwo Dubiny -
ul.Szkolna,
ul. Główna (parz. od nr 2  do nr 164 i nieparz. od nr 1  do nr 153);
ul. Torowa (nieparz. od nr 43 do końca i parz. od nr 18 do końca);
ul. Łąkowa (parz.od nr 30 do końca i nieparz. od nr 9 do końca);
ul. Leśna; ul. Krótka, ul. Cegielniana;
sołectwo Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo 

Zespół Szkół w Dubinach
ul. Główna 1b

0-85-682-46-31

Lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

II

Sołectwo Dubiny -
ul. Główna (parz. od nr 166 do końca i nieparz.od nr 155 do końca);
ul. Torowa (parz. od nr 2  do nr 16 i nieparz. od nr 1  do nr 41);
ul. Łąkowa (parz.od nr 2  do nr 28 i nieparz. od nr 1 do nr 7);
ul. Wesoła; ul. Grzybowa; ul. Graniczna; ul. Nowa; ul. Zajęcza 
Sołectwo Lipiny oraz miejscowości: Nieznany Bór, Czerlonka Leśna i Budy Leśne

Gminny Ośrodek Kultury
w Dubinach
ul. Główna 116

0-664132292

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

III

Sołectwo Nowosady - w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Smolany Sadek, Przechody, Sorocza Nóżka; Dubińska Ferma; Zwodzieckie
Sołectwo Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i Olchowa Kładka; sołectwo Rzepiska;
sołectwo Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości:
Wasilkowo i Golakowa Szyja

 

Świetlica Wiejska
w Nowosadach

0-664132293

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

IV

Sołectwo Kotówka; sołectwo Trywieża; sołectwo Nowokornino;
sołectwo Czyżyki; sołectwo Puciska; sołectwo Bielszczyzna 

Szkoła Podstawowa
w Nowokorninie

0-664132294

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

V

 

Sołectwo Nowoberezowo; sołectwo Borek; sołectwo Chytra;
sołectwo Dubicze Osoczne; sołectwo Progale; sołectwo Wygoda

Świetlica wiejska
w Nowoberezowie

0-664132295

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

VI

 

 

Sołectwo Stare Berezowo; sołectwo Mochnate

Świetlica Wiejska
w Mochnatem

0-664132296

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

VII

Sołectwo Pasieczniki Duże; sołectwo Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Mostek, Zatrostyniec, Podtrostyniec, Bokówka, Wierzchowskie, Sosnówka, Olszyna, Wygon;  sołectwo Łozice;  sołectwo Topiło; miejscowość Sacharewo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Orzeszkowie

0-795592998

Lokal właściwy do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Lokale obwodowych komisji do spraw referendum otwarte będą w godzinach od 7.00 do 21.00.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Białystok, dnia 23 listopada 2016r.

WOOŚ.4210.18.2016.DK

ZAWIADOMIENIE

      Na podstawie art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia strony postępowania, że prowadzona na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz sprawa dotycząca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego”, znak: WOOŚ.4210.18.2016.DK, nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie.

      Przyczyną zwłoki jest skomplikowany charakter sprawy oraz konieczność wystąpienia przez organ o opinię do właściwych Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych.

      W związku z powyższym zawiadamiam o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy na dzień 23 stycznia 2017 r

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w  Białymstoku

Beata Bezuik


Białystok, dnia 23 listopada 2016r.

WOOŚ.4210.18.2016.DK

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA


      Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku pismem z dnia 23 listopada 2016r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na liniach kolejowych 31, 32 i 52 na obszarze województwa podlaskiego”.

      Podmiotem planującym realizację przedmiotowej inwestycji jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. reprezentowana przez pełnomocnika Panią Ewę Makosz.

      Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 58 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71 j.t.), dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

      Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na terenach zamkniętych PKP, m.in. na działkach nr 29 w obrębie 22 Krywlany, 778/2 w obrębie 9 Nowe Miasto, 82/2 i 800 w obrębie 7 Ścianka na terenie miasta Białystok, dlatego też zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego przedsięwzięcia wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska, w tym konkretnym przypadku - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

      Jednocześnie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (85) 7406981 wew. 21 w godzinach od 8.00 - 15.00. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 j.t.).

      Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
w  Białymstoku

Beata Bezuik


Hajnówka dnia 01.12.2016r.

IP.6733.5.2015

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016r.23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778, z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 01.12.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie wieży przeciwpożarowej o wysokości do 50m w obrębie wsi Wierzchowskie na działce ozn. nr ew.: 757/1 gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 24.11.2016r.

IP.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa firma Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, w dniu 21.10.2016r., wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr geod. 51/5, 51/6, 42, 55, 56, 24, 30/2, 41 i 61/1 położonych w obrębie wsi Nowokornino gm. Hajnówka. Pismem z dnia 21.11.2016r. Inwestor zmienił swój w/w wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w taki sposób, iż wycofał z w/w wniosku działkę nr 61/1 obręb Nowokornino i dodał do wniosku działkę ozn. nr geod. 60 obręb Nowokornino.

         W związku z powyższym stroną w przedmiotowym postępowaniu został właściciel działki ozn. nr geod. 60, natomiast przywilej strony stracił właściciel działki ozn. nr geod. 61/1.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 07.11.2016r.

IP.6733.4.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199, z późn.zm.) zawiadamia się że w dniu 07.11.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: ,,Budowa elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV na działkach ozn. nr geod. 112/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 119/1, 120/1 i 107’’ położonych w obrębie wsi Wygoda oraz na działce ozn. nr geod. 128 położonej w obrębie wsi Progale gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, 2016-10-27

Znak: IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 października 2016 r. zostało wydane postanowienie znak: IP.6220.1.2014 prostujące oczywistą omyłkę w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek nr geod. 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie.

Jednocześnie informuję, że z treścią postanowienia Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 7 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Hajnówka, 2016-10-24

Znak: IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na względzie art. 38 i 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 tej ustawy oraz z art. 49 KPA podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 października 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek nr geod. 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie. Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie było prowadzone na wniosek Mineral Sp. z o.o. z dnia 03.02.2014r. (wraz z późniejszymi uzupełnieniami).

Jednocześnie informuję, że z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39 oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3 - za moim pośrednictwem w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami organów współdziałających, tj. z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz z Opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 39.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 21.10.2016r.

IP.6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016.23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016.778 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa firma Elsam Mirosław Sajewicz, ul. Żytnia 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4kV oraz napowietrznej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr geod. 51/5, 51/6, 42, 55, 56, 24, 30/2, 41 i 61/1 położonych w obrębie wsi Nowokornino gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka, dnia 18.10.2016r.

IP.6721.1.2015

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny

             Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XXII/40/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235, ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach:

od 28 października do 18 listopada 2016r.

w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, 17-200 Hajnówka, pokój Nr 39, w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 36 o godz. 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Hajnówka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 13.10.2016r.

IP.6733.5.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016.23, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016.778 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: ,,Budowa wieży przeciwpożarowej o wysokości do 50m’’ w obrębie wsi Wierzchowskie na działce ozn. nr ew.: 757/1 gm. Hajnówka..

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Białystok dnia 10.10.2016r.

OGŁOSZENIE

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku zgodnie z uregulowaniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1744) dotyczącymi kwalifikacji i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje:

Przejazd kolejowo-drogowy w km 18,417 na linii kolejowej nr 52 Lewki – Nieznany Bór jest usytuowany w ciągu drogi polnej – drogi niepublicznej.

Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku posiada informację z terytorialnego samorządu lokalnego (Urzędu Gminy w Hajnówce), iż nie zamierza przeprowadzić zmiany statusu drogi na drogę gminną publiczną, zatem, zgodnie z § 12 wyżej wymienionego Rozporządzenia, przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi niepublicznej może funkcjonować tylko jako przejazd użytku prywatnego na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zakładem Linii Kolejowych a użytkownikiem przejazdu (osoba prywatna, firma). Użytkownik własnym staraniem i na własny koszt wyposaża przejazd w stale zamknięte rogatki.

Po terminie 30 dni od dnia wywieszenia ogłoszenia tj. do dnia 14.11.2016r. w przypadku gdy Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku nie otrzyma zgłoszenia na użytkowanie przejazdu kolejowo-drogowego jako kategorii F, Zakład rozpocznie procedurę likwidacji omawianego przejazdu kolejowo-drogowego.

Adres:  Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku
ul. Kopernika 58
15-397 Białystok
Tel.:   085 673 34 22


Hajnówka dnia 04.10.2016r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie

          Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia się

         że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego zlokalizowanego na terenie działek nr 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie, przed wydaniem decyzji w terminie 3 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

         Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


STARGSTWO POWIATOWE
w HAJNÓWCE
17-200 Hajnówka,
ul. Aleksego Zina 1
tal. (35) 682 50 19
fex (85) C52 42 20

Hajnówka, dn. 28.09.2016

OS.6341.40.2016.KI

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23/, w związku z art.127 ust. 7a ustawy Prawo wodne /Dz.U.2015.469 ze zm./ Starosta Hajnowski zawiadamia, iż w dniu 26.09.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego OS.6341.8.2016.KI, wydanego dla Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach inwestycji „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastruktura techniczna na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew”.

Zasięgiem oddziaływania inwestycji objęte są działki przylegające do projektowanego pasa drogi wojewódzkiej nr 685, leżące w obrębach geodezyjnych:

Gm. Hajnówka - Wasilkowo, Rzepiska, Borysówka, Nowosady

Gm. Narew - Soce, Trześcianka, Makówka, Narew, Łosinka, Krzywiec, Chrabostówka, Ancuty

Wykaz przedmiotowych działek, należących do stron postępowania znajduje się w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Hajnówce, ul. Zina 1, pokój nr10.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Jednocześnie informuje się, stosownie do zapisu art. 10 §1 K.p.a., iż strony postępowania mają możliwość wzięcia czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie dokumentami w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia

STAROSTA HAJNOWSKI
Mirosław Romaniuk


Hajnówka, 2016-09-30

IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

       Mając na względzie art. 49 KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję strony postępowania, że w dniu 28 września 2016 r. Wójt Gminy Hajnówka przesłał organowi odwoławczemu, tj. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Białymstoku wyjaśnienie odnośnie zarzutów podniesionych w zażaleniu Mineral  Sp. z o. o. w Nowoberezowie, które wpłynęło do SKO na przewlekłość postępowania z rażącym naruszeniem prawa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni macior z miejscem do kwarantanny zwierząt o obsadzie 86,52 DJP i pomieszczeniem socjalnym na działkach nr 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie. W imieniu Inwestora działa Pełnomocnik na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Pismo uzupełniające przesłano do SKO w dniu 30 września b.r.
       Jednocześnie informuję, że z kopią zażalenia Inwestora oraz z wyjaśnieniem organu I-ej instancji Strony mogą się zapoznać w godzinach pracy tut. Urzędu w pokoju nr 39. Zgodnie z dyspozycją art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 30.09.2016r.

IP.6733.2.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199, z późn.zm.) zawiadamia się że w dniu 30.09.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pod nazwą: ,,Rozbiórka mostu drewnianego oraz budowa przepustu stalowego dwuotworowego w ciągu drogi leśnej Olenburski Tryb’’ w obrębie wsi Wierzchowskie na działkach ozn. nr ew.: 1172/1 i 1042/1 gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 23.09.2016 r.

IP.6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa firma ,,TELAN’’ A. i J. Stankiewicz T. i W. Waszkiewicz Spółka Jawna, ul. Czerwonego Kapturka 11, 15-156 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV na działkach ozn. nr geod. 112/1, 113/1, 114/1, 116/1, 117/1, 119/1, 120/1 i 107 położonych w obrębie wsi Wygoda oraz na działce ozn. nr geod. 128 położonej w obrębie wsi Progale gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Zarządzenie Nr 2o2/ 16
Wójta Gminy Hajnówka

z dnia 05 września 2016r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Załącznika do uchwały Nr XLIII/189/10 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 października 2010r w sprawie ustalenia regulaminu szczegółowych zasad konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3.ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.    

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. 

§ 2. Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 20 września 2016r do dnia 03 października 2016r.

§ 3. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Hajnówka www.gmina-hajnowka.pl w zakładce Organizacje pozarządowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka. 

§ 4. Konsultacje będą przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków na "Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.", stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Wypełnione formularze należy składać w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, przesyłać drogą listowną na adres: Urząd Gminy Hajnówka ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka lub pocztą elektroniczna na adres e-mail: gmina@gmina-hajnowka.pl

§ 6. Formularze anonimowe lub nie zawierające uzasadnienia nie będę rozpatrywane. 

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Organizacyjnego.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Lucyna Smoktunowicz

PROJEKT UCHWAŁA w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Formularzu zgłoszenia uwag i wniosków do projektu Rocznego programu współpracy Gminy Hajnówka z organizacjami pozarządowymi


Hajnówka, 2016-09-01

IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

Zgodnie z art. 49 i 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego - w skrócie KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2016 r. o godzinie 1430 w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ulicy Aleksego Zina 1 (w pokoju nr 36), 17-200 Hajnówka odbędzie się przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka - autora raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek o numerach 342/59 i 342/60 położonych w miejscowości Nowoberezowo, gmina Hajnówka.

Przeprowadzenie dowodu z przesłuchania świadka odbędzie się na wniosek Inwestora złożony w trakcie rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 23.08.2016r.; w aktach sprawy znajduje się do wglądu protokół z tej rozprawy.

Mając na względzie art. 79 § 2 KPA jednocześnie informuję, że strony postępowania mają prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadka, zadawać pytania oraz składać wyjaśnienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
w Białymstoku
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

DOS-II.721.1.2016

Białystok, dnia 28 lipca 2016 r

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 535 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.) zawiadamiam, że został opracowany projekt aktualizacji „Programu ochrony powietrza dla strefy podlaskiej

Zainteresowane osoby mogą uzyskać wgląd do ww. dokumentów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku - Departament Ochrony Środowiska, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, V p., pokój 505 w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 8.00 - 16.00, wtorek - piątek 7.30 - 15.30) oraz na stronie internetowej www.wrotapodlasia.pl w zakładce Środowisko - Programy i plany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod adresem http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl w zakładce Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskieso/Geolosia i Środowisko/Środowisko/Konsultacie społeczne/Ochrona powietrza i hałas.

Uwagi i wnioski do przedmiotowej dokumentacji można składać w terminie do dnia 31 sierpnia br.:

-    w formie pisemnej na ww. adres,

-     ustnie do protokołu,

-     na adres email: kancelaria@wrotapodlasia.pl bez konieczności opatrywania

ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Jednocześnie informuję, iż w ramach konsultacji społecznych odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu 11.08.2016 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, sala nr 115).

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Lech Magrel
Dyrektor

Departamentu Ochrony Środowiska

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok tel. 85 56 54 549, fax 85 66 54 175, e-maii: kancelaria@wrotapodlasia.pl, www.wrotapodlasia.pl


Hajnówka, 2016-07-26

Znak: IP.6220.1.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podaje się do publicznej wiadomości informację o procedurze przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni dla obsady 86,52 DJP, planowanej do realizacji jako uzupełnienie zabudowy na terenie istniejącego gospodarstwa hodowlanego, zlokalizowanego na terenie działek nr 342/60 i 342/59 położonych w Nowoberezowie.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie wszczęto na wniosek Mineral Sp. z o.o. w Nowoberezowie z dnia 03.02.2014r. wraz z późniejszymi uzupełnieniami. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Hajnówka, a organami właściwymi do uzgodnienia i zaopiniowania są odpowiednio: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, które wypowiedziały się w przedmiotowej sprawie.

Z wnioskiem Inwestora, w tym z raportem oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz stanowiskami organów współdziałających Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 21 dni (licząc od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie tut. Urzędu Gminy w Hajnówce przy ulicy Aleksego Zina 1 (pokój nr 39) w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić ewentualne uwagi, wnioski
i zastrzeżenia, które mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres:
gmina@gmina-hajnowka.pl

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Hajnówka.

Jednocześnie informuję, że w siedzibie tut. Urzędu w sali konferencyjnej (pokój nr 12) w dniu 23 sierpnia b.r. o godzinie 1000 odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, mająca na celu wyjaśnienie spornych kwestii związanych z przedmiotową inwestycją.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Wójt Gminy Hajnówka informuje,

że w dniu 21 lipca 2016 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał Komunikat dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na obszarze, na którym realizowany jest „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się ASF”, następującej treści:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w chwili obecnej prowadzone są prace mające na celu zmianę, wskazanego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz.U. poz. 679, z późn. zm.), terminu przewidzianego dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie na:

  1. dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie;

  2. złożenie do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce płożenia gospodarstwa oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. ww. termin upłynął z dniem 10 lipca 2016 r.

Planuje się, że nowy termin na dostosowanie gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji lub złożenia ww. oświadczenia przez posiadacza zwierząt utrzymującego świnie upłynie z dniem 10 sierpnia 2016 r.

Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że oświadczenia o niespełnieniu wymagań dotyczących bioasekuracji złożone przez posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie od dnia 11 lipca 2016 r. do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018, będą uznane za złożone w terminie.

Dodatkowo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że w związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Hajnówka w najbliższym czasie konieczna będzie zmiana obszarów wyznaczanych w ramach zwalczania afrykańskiego pomoru świń, a co za tym idzie na określonych obszarach zaostrzeniu ulegną warunki na jakich możliwe będzie przemieszczanie świń, w tym przemieszczanie świń do rzeźni ”.

Informacja o przemieszczaniu świń do rzeźni w obszarze zagrożonym, objętym ograniczeniami i ochronnym – do pobrania na stronie internetowej www.gmina-hajnowka.pl lub w siedzibie Urzędu pok. nr 37.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka, dnia 22.07.2016r.
Rozporządzenie Nr 3/2016
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HAJNÓWCE

z dnia 24 czerwca 2016 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu hajnowskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1,2,3,4,7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, oraz z 2015 r. poz. 266 i 470) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1) obszar zapowietrzony, na którym występuje afrykański pomór świń, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zapowietrzonego określa się w sposób następujący:

a) od wschodu: wzdłuż drogi polnej Skryplewo - Postołowo - Sawiny Gród, do wschodniej granicy miasta Hajnówka;

b) od południa: wzdłuż południowej granicy miasta Hajnówka, wzdłuż drogi wojewódzkiej 689, do wysokości miejscowości Wygoda i drogą gminną do miejscowości Wygoda i dalej do miejscowości Nowoberezowo;

c) od zachodu : od miejscowości Nowoberezowo, drogą gminną w kierunku miejscowości Czyżyki i dalej do Kolonii Nowokornino;

d) od północy: od Kolonii Nowokornino drogą gminną, w kierunku wschodnim do drogi Dubiny-Kotówka, wzdłuż drogi gminnej przez Dubińską Fermę do Nowosad, następnie drogą 685 w kierunku Skryplewa ;

2) obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń poza obszar, o którym mowa w pkt 1, gdzie zewnętrzną granicę obszaru zagrożonego określa się w sposób następujący:

a) od północy: od miejscowości Tyniewicze Duże przez Łopuchówkę, Kotłówkę i Łosinkę, drogą gminną do miejscowości Gorodzisko dalej do Borysówki, następnie drogą leśną do skrzyżowania drogi 687 z torami kolejowymi;

b) od wschodu: od skrzyżowania drogi 687 z torami kolejowymi i drogą leśną do Trybu Dubiackiego i dalej Trybem Dubiackim do skrzyżowania z drogą 689, dalej od tego skrzyżowania Trybem Zielonym do skrzyżowania z Drogą Graniczną;

c) od południa: Drogą Graniczną do kolejki wąskotorowej i od doliny rzeki Leśnej Prawej, drogą gminną przez Olszynę do zachodniej granicy miejscowości Orzeszkowo przez Jagodniki do miejscowości Stary Kornin;

d) od zachodu: od Starego Komina, drogą gminną do miejscowość Zbucz i dalej do miejscowości Czyże, następnie drogą gminną obok miejscowości Łuszczę do miejscowości Lady, następnie polną drogą do miejscowości Radźki, potem drogą do Tyniewicz Małych i Tyniewicz Dużych.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw;

2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce;

3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

4) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce;

5) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 1 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) pasz,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKIPOMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAPOWIETRZONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m;

4) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce oraz ich utrzymywanie w stanie wilgotnym;

5) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

§ 4. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 zakazuje się:

1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw, nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju oraz w przypadku drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub postojów na tym obszarze, transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;

3) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze, o którym mowa w § 1 pkt 2 nakazuje się:

1) oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:

a) zwierząt,

b) tusz,

c) środków żywienia zwierząt,

d) nawozów naturalnych,

e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;

2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

3) niezwłoczne powiadamianie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych, ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY” Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, 3, 4 i 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Staroście Hajnowskiemu, Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce, Dyrektorowi Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatowemu Komendantowi Policji w Hajnówce, Powiatowemu Komendantowi Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce, Podlaskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Burmistrzowi Hajnówki, Wójtowi Gminy Hajnówka, Wójtowi Gminy Narew, Wójtowi Gminy Dubicze Cerkiewne i Wójtowi Gminy Czyże.

§ 8. Burmistrz Hajnówki, Wójt Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Narew, Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne i Wójt Gminy Czyże oznaczy obszar zapowietrzony w sposób określony w § 3 pkt 4 oraz obszar zagrożony afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hajnówce

Jan Dynkowski

Rozporządzenie w pliku PDFHajnówka dnia 06.06.2016r.

IP.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199, z późn.zm.) zawiadamia się że w dniu 06.06.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na przebudowie drogi leśnej na odcinku Łozice – Topiło w obrębie wsi Wierzchowskie na działkach ozn. nr ew.: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 946, 1145, 1146, 1152, 1153/8 i 1154/22 gm. Hajnówka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Informacja dla posiadaczy zwierząt, utrzymujących świnie, w związku z wprowadzeniem „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)”

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) Główny Lekarz Weterynarii opracował program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń. Przedmiotowy program został wprowadzony w życie na mocy rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 517), a następnie zmieniony rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie wprowadzenia „Program bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U poz. 679), które wejdzie w życie z dniem 26 maja 2016 r.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r., posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze województwa podlaskiego w powiatach: białostockim w gminie Zabłudów oraz hajnowskimw gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka zobowiązani zostali do dostosowania gospodarstw do niżej wymienionych wymagań dotyczących bioasekuracji określonych w ww. programie.

Wymagania dotyczące bioasekuracji:

1) zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce
lub z wkopanym krawężnikiem;
2) wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
3) przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
4) prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa, oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
5) zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
6) utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
7) zapewnienie aby:
a) osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
c) osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

Na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim w gminie Lipsk, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów, sokólskimw gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo oraz hajnowskimw gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewkawprowadza się dodatkowo obowiązek posiadania w gospodarstwie, w którym są utrzymywane świnie, pisemnego planu bioasekuracji obejmującego:

1) dokumentację przestrzegania wymagań określonych w akapicie trzecim w pkt 2-4;
2) rejestr produktów biobójczych używanych w gospodarstwie;
3) program czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu mającego kontakt ze świniami;
4) zasady używania oraz czyszczenia i dezynfekcji odzieży ochronnej i obuwia ochronnego.

Termin na dostosowanie gospodarstw do ww. wymagań bioasekuracji upływa 10 lipca 2016 r. (tj. 45 dni od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia).

Posiadacze utrzymujący świnie na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: augustowskim w gminie Lipsk, białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków, Michałowo i Zabłudów, sokólskimw gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo oraz hajnowskim w gminach Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do ww. wymagań do dnia 10 lipca 2016 r., mogą składać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
2) posiadaczowi świń będzie przysługiwać:

- odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa,

- rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Wniosek o przyznanie rekompensaty należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie do dnia 15 września 2016 r.

Do wniosku należy dołączyć kopię ww. decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

Natomiast posiadaczowi utrzymującemu świnie na ww. obszarze, który nie dostosuje, w terminie 45 dni od wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. do dnia 10 lipca 2016 r., gospodarstwa do ww. wymagań dotyczących bioasekuracjii nie złoży w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w ww. programie bioasekuracji:

1) powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa
i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
2) będzie przysługiwać jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa;
3) nie będzie przysługiwać ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie.

Najważniejsze terminy:

- 26 maja 2016 r. – wejście w życie zmiany „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018

- 10 lipca 2016 r. – termin na dostosowanie gospodarstwa do wymagań dotyczących bioasekuracji

- termin na złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w przypadku braku możliwości spełnienia wymagań dotyczących bioasekuracji

- 15 września 2016 r. – termin na złożenie wniosku do kierownika biura powiatowegoAgencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie rekompensaty

Rozporządzenie


Hajnówka dnia 31.05.2016r.

IP.6733.1.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016..23 j.t.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2015.199, z późn.zm.)

zawiadamia się

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi leśnej na odcinku Łozice-Topiło, w ramach działek położonych w obrębie Wierzchowskie, Gmina Hajnówka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 1145, 1146, 1152, 1153/8 i 1154/22, przed wydaniem decyzji w terminie do dnia 06.06.2016r., w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Łozice, Orzeszkowo i Topiło.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 10.05.2016 r.

IP.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

                Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 183 ze zmianami), w związku z art. 79 ust. 1, art. 74 ust. 3, i art. 21 ust. 1, 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – w skrócie ośu (Dz. U. z 2016r. poz. 353), informuje się, iż w dniu 27.04.2016r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia pod nazwą:

,,Budowa budynku chlewni macior na działkach o numerach 342/59 i 342/60 w miejscowości Nowoberezowo, gmina Hajnówka’’,

planowanego do realizacji przez MINERAL Sp. z o.o., ul. Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

                Zgodnie z art. 33 ust 1 pkt. 7 w/w ustawy ośu, istnieje możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

                Jednocześnie informujemy, iż w dniu 10.05.2016r. zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy ośu Wójt Gminy Hajnówka zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o zaopiniowanie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia inwestycyjnego.

                Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Nowoberezowo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 07.04.2016r.

IP.6733.1.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Nadleśnictwa Hajnówka, ul. Kolejki Leśne 12, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na ,,Przebudowie drogi leśnej na odcinku Łozice – Topiło’’ w obrębie wsi Wierzchowskie na działkach ozn. nr ew.: 873, 874, 880, 932, 938, 939, 945, 946, 1145, 1152, 1153/8 i 1154/22 gm. Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE

DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft.

Na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 469 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), zawiadamia się o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych środkowej Wisły, Niemna, Łyny i Węgorapy, Świeżej i Jarft.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości wglądu do dokumentacji sprawy w terminie od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r. w siedzibie RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, pok. 249, a także na stronie internetowej: http://www.warszawa.rzew.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne/projekty planów przeciwdziałania skutkom suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul, Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, osobiście w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie lub na adres e-mail: susza@ warszawa.rzgw.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 29 nie będą rozpatrywane.

p.o. DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Warszawie
Dariusz Tomczak


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3


Białystok, dnia 16 marca 2016 r.


WI-1.7820.1.1.2016.IA


OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO
Zgodnie z art. lll ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego - właściwego zarządcy drogi, reprezentowanego przez pełnomocnika Zastępcę Dyrektora Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, decyzję Nr 4/2016 z dnia 15.03.2016 r. znak: WI-I.7820.1.1.2016.IA o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 689 w km 20+499 z drogą powiatową Nr 1619B, położonego na terenie gminy Hajnówka, powiat hajnowski oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości. Zakres robót budowlanych obejmuje:
-    przebudowę skrzyżowania ze zwykłego na skrzyżowanie typu rondo średnie,
-    rozbiórkę istniejącej nawierzchni i wiat przystankowych,
-    wykonanie nawierzchni jezdni oraz podniesienie jej nośności do kategorii ruchu KR5,
-    budowę chodników,
-    budowę zjazdów indywidualnych,
-    budowę zatok autobusowych,
-    wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
-    zabezpieczenie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej,
-    przebudowę i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych,
-    budowę systemu odwodnienia drogowego - rowy przydrożne,
-    wycinkę drzew i krzewów.
Zadanie realizowane będzie na działkach:
Działka stanowiąca pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 689 o nr:
523 - obręb Dubicze Osoczne;
Działki ulegające podziałowi o nr:
    1.    obręb Dubicze Osoczne

1.    działka    nr    17/1    dzielona    na    działki:    17/2    o    pow.    0,0336ha    (przeznaczona    pod    drogę)
       i 17/3 o pow. l,7754ha (w dotychczasowym władaniu),
2.    działka    nr    62/7    dzielona    na    działki:    62/9    o    pow.    0,0210ha    (przeznaczona    pod    drogę)
       i 62/10 o pow. 0,4787ha (w dotychczasowym władaniu),
3.    działka    nr    63/1    dzielona    na    działki:    63/2    o    pow.    0,0049ha    (przeznaczona    pod    drogę)
       i 63/3 o pow. 3,2733ha (w dotychczasowym władaniu),
4.    działka    nr    23/1    dzielona    na    działki:    23/3    o    pow.    0,0435ha    (przeznaczona    pod    drogę)
       i 23/4 o pow. 4,40ha (w dotychczasowym władaniu),
5.    działka nr 13/18 dzielona na działki: 13/19 o pow. 0,0425ha (przeznaczona pod drogę) i 13/20 o pow. 3,2239ha (w dotychczasowym władaniu),
6.    działka nr 436 dzielona na działki: 436/1 o pow. 0,0995ha (przeznaczona pod drogę) i 436/2 o pow. 0,1ha (w dotychczasowym władaniu),
7.    działka nr 437/1 dzielona na działki: 437/3 o pow. 0,1199ha (przeznaczona pod drogę) i 437/4 o pow. 0,37ha (w dotychczasowym władaniu).

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 326 w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia obwieszczenia w prasie lokalnej.
Informuję jednocześnie, iż zgodnie z art. 18 ust. 1e ww. ustawy, w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Hajnówka w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Hajnówka dnia 05.02.2016r.

IP.6733.4.2015

OBWIESZCZENIE

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 05.02.2016r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, w ramach działki położonej w obrębie miejscowości Lipiny, gm. Hajnówka, oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 577/1.

        Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

       Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, 1 luty 2016r.

IP.6721.1.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hajnówka uchwały Nr XII/40/15 z dnia 25 września 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi Dubiny, obejmującego tereny położone na południe od drogi powiatowej Dubiny-Postołowo, na zachód od wsi Postołowo, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłowo-składową oraz produkcyjno-usługową wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko i postępowania w tej sprawie można wnosić w terminie do dnia 14 marca 2016 r., w formie:

  • pisemnie, na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka,

  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu,

  • drogą elektroniczną pod adresem: gmina@gmina-hajnowka.pl.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 01.02.2016 r.

IP.6220.1.2014

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), informuje się, iż w dniu 27.01.2016r. Inwestor przedłożył wyjaśnienia oraz aneks do raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt i pomieszczeniem socjalnym o obsadzie 86 DJP na działce ozn. nr geod. 342/60 położonej w obrębie wsi Nowoberezowo, planowanego do realizacji przez MINERAL Sp. z o.o., ul. Nowoberezowo 7/12, 17-200 Hajnówka.

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości: Nowoberezowo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 01.02.2016 r.

IP.6220.1.2014

Obwieszczenie

Wójta Gminy Hajnówka

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamia się

          że, zgodnie z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku chlewni macior z miejscem dla kwarantanny zwierząt o obsadzie 86 DJP i pomieszczeniem socjalnym w ramach działki położonej w obrębie wsi Nowoberezowo gm. Hajnówka ozn. nr ew. gruntów: 342/60, nie może być załatwione w terminie jednego miesiąca.

Powodem niezałatwienia sprawy w terminie jest konieczność ponownego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz uzyskania opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce a także zawiadomienie stron postępowania o przedłożonym przez Inwestora nowym materiale dowodowym w sprawie oraz konieczność zawiadomienia stron postepowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji.

Z postanowieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie można zapoznać się, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 28.01.2016r.

IP.6220.9.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach oraz rozbudowie i przebudowie dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach i Nr 108567B Dubiny - Lipiny.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 29.12.2015r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

            Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Dubiny i Lipiny.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 28.01.2016r.

IP.6220.8.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 27.01.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie dróg gminnych: Nr 108533B Orzeszkowo – Sosnówka i Nr 108534B Olszyna – kol. Wygon oraz przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki, gm. Hajnówka.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 28.12.2015r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

            Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Orzeszkowo i Pasieczniki Duże.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


INFORMACJA

           Wójt Gminy Hajnówka, z związku z Zarządzeniem nr 121/16 z dnia 18 stycznia 2016 r. informuję, iż w dniach od 19 stycznia 2016 r. do 9 lutego 2016 r. będą miały miejsce konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Hajnówka na lata 2015-2020". Do udziału w konsultacjach zapraszamy zarówno w formie elektronicznej jak i podczas planowanych spotkań otwartych (Świetlica Wiejska w Dubinach dnia 23.01.2016 r. godz. 18:00, Sala nr 12 Urzędu Miasta Hajnówka - termin zostanie ogłoszony odrębnie). Projekt Strategii, formularz zgłaszania uwag i wniosków i inne dokumenty związane z procesem konsultacji odnajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka (bip.ug.hajnowka.wrotapodlasia.pl) w zakładce "Programy i zamierzenia" oraz na stronie domowej Gminy Hajnówka (gmina-hajnowka.pl) w dziale aktualności. Ponadto istnieje możliwość wglądu do dokumentacji w formie papierowej w godzinach pracy Urzędu Gminy, w pok. 47 po uprzednim ustaleniu terminu.

          Celem strategii jest jasne wskazanie kierunków, w jakich powinna podążać gmina, aby zapewnić stały, zrównoważony rozwój, przy jednoczesnej trosce o konsekwentne polepszanie warunków życia mieszkańców. Przedłożony do Państwa wglądu dokument został przygotowany na podstawie wieloaspektowej diagnozy jak również opinii mieszkańców gminy wyrażonych podczas spotkań konsultacyjnych, które miały miejsce w dniach 25 - 26 sierpnia 2015 r.

          Sprawę prowadzi Pan Marek Bagrowski (m.bagrowski@gmina-hajnowka.pl, tel. 85 682 25 00).

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 15.01.2016r.

IP.6220.9.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),

zawiadamia się

            iż w dniu 15 stycznia 2016r. w ramach postępowania administracyjnego o wydane decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Hajnówka w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach oraz rozbudowie i przebudowie dróg gminnych: Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach i Nr 108567B Dubiny – Lipiny

            Z w/w postanowieniem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Dubiny i Lipiny.

Wójt Gminy Hajnówka


INFORMACJA

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r. poz. 856 z póź. zm.) Wójt Gminy Hajnówka informuje wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na obszarze gminy Hajnówka o możliwości wyrażenia opinii na temat projektu uchwały Rady Gminy Hajnówka w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Hajnówka w 2016 roku.

Opinie o programie można składać w następujący sposób:

  1. Składanie opinii na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Hajnówka, w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłanie pocztą,

  2. Składanie opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gmina@gmina-hajnowka.pl oraz faksem na nr 85 682-46-12.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust.7 wyżej wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj, do dnia 5 lutego 2016. Nie wydanie opinii w w/w terminie, uznaje się za akceptację programu.

Treść projektu uchwały znajduje się w pokoju 44.

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-01-12

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-01-12