Obwieszczenia 2010

Hajnówka dnia 30.12.2010r.

IP.7335-5/10

OBWIESZCZENIE


           Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 30.12.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Nr 685 Hajnówka – Kleszczele, zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.: 30, 46, 25 i 45 położonych w obrębie Pasieczniki Duże, gm. Hajnówka, oraz na działce ozn. nr geod. 112 położonej w obrębie Jagodniki, gm. Dubicze Cerkiewne.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

ZAWIADOMIENIE

       Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193, póz. 1194 ze zm.) informuję, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku - właściwego zarządcy drogi reprezentowanego przez Podlaski Zarząd  Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, decyzję Nr 13/2010 z dnia 17.12.2010r., znak: Wl. l. M B. 70453/9-3/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 35+917 do km 39+040 drogi wojewódzkiej nr 685 Nowosady - Hajnówka oraz na odcinku od km 28+334 do 29+219 drogi wojewódzkiej nr 687 Zwodzieckie - Nowosady, w zakresie robót budowlanych.....

Pełna treść zawiadomienia w pliku pdf

 


Hajnówka dnia 15.12.2010r.

IP.7614/1-4/09/10


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


      Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zn.), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuje się, iż w dniu 10.12.2010r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Budowa kurnika o obsadzie 150 DJP z towarzyszącą infrastrukturą na gruntach wsi Orzeszkowo gmina Hajnówka’’ na działce ozn. nr ew. 113/2 w obrębie wsi Orzeszkowo, planowanego do realizacji przez Panią Elżbietę Karbowską, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka.

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

      Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Miasta Hajnówka, Urzędzie Gminy Hajnówka i miejscowości Orzeszkowo.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 1. Raport o oddziaływaniu na środowisko
 2. STRESZCZENIE RAPORTU W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
 3. Zał Nr 1 Lokalizacja
 4. Zał Nr 2 Obliczenia emisji hałasu
 5. Zał Nr 3 Obliczenia emisji do powietrza

Białystok, 2010.12. 3
WI.I.MB.70453/9-3/2010
ZAWIADOMIENIE

           Zgodnie z art. Ud ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz, 1194 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, póz, 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, można zapoznać się z pełnym materiałem dowodowym w sprawie wszczętego postępowania administracyjnego z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul, Elewatorska 6, 15-620 Białystok, z dnia 24.09.2010 r., znak' 685/7,WBiD,220Q-14/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 35+977 do km 41+252 drogi wojewódzkiej nr 686 Nowosady - Hajnówka oraz na odcinku od km 28+334 do 29+219 drogi wojewódzkiej nr 667 Zwodzieckie - Nowosady. Jednocześnie informujemy, iż inwestor pismem z dnia 02.12,201 Or„ znak 685/7.WBID.2200-14/10, poinformował tut. organ, iż rezygnuje obecnie z żądania uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację związaną z przebudową, odcinka drogi wojewódzkiej nr 685 od km 39+040 do km 41+252, w niżej wymienionym zakresie.

Pełna treść ZAWIADOMIENIA w postaci pliku PDF


Hajnówka dnia 15.11.2010r.

IP.7335-4/10

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 12.11.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Nr 108558B od drogi wojewódzkiej Nr 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.: 456, 381/1, 410, 400, 434/1, 431/1, 522 i 363 położonych w obrębie Nowoberezowo, gm. Hajnówka.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w HAJNÓWCE

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Hajnówka

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.


Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje informację o zarejestrowanych kandydatach:


1.

BOROWIK Mirosław, lat 46, wykształcenie wyższe, zam. Orzeszkowo

zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej

2.

RYGOROWICZ Olga, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Mochnate

zgłoszona przez KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

nie należy do partii politycznej
Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

Andrzej Golonko

  


OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE

z dnia 3 listopada 2010 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Hajnówka

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

          Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 z pózń. ) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.
          Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce podaje treść oświadczenia lustracyjnego kandydata (zarejestrowanego w okręgu wyborczym nr 7 na liście nr 2, pozycja 1) stwierdzającego fakt jego pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi:

 

 

Okręg Wyborczy Nr 1

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

GINSZT Bazyli, lat 55, zam. Dubiny

2.

JANUSZKIEWICZ Sławomir, lat 46, zam. Postołowo

3.

JANIUK Łukasz, lat 20, zam. Bielszczyzna

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

SACHARCZUK Grażyna, lat 48, zam. Dubiny

2.

BOROWIK Anna, lat 40, zam. Dubiny

3.

ROMAŃCZUK Sergiusz, lat 53, zam. Dubiny

4.

WOSZCZENKO Sławomir, lat 46, zam. Dubiny

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

KOMAREWSKI Wiesław Józef, lat 61, zam. Postołowo

2.

KOT Jarosław, lat 35, zam. Bielszczyzna

3.

OWERCZUK Michał, lat 57, zam. Postołowo

4.

SIEKAN Andrzej, lat 39, zam. Dubiny

 

Lista nr 13 – KWW MŁODZI WYBORCY

1.

SKIEPKO Anatol, lat 51, zam. Dubiny

2.

KRUK Andrzej, lat 26, zam. Kotówka

3.

KINDZIUK Roman, lat 51, zam. Postołowo

4.

PODGAJECKI Sławomir, lat 29, zam. Dubiny

Okręg Wyborczy Nr 2

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

BARAN Andrzej, lat 38, zam. Lipiny

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

BOŁTROMIUK Olimpia, lat 53, zam. Lipiny

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

SZWED Maria, lat 68, zam. Lipiny

 

Lista nr 15 – KWW "LIPINY"

1.

JAKUBOWSKA Katarzyna Elżbieta, lat 31, zam. Lipiny

Okręg Wyborczy Nr 3

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

BOŁTROMIUK Jan, lat 45, zam. Nowosady

 

Lista nr 11 – KWW WALENTYNY SAJEWICZ

1.

SAJEWICZ Walentyna, lat 60, zam. Nowosady

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

MAKSIMIUK Halina, lat 46, zam. Nowosady

2.

SZUMARSKA Katarzyna, lat 27, zam. Sorocza Nóżka

 

Lista nr 13 – KWW MŁODZI WYBORCY

1.

SOKOŁOWSKI Stanisław, lat 47, zam. Nowosady

Okręg Wyborczy Nr 4

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

JANIUK Agnieszka, lat 33, zam. Borysówka

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

BOROWSKI Mariusz, lat 37, zam. Rzepiska

 

Lista nr 11 – KWW WALENTYNY SAJEWICZ

1.

SZAREJKO Anna, lat 42, zam. Olchowa Kładka

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

ROMANIUK Krzysztof, lat 24, zam. Rzepiska


Okręg Wyborczy Nr 5

Lista nr 1 – KOMITET WYBORCZY SLD

1.

OSIPIUK Włodzimierz, lat 59, zam. Czyżyki

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

ŚWIĘTOCHOWSKI Roman, lat 36, zam. Nowokornino

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

SOŁOWIANIUK Konstanty, lat 66, zam. Trywieża

 

Lista nr 13 – KWW MŁODZI WYBORCY

1.

RUSZUK Wiktor, lat 35, zam. Czyżyki

Okręg Wyborczy Nr 6

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

PLIS Krzysztof, lat 26, zam. Nowoberezowo

 

Lista nr 5 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.

OJDANA Hubert Konrad, lat 21, zam. Nowoberezowo

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

BIRYŁKO Walentyna, lat 49, zam. Nowoberezowo

Okręg Wyborczy Nr 7

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

GRYGORUK Jan, lat 73, zam. Dubicze Osoczne

złożył następujące oświadczenie: byłem współpracownikiem organów
bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 i 3a powołanej ustawy

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

GRYGORUK Wiktor, lat 46, zam. Dubicze Osoczne

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

MACIUKA Adam, lat 33, zam. Borek

 

Lista nr 14 – KWW ALEKSY JUSZCZUK

1.

JUSZCZUK Aleksy, lat 60, zam. Chytra

Okręg Wyborczy Nr 8

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

TRESZCZOTKO Anna, lat 38, zam. Stare Berezowo

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

OWŁASIUK Dariusz, lat 28, zam. Stare Berezowo

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

DZIKIEWICZ Helena, lat 56, zam. Stare Berezowo

Okręg Wyborczy Nr 9

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

KUCZKO Raja, lat 54, zam. Mochnate

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

GIERASIMIUK Aleksy, lat 68, zam. Mochnate

Okręg Wyborczy Nr 10

Lista nr 2 – KW POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.

CZURAK Eugeniusz, lat 40, zam. Orzeszkowo

 

Lista nr 4 – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

1.

ŻMIEŃKO Mikołaj, lat 60, zam. Orzeszkowo

2.

GOLONKO Włodzimierz, lat 41, zam. Pasieczniki Duże

 

Lista nr 12 – KWW KOALICJA WYBORCZA - ZIEMIA HAJNOWSKA

1.

KRAŚKO Jan, lat 46, zam. Pasieczniki Duże

 

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej

 

Andrzej Golonko


UCHWAŁA NR 2 / 10

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W HAJNÓWCE

z dnia 04 LISTOPADA 2010r.


w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010r. Nr 176, poz.1190) Gminna Komisja Wyborcza w Hajnówce uchwala co następuje:§ 1. Powołuje się składy osobowe obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Zastępca przewodniczącego

Gminnej Komisji Wyborczej

w Hajnówce            


Bożena Masalska       

 

 Załącznik do Uchwały Nr 2/10

Gminnej Komisji Wyborczej w Hajnówce

z dnia 04 listopada 2010r..


Wykaz składów osobowych obwodowych komisji wyborczych:


 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I w Dubinach:

 1. Iwona Kojło,

 2. Agnieszka Jańczuk,

 3. Helena Chodakowska,

 4. Bazyl Wierzbicki,

 5. Włodzimierz Snarski,

 6. Irena Osipiuk,

 7. Jarosław Skiepko,

 8. Julita Sidoruk,

 9. Luba Nowik.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr II w Nowosadach:

 1. Andrzej Golonko,

 2. Anna Pawłowicz,

 3. Maria Szwarc,

 4. Władysław Jarmoc,

 5. Krystyna Siekan,

 6. Krzysztof Aleksiejczuk,

 7. Leon Juszczuk,

 8. Irena Sidoruk,

 9. Halina Szymaniuk.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr III w Nowokorninie:

 1. Alina Łukasiewicz,

 2. Jan Grygoruk,

 3. Urszula Łapińska,

 4. Anna Chrościelewska,

 5. Władysław Sapieszko,

 6. Monika Szarejko,

 7. Beata Parfieniuk,

 8. Jerzy Ostapczuk,

 9. Anna Prokopiuk.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr IV w Nowoberezowie:


 1. Małgorzata Dobosz,

 2. Elżbieta Bugwin,

 3. Katarzyna Janowska,

 4. Jarosław Michalczuk,

 5. Maria Chrościelewska,

 6. Halina Parfieniuk,

 7. Anna Jurczuk,

 8. Witold Pietruczuk,

 9. Aleksander Kulik.

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr V w Mochnatem:

 1. Mikołaj Waśko,

 2. Włodzimierz Litwiniuk,

 3. Irena Treszczotko,

 4. Jakub Kryszkowiec,

 5. Aneta Micewicz,

 6. Mirosława Pryczynicz,

 7. Marcin Niczyporuk,

 8. Grzegorz Antichowicz,

 9. Maria Prokopiuk.

 1.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr VI w Orzeszkowie:
 1. Adam Mieleszkiewicz

 2. Regina Jakimiuk,

 3. Ewa Maciuka,

 4. Witalis Simoniuk,

 5. Anatol Dunda,

 6. Michał Pryczynicz,

 7. Marzena Skiepko,

 8. Iwona Kowalska,

 9. Helena Bagrowska.

 


Hajnówka dnia 29.10.2010r.

IP.7335-5/10


O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka - Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 30, 46, 25 i 45, w obrębie ewidencyjnym Pasieczniki Duże gmina Hajnówka i na działkach ozn. nr. geod. 112 i 57 położonych na gruntach wsi Jagodniki gmina Dubicze Cerkiewne.

        Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Białymstoku

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

ZAWIADOMIENIE

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, póz. 1194 z późniejszymi zmianami), oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Infrastruktury, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku reprezentowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, z dnia 24.09.2010 r., znak: 685/7.WBJD.2200-14/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i budowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku od km 35+917 do km 41+252 drogi wojewódzkiej nr 685 Nowosady - Hajnówka oraz na odcinku od km 28+334 do 29+219 drogi wojewódzkiej nr 687 Zwodzieckie - Nowosady, zakres robót budowlanych obejmuje:

 

1. rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Nowosady - Hajnówka od km 35+917 do km 41+252 z dostosowaniem parametrów technicznych jak dla drogi klasy G oraz drogi wojewódzkiej nr 687 na odcinku Zwodzieckie - Nowosady od km 28+334 do km 29+219 z dostosowaniem parametrów technicznych jak dla drogi klasy Z,

2. rozbudowę skrzyżowania typu T dróg wojewódzkich: nr 685 w km 36+121 i nr 687 w km 29+219 jako skrzyżowanie typu rondo,

3. rozbudowę skrzyżowań z drogami niższej kategorii,

4. rozbiórkę jednego przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej nr 687 w km 28+720 oraz sześciu przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej nr 685 w km: 37+233, 39+332,39+794,40+369, 40+749,40+995,

5. przebudowę sześciu przepustów pod koroną drogi wojewódzkiej Nr 685 w km:

36+516, 36+785, 36+879, 37+046 (przystosowany do przejść dla małych zwierząt), 37+654, 39+882 (przystosowany do przejść dla małych zwierząt) oraz mostu na przepust w km 39+130 (przystosowany do przejść dla małych zwierząt),

6. budowę kanalizacji deszczowej oznaczonych, jako Odcinek: N1 dł. 735 m, N2 dł. 1659 m, D1 dł. 469m, D2 dł. 1753m,

7. budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 687 w km 28+587,

8. przebudowę i budowę dwóch zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 687 w km: 28+628, 28+758 oraz ośmiu zatok autobusowych na drodze wojewódzkiej nr 685 w km: 36+028, 36+217, 36+785, 36+967, 38+027, 38+176,39+184,

9. usunięcie kolizji z istniejącą siecią energetyczną:

Pełna treść ZAWIADOMIENIA w postaci pliku pdf

 

 


Hajnówka dnia 05.10.2010r.

IP.7335-2a/09/10


OBWIESZCZENIE


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 05.10.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej:

- droga Nr 108538B Skryplewo - droga wojewódzka Nr 685 - zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.: 973/2 i 974/1 - położonych w obrębie Dubiny, oraz na działkach 9 i 30 położonych w obrębie Skryplewo, gm. Hajnówka;


Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza nr 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka, w terminie 14 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 28 września 2010 roku

Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.  z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach zarządzonych
na dzień 21 listopada 2010 roku do Rady Gminy Hajnówka.

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

I

Sołectwa:  Bielszczyzna;  Dubiny;  Kotówka; Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo,

4

II

Sołectwo:  Lipiny;  oraz miejscowości: Nieznany Bór,  Czerlonka Leśna   i   Budy Leśne.

1

III

Sołectwa: Nowosady w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Dubińska Ferma, Przechody, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie;  Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i  Golakowa Szyja;

2

IV

Sołectwa:  Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i  Olchowa Kładka;  Rzepiska.

1

V

 Sołectwa:  Czyżyki;  Nowokornino;  Trywieża.

1

VI

Sołectwa:   Nowoberezowo;  Puciska; 

1

VII

Sołectwa:   Borek;  Chytra;  Dubicze Osoczne;  Progale; Wygoda.

1

VIII

Sołectwo:   Stare Berezowo.

1

IX

Sołectwo:   Mochnate;  

1

X

Sołectwa:  Łozice;  Pasieczniki Duże;  Topiło;  Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Bokówka, Mostek, Olszyna, Podtrostyniec, Sosnówka, Wierzchowskie, Wygon, Zatrostyniec oraz miejscowość Sacharewo.

2

                                         Lokale wyborcze w dniu wyborów będą czynne godz.800  do godz.2200

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

 

Urząd Gminy w Hajnówce
ul. A.Zina 1, pok.36
Tel. 682 27 56, 682 25 00

WÓJT GMINY HAJNÓWKAHajnówka dnia 24.09.2010r.

IP.7614/1-8/10

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 24.09.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od ok. 0,900 do ok. 1,460 km,

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 16.08.2010r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieczniki Duże.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 23.09.2010r.

IP.7614/1-8/10


P O S T A N O W I E N I E


w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

 

 

      Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 4, art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 art. 65 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od ok. 0,900 do ok. 1,460 km,


postanawia się:


odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od ok. 0,900 do ok. 1,460 km.


Uzasadnienie


      W dniu 16 sierpnia 2010r. Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od ok. 0,900 do ok. 1,460 km.

      Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Hajnówka, w dniu 24.08.2010r., w miejscowości Pasieczniki Duże w dniu 24.08.2010r., zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Hajnówka, w dniu 25.08.2010r.

      Strony postępowania, zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

      Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora       Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

      Wynikiem tych wystąpień jest nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienie znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-606/10/mr z dnia 02.09.2010r. (data wpływu 06.09.2010r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał opinię sanitarną znak: NZ.8200-39/10 z dnia 07.09.2010r. (data wpływu 09.09.2010r.), w której postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

      Projektowany zakres prac obejmuje: wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

      W strefie oddziaływania inwestycji polegającej na przebudowie drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na mocy zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000, jak też inne obiekty o wysokich wartościach przyrodniczych. Najbliżej planowanej inwestycji (ok. 1,80km) położony jest obszar Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska’’ (kod: PL200004).

      Obecnie w/w droga jest w złym stanie technicznym, ze względu na liczne dołki i koleiny szczególnie uciążliwe w okresie wiosennym, dojście oraz dojazd jest znacznie utrudniony. Zły stan drogi powoduje: zwiększenie czasu przejazdu, zwiększenie zużycia paliwa a co za tym idzie ilości emitowanych do atmosfery spalin, liczne awarie i szybsze zużycie podwozi samochodów. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na likwidację niniejszych utrudnień i poprawę stanu środowiska.

Realizacja inwestycji nie wymaga zajęcia nowych terenów, gdyż zakładane przedsięwzięcie zmieści się w istniejącym pasie drogowym. W związku z przebudową drogi nie planuje się usuwania drzew lub krzewów. Nadmiar gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na ludzi i nie zmieni stosunków wodnych.

      Ustalono również iż rozpatrywane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

      Przedsięwzięcie nie leży również na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, nie wywoła konfliktów społecznych.

      Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.

      Budowa nawierzchni wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów. Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych spalin do atmosfery.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,

 3. a/a.

 


Hajnówka dnia 14.09.2010r.

IP.7335-4/10


O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108558B od drogi wojewódzkiej Nr 689 Hajnówka – Bielsk Podlaski do drogi gminnej Nr 108535B Nowoberezowo - Hajnówka na działkach ozn. nr. geod. 456, 381/1, 410, 400, 434/1, 431/1, 522 i 363 w obrębie ewidencyjnym Nowoberezowo.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 


Hajnówka dnia 10.09.2010r.

IP.7335-2a/09/10


SPROSTOWANIE DO OBWIESZCZENIA
Z DNIA 31.08.2010r.


       Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, z późn. zm.) mając na uwadze art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – droga wojewódzka Nr 685 – zlokalizowanej na działkach ozn. nr. geod. 973/2 i 974/1 położonych w obrębie Dubiny oraz na działkach ozn. nr. geod. 9 i 30 położonych w obrębie Skryplewo, gm. Hajnówka, został zebrany cały materiał dowodowy.

       Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony zainteresowane, przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze wszystkimi zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz zgłoszonymi żądaniami (między innymi postanowieniami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce, uzgadniającymi projekt decyzji dla niniejszego przedsięwzięcia) a także wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia), w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.


Wójt Gminy Hajnówka

 


 

Hajnówka dnia 31.08.2010r.
IP.7335-2/09/10
OBWIESZCZENIE


        Zgodnie z art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, z późn. zm.) mając na uwadze art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zawiadamia się, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – droga wojewódzka Nr 685 – zlokalizowanej na działkach ozn. nr. geod. 973/2 i 974/1 położonych w obrębie Dubiny oraz na działkach ozn. nr. geod. 9 i 30 położonych w obrębie Skryplewo, gm. Hajnówka, został zebrany cały materiał dowodowy.

       Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a strony zainteresowane, przed wydaniem decyzji mogą zapoznać się ze wszystkimi zgromadzonymi materiałami i dowodami oraz zgłoszonymi żądaniami (między innymi postanowieniami Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Starostwa Powiatowego w Hajnówce, uzgadniającymi projekt decyzji dla niniejszego przedsięwzięcia) a także wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia w terminie 14 dni licząc od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1 w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 24.08.2010r.

IP.7614/1-8/10


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),


zawiadamiam


       iż w dniu 16 sierpnia 2010r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od. 0,900 do ok. 1,460.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 10 czerwca 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieczniki Duże.


Wójt Gminy Hajnówka 

 

Hajnówka dnia 10.08.2010r.

IP.7614/1-7/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 10.08.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od. 0,00 do ok. 0,900 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 45, 25 i 46 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki w kilometrze od. 0,00 do ok. 0,945 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 07.07.2010r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieczniki Duże.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 

Hajnówka dnia 09.08.2010r.
IP.7614/1-7/10


P O S T A N O W I E N I E

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


            Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 4, art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 art. 65 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka polegającego na:

             a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od 0,00 do ok. 0,900 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 45 i 25 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

            b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki w kilometrze od 0,00 do ok. 0,945 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże.


postanawia się:


odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, polegającego na:

             a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od 0,00 do ok. 0,900 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 45 i 25 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

            b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki w kilometrze od 0,00 do ok. 0,945 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże.


Uzasadnienie


W dniu 07 lipca 2010r. Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

           a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele w kilometrze od 0,00 do ok. 0,900 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 45 i 25 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

           b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki w kilometrze od 0,00 do ok. 0,945 na nieruchomościach ozn. nr ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże.

            Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

            Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Hajnówka, w dniu 09.07.2010r., w miejscowości Pasieczniki Duże w dniu 09.07.2010r., w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Hajnówka w dniu 09.07.2010r.

Strony postępowania, zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

             Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

Wynikiem tych wystąpień jest nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienie znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-483/10/um z dnia 19.07.2010r. (data wpływu 22.07.2010r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał opinię sanitarną znak: NZ.8200-30/10 z dnia 14.07.2010r. (data wpływu 15.07.2010r.), w której postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Projektowany zakres prac obejmuje: wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

W strefie oddziaływania inwestycji polegającej na przebudowie drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na mocy zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000, jak też inne obiekty o wysokich wartościach przyrodniczych. Najbliżej planowanej inwestycji (ok. 1,80km) położony jest obszar Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska’’ (kod: PL200004).

Droga Nr 108532B Orzeszkowo - Jagodniki nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na mocy zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000, jak też inne obiekty o wysokich wartościach przyrodniczych. Najbliżej planowanej inwestycji (ok. 1,50km) położony jest obszar Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska’’ (kod: PL200004). Lokalizacja inwestycji na Obszarze Chronionego Krajobrazu Puszcza Białowieska wymusza stosowanie się do obowiązujących tam zakazów, jednak analizowana inwestycja, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie powodowała ich naruszenia.

Obecnie w/w drogi są w złym stanie technicznym, ze względu na liczne dołki i koleiny szczególnie uciążliwe w okresie wiosennym, dojście oraz dojazd jest znacznie utrudniony. Zły stan dróg powoduje: zwiększenie czasu przejazdu, zwiększenie zużycia paliwa a co za tym idzie ilości emitowanych do atmosfery spalin, liczne awarie i szybsze zużycie podwozi samochodów. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na likwidację niniejszych utrudnień i poprawę stanu środowiska.

Realizacja inwestycji nie wymaga zajęcia nowych terenów, gdyż zakładane przedsięwzięcie zmieści się w istniejących pasach drogowych. W związku z przebudową dróg nie planuje się usuwania drzew lub krzewów. Nadmiar gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na ludzi i nie zmieni stosunków wodnych.

Ustalono również iż rozpatrywane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Przedsięwzięcie nie leży również na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, nie wywoła konfliktów społecznych.

Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.

Budowa nawierzchni wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów. Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych spalin do atmosfery.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,

 3. a/a.

 


 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227) Wójt Gminy Hajnówka

zawiadamia

że w dniu 02 sierpnia 2010 r. na wniosek LEIER POLSKA S.A., Wola Rzędzińska 155a, 33-150 Wola Rzędzińska została wydana decyzja znak: IP.7614/1-5/10 z dnia 02.08.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża iłów zastoiskowych ,,Trywieża’’ udokumentowanego w miejscowości Trywieża (gmina Hajnówka) i w miejscowości Wólka (gmina Czyże) na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8/1, 10, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 28/1, 28/2, 28/3, 29/5, 29/6, 29/7, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 36/2, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 278 położonych na gruntach miejscowości Trywieża gmina Hajnówka oraz na działkach o numerach nr: 165, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171, 203, 204, 205, 206, 207, 208 położonych na gruntach miejscowości Wólka gmina Czyże.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pok. 39 od poniedziałku do piątku w godz. od. 730 do 1530 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.  

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Powyższe obwieszczenie umieszczono:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka,
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Czyże,

- na tablicy ogłoszeń miejscowości Trywieża i Wólka,
- na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka.

 

 


OBWIESZCZENIE
STAROSTY HAJNOWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194, ze zm.: zwanej dalej „ustawą”) zawiadamiam, że na wniosek Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Hajnowskiego w dniu 15.07.2010r. została wydana decyzja Nr 2/10 znak AB7331-12/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na rozbudowie (przebudowie) drogi powiatowej Nr 1674 B droga wojewódzka Nr 689 - Progale od km rob. 0+18,35 do km rob. 0+372,18 i od km 0+436,47 do km 1+416,78 na terenie miasta Hajnówka i gminy Hajnówka w powiecie hajnowskim, województwo podlaskie.


Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Teren inwestycji obejmuje działki położone na terenie miasta Hajnówka:

- obręb ewidencyjny Paszki - nr geod. 56/12 (56/41, 56/42), 56/11 (56/39, 56/40), 56/4 (56/37, 56/38),

56/26 (56/35, 56,36), 56/25 (56/33, 56/34), 56/2 (56/31, 56/32), 56/27 (56/29, 56/30), 486/1.

Teren inwestycji obejmuje działki położone na terenie gminy Hajnówka:

- obręb ewidencyjny Wygoda - nr geod. 119 ( 119/1, 119/2), 117 (117/1, 117/2), 120 (120/1, 120/2), 116 (116/1, 116/2), 114 (114/1, 114/2), 113 ( 113/1, 113/2), 112 (112/1, 112/2),

- obręb ewidencyjny Progale – nr geod. 102, 80, 68, 128.


(oznaczenia przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale; tłustym drukiem zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję).


Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Hajnówce, ul. A. Zina 1, Wydział Architektury i Budownictwa, pok. 24 w godzinach od 730 - 1530 w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Hajnowskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia stron o jej wydaniu.


Znak. AB 7331-12/10

STAROSTA HAJNOWSKI
Włodzimierz Pietroczuk

 


Hajnówka dnia 09.07.2010r.

IP.7614/1-7/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),

zawiadamiam

       iż w dniu 07 lipca 2010r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka - Kleszczele w kilometrze od 0,00 do ok. 0,900 na nieruchomościach ozn. nr. ew. gruntów 45 i 25 położonych w obrębie Pasieczniki Duże,

b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki w kilometrze od 0,00 do ok. 0,945 na nieruchomościach ozn. nr. ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 10 czerwca 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieczniki Duże.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 22.06.2010r.

IP.7614/1-5/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),
zawiadamia się

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża iłów zastoiskowych ,,Trywieża’’ udokumentowanego w miejscowości Trywieża (gmina Hajnówka) i w miejscowości Wólka (gmina Czyże) na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8/1, 10, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 28/1, 28/2, 28/3, 29/5, 29/6, 29/7, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 36/2, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 278 położonych na gruntach miejscowości Trywieża gmina Hajnówka oraz na działkach o numerach nr: 165, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171, 203, 204, 205, 206, 207, 208 położonych na gruntach miejscowości Wólka gmina Czyże, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trywieża i Wólka.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 10.06.2010r.
IP.7614/1-6/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227),

zawiadamiam

iż w dniu 07 czerwca 2010r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

a) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka - Kleszczele o długości ok. 705m na nieruchomości ozn. nr. ew. gruntów 45 położonej w obrębie Pasieczniki Duże,

b) przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108532B Orzeszkowo – Jagodniki o długości ok. 945m na nieruchomościach ozn. nr. ew. gruntów 107/2 i 142 położonych w obrębie Pasieczniki Duże.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 10 czerwca 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pasieczniki Duże.

Wójt Gminy Hajnówka 

Hajnówka dnia 31.05.2010r.

IP.7335-3/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 31.05.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej do zasilenia istniejących odbiorców na terenie osady Sacharewo, Gmina Hajnówka, na działce ozn. nr geod.: 505 położonej w obrębie Lipiny, gm. Hajnówka oraz na działkach ozn. nr geod.: 566, 567, 570/1 i 582/1 położonych w obrębie Wierzchowskie, gm. Hajnówka.

W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie. 

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 25.05.2010r.

IP.7614/1-3/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 25.05.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 108551B Bokówka – dr. powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo i Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 184 i 675 w obrębie wsi Orzeszkowo gm. Hajnówka i nr 45 i 30 w obrębie wsi Pasieczniki Duże gm. Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 23.03.2010r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Orzeszkowo, Pasieczniki Duże i Jagodniki.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 24.05.2010r.

IP.7335-2a/09/10

O B W I E S Z C Z E N I E

 Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), nawiązując do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z decyzją znak: 409.208/A.H./V/09 z dnia 05.05.2010r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.7335-2a/09 z dnia 03.08.2009r. w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o ponownym wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Nr 685 na działkach ozn. nr. geod. 9 i 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Skryplewo oraz nr. geod. 974/1 i 973/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dubiny.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 13.05.2010r.

IP.7614/1-3/10

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 75 ust. 4, art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 art. 65 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 108551B Bokówka – dr. powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo i Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 184 w obrębie wsi Orzeszkowo gm. Hajnówka i nr 45 w obrębie wsi Pasieczniki Duże gm. Hajnówka.

postanawia się:

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia planowanego przez Gminę Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 108551B Bokówka – dr. powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo i Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 184 w obrębie wsi Orzeszkowo gm. Hajnówka i nr 45 w obrębie wsi Pasieczniki Duże gm. Hajnówka.

 

Uzasadnienie

W dniu 23 marca 2010r. Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 108551B Bokówka – dr. powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo i Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 184 w obrębie wsi Orzeszkowo gm. Hajnówka i nr 45 w obrębie wsi Pasieczniki Duże gm. Hajnówka. Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Hajnówka, w dniu 26.03.2010r., w miejscowości Pasieczniki Duże i Orzeszkowo w dniu 29.03.2010r., w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Hajnówka w dniu 26.03.2010r., oraz w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne i w miejscowości Jagodniki dnia 29.02.2010r..

Strony postępowania, zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

Wynikiem tych wystąpień jest nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienia znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-224/10/ub z dnia 09.04.2010r. (data wpływu 12.04.2010r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał opinię sanitarną znak: NZ.8200-18/10 z dnia 13.04.2010r. (data wpływu 13.04.2010r.), w której postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Projektowany zakres prac obejmuje: wykonanie nawierzchni metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podbudowie z kruszywa naturalnego.

W strefie oddziaływania inwestycji polegającej na przebudowie drogi Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele nie występują obiekty i obszary objęte ochroną na mocy zapisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), w tym obszary Natura 2000, jak też inne obiekty o wysokich wartościach przyrodniczych. Najbliżej planowanej inwestycji (ok. 2,50km) położony jest obszar Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska’’ (kod: PL200004).

Droga Nr 108551B Bokówka – droga powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 ,,Puszcza Białowieska’’ (kod: PLC200004) będącym jednocześnie Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk oraz położona jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Białowieska’’. Lokalizacja inwestycji na Obszarze Chronionego Krajobrazu wymusza stosowanie się do obowiązujących tam zakazów, jednak analizowana inwestycja, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji nie będzie powodowała ich naruszenia.

Obecnie w/w droga jest w złym stanie technicznym, ze względu na liczne dołki i koleiny szczególnie uciążliwe w okresie wiosennym, dojście oraz dojazd jest znacznie utrudniony. Zły stan dróg powoduje: zwiększenie czasu przejazdu, zwiększenie zużycia paliwa a co za tym idzie ilości emitowanych do atmosfery spalin, liczne awarie i szybsze zużycie podwozi samochodów. Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na likwidację niniejszych utrudnień i poprawę stanu środowiska.

Realizacja inwestycji nie wymaga zajęcia nowych terenów, gdyż zakładane przedsięwzięcie zmieści się w istniejących pasach drogowych. W związku z przebudową dróg nie planuje się usuwania drzew lub krzewów. Nadmiar gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na ludzi i nie zmieni stosunków wodnych.

Ustalono również iż rozpatrywane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

Przedsięwzięcie nie leży również na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, nie wywoła konfliktów społecznych.

Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.

Budowa nawierzchni wpłynie na polepszenie warunków jak i płynności ruchu pojazdów. Wpłynie również na poprawę stanu środowiska poprzez obniżenie poziomu zapylenia, hałasu oraz zmniejszenie ilości wprowadzanych spalin do atmosfery.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,

 3. a/a. 


Hajnówka dnia 30.04.2010r.

IP.7335-2/10

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 30.04.2010r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, do zasilenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Hajnówce - Poryjewo na działce ozn. nr. geod.: 543, stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej Nr 685 położonej w obrębie Wierzchowskie, gm. Hajnówka..

W każdym stadium postępowania strony mogą zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka (pok. Nr 39 w godz. 7.30-15.30), w terminie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 26.04.2010r.

IP.7614/1-5/10

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

Na podstawie art. 33 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 75 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227), zgodnie z art. 61 § 1 i 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Leier POLSKA SA, Wola Rzędzińska 155a, 33-150 Wola Rzędzińska, z dnia 31.03.2010r. , który wpłynął do tutejszego Urzędu dnia 02.04.2010r. a następnie został uzupełniony dnia 23.04.2010r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu złoża iłów zastoiskowych ,,Trywieża’’ udokumentowanego w miejscowości Trywieża (gmina Hajnówka) i w miejscowości Wólka (gmina Czyże) na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 1, 2, 3, 4, 5/1, 6/1, 7, 8/1, 10, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 25, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10, 28/1, 28/2, 28/3, 29/5, 29/6, 29/7, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 33/1, 33/2, 33/3, 36/2, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 256, 278 położonych na gruntach miejscowości Trywieża gmina Hajnówka oraz na działkach o numerach nr: 165, 166, 167/2, 167/3, 167/4, 167/5, 168, 169, 170, 171, 203, 204, 205, 206, 207, 208 położonych na gruntach miejscowości Wólka gmina Czyże.

W związku z tym, iż do wniosku został dołączony raport oddziaływania na środowisko, przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach będzie wydawał Wójt Gminy Hajnówka.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 26 kwietnia 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z raportem oraz treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informuje się o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziały w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Hajnówka.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199 poz. 1227) oraz art. 49 Kpa, zostają one zawiadomione o wszczęciu postępowania przez publiczne ogłoszenie.

Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Trywieża i Wólka.

Raport o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia został zamieszczony na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

 

 
 

Hajnówka dnia 23.04.2010r.

IP.7614/1-2/10

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 23.04.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: DW 685 Nowosady – Hajnówka oraz DW 687 Zwodzieckie - Nowosady położonych w obrębie miejscowości Dubiny i Nowosady, gmina Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 01.03.2010r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 23.04.2010r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Dubiny i Nowosady.


Wójt Gminy Hajnówka 

Hajnówka dnia 20.04.2010r.

IP.7335-3/10

O B W I E S Z C Z E N I E

     Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV z Hajnówki do miejscowości Sacharewo na działkach ozn. nr. geod. 566, 567, 570/1, 582/1 w obrębie ewidencyjnym Wierzchowskie i ozn. nr. geod. 505 w obrębie ewidencyjnym Lipiny.

     Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 09.04.2010r.

IP.7614/1-2/10

P O S T A N O W I E N I E
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

       Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 61 ust. 2, art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 i ust. 2 art. 65 ust. 1 i ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), w związku z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowanie przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 roku Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia planowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok polegającego na ,,przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’,

postanawiam:

       odstąpić od nakładania obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia planowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, polegającego na ,,przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’.

Uzasadnienie

       W dniu 01 marca 2010r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,, przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie - Nowosady’’. Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Wniosek inwestora został zamieszczony w Publicznie dostępnym Wykazie prowadzonym przez tutejszy Urząd.

       W dniu 09 marca 2010r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w: Urzędzie Gminy Hajnówka, Dubinach i Nowosadach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Prowadzonym przez tut. Urząd.

Strony postępowania (liczba stron przekracza 20), zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

       Wynikiem tych wystąpień są: nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienie znak: RDOŚ-20-WOOŚ-II-66130-177/10/jc z dnia 31.03.2010r. (data wpływu 06.04.2010r.) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko, i opinia sanitarna znak: NZ.8200-13/10 z dnia 15.03.2010r. (data wpływu 16.03.2010r.), w której Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce postanowił odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

       Poddając analizie przedmiotowe przedsięwzięcie, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wzięto pod uwagę: rodzaj, charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego oddziaływania wynikającego z : zasięgu oddziaływania, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia, obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania oraz czasu trwania, częstotliwości i odwracalności.

       Ze względu na charakter przedsięwzięcia nasilenie uciążliwości wystąpi głównie w fazie realizacji. Istotne oddziaływanie na środowisko będzie miało jednak charakter lokalny, będzie krótkotrwałe i odwracalne.

     W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano wiele rozwiązań mających zminimalizować oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na tym etapie. Ich zastosowanie ograniczy uciążliwości i emisję związane z fazą realizacji przedsięwzięcia tj.: hałas, wibracje, emisje do powietrza, wpływ na wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi. Nasilone oddziaływanie ustąpi po zakończeniu przedsięwzięcia, będzie więc miało ograniczony czas trwania.

       Planowane przedsięwzięcie nie pogarsza dotychczasowych warunków ponieważ:

- nie zmieni dotychczasowego sposobu użytkowania terenu,

- nie prowadzi do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie,

- w trakcie realizacji wykorzystane zostaną surowce typowe do budowy dróg, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- emisje na etapie eksploatacji mają charakter okresowy i krótkotrwały i będą wynikały z nasilenia ruchu drogowego,

- nie istnieje ryzyko poważnej awarii,

- oddziaływanie przedsięwzięcia nie ma charakteru transgranicznego,

- w zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się obszary chronione Natura 2000, granica obszaru położonego najbliżej planowanego przedsięwzięcia, będzie znajdowała się w odległości ok. 200 metrów, oddzielona od drogi zabudową mieszkaniową i terenami użytkowanymi rolniczo,

- ponieważ przedsięwzięcie zlokalizowane jest w części, w obszarze chronionego krajobrazu ,,Puszcza Białowieska’’, realizacja przedsięwzięcia musi uwzględniać wynikające z tego szczegółowe uwarunkowania.

       Planowane przedsięwzięcie realizowane jest w celu:

- zapewnienia wymaganych parametrów geometrycznych drogi (szerokość jezdni, pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe)

- korekty łuków poziomych,

- wzmocnienia konstrukcji nawierzchni,

- przebudowy mostów i przepustów,

- sprawnego odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego drogi,

- przebudowy skrzyżowań dróg publicznych,

- zastosowania właściwego oznakowania pionowego i poziomego drogi, wysp separujących ruch, budowy urządzeń ograniczających prędkość pojazdów na terenach zabudowanych, budowy zatok autobusowych oraz miejsc parkingowych,

przyczyni się to do polepszenia warunków eksploatacji dróg, zapewni płynność ruchu i bezpieczeństwo na drodze. Docelowo wpłynie na ograniczenie emisji wibracji, hałasu, emisji spalin i pyłów do powietrza, zapewni właściwe odwodnienie z jednoczesnym podczyszczeniem odprowadzanych wód.

 

Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.


Otrzymują:

 1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka,

 3. a/a.


Hajnówka dnia 07.04.2010r.

IP.7614/1-4/10

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się

       iż w dniu 31 marca 2010r. wpłynął wniosek WINDPROJEKT Sp z o.o., ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 10/1; 10/2 oraz 476 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne nr 14 oraz 13 (zjazd z drogi); 11 i 10 (oddziaływanie rotora) oraz 7 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 07 kwietnia 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne i Stare Berezowo.


Wójt Gminy Hajnówka 

Hajnówka dnia 29.03.2010r.
IP.7614/1-1/10
O B W I E S Z C Z E N I E

       Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 29.03.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 108558B od dr. woj. Hajnówka – Bielsk Podlaski do dr. gminnej Nowoberezowo – Hajnówka o dł. ok. 1,300 km, na działce ozn. nr. geod. 381/1 położonej w obrębie wsi Nowoberezowo gm. Hajnówka.

       Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

       Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 01.02.2010r.

       Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

      Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Hajnówka dnia 26.03.2010r.
IP.7614/1-3/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

Zawiadamia się

      iż w dniu 23 marca 2010r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg gminnych Nr 108551B Bokówka – dr. powiatowa Hajnówka – Orzeszkowo i Nr 108552B Pasieczniki Duże – droga wojewódzka Hajnówka – Kleszczele na działkach ozn. nr. geod. 184 w obrębie wsi Ozeszkowo gm. Hajnówka i nr 45 w obrębie wsi Pasieczniki Duże gm. Hajówka.

      Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

      Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 26 marca 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, i Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Orzeszkowo i Pasieczniki Duże.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 19.03.2010r.
IP.7335-2/10
O B W I E S Z C Z E N I E

       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV do zasilenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Hajnówce - Poryjewo na działce ozn. nr. geod. 543 położonej w obrębie Wierzchowskie gmina Hajnówka.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Hajnówka dnia 15.03.2010r.

IP.7614/1-1/10

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

            Działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamiam, że w dniu. 15.03.2010r. zostało wydane postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108558B od dr. woj. Hajnówka – Bielsk Podlaski do dr. gminnej Nowoberezowo - Hajnówka o długości ok. 1,3 km, na działce położonej na terenie Gminy Hajnówka oznaczonej nr ew. 381/1 w obrębie wsi Nowoberezowo.

          Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Gminy Hajnówka ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

          Od w/w postanowienia nie służy stronom prawo zażalenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Hajnówka dnia 09.03.2010r.
IP.7614/1-2/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamia się

            iż w dniu 05.03.2010r. Wójt Gminy Hajnówka na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok z dnia 26.02.2010r. wygasił decyzję znak: IP.7614/1-5/09 z dnia 04.12.2009r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie – Nowosady, jako bezprzedmiotową. Następnie na wniosek Podlaskiego Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok z dnia 01.03.2010r. Wójt Gminy Hajnówka wszczął postępowanie w sprawie wydania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi na odcinkach: droga wojewódzka 685 Nowosady – Hajnówka oraz droga wojewódzka 687 Zwodzieckie – Nowosady.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 09 marca 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Dubiny i Nowosady.

Wójt Gminy Hajnówka 

Hajnówka dnia 16.02.2010r.
IP.7335-1/10
O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja Białystok Sp z o.o., ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN – 15 kV i nn – 0,4 kV z Hajnówki do miejscowości Sacharewo na działkach ozn. nr. geod. 566, 567, 570/1, 582/1, 583/3, 583/4, 583/5, 583/8 i 583/10 w obrębie ewidencyjnym Wierzchowskie i ozn. nr. geod. 505 w obrębie ewidencyjnym Lipiny.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 

Hajnówka dnia 03.02.2010r.
IP.7614/1-1/10
Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) 

Zawiadamia się

       iż w dniu 01 lutego 2010r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Nr 108558B od dr. woj. Hajnówka – Bielsk Podlaski do dr. gminnej Nowoberezowo – Hajnówka zlokalizowanej na działce ozn. nr. geod. 381/1, położonej na gruntach wsi Nowoberezowo.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 03 lutego 2010r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka

Hajnówka dnia 19.01.2010r.
IP.7614/1-11/09/10
O B W I E S Z C Z E N I E

        Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 19.01.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1619B Dubicze Osoczne - Jagodniki o długości ok. 3,025 km, na działkach ozn. nr. geod.: 457 w obrębie wsi Dubicze Osoczne, nr 530 i 584 w obrębie wsi Mochnate na terenie gminy Hajnówka oraz na działce ozn. nr. geod. 31 w obrębie wsi Jagodniki na terenie gminy Dubicze Cerkiewne.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 20.11.2009r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

         Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne, a także poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Dubicze Osoczne, Mochnate i Jagodniki.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Hajnówka dnia 12.01.2010r.
IP.7614/1-14/09/10
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

      Działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamiam, że w dniu. 12.01.2010r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznych SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzech stacji kontenerowych pomiarowych i wybudowanie niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, dróg wewnętrznych z placami manewrowymi oraz trzech elektrowni wiatrowych na działkach nr: 291 i 274, 294 (zjazdy z dróg) położonych w miejscowości Nowoberezowo gmina Hajnówka oraz nr: 10/1, 10/2 i 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne gmina Hajnówka.

      Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław.

      Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

     Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne i Nowoberezowo.

      Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 13.01.2009r.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Hajnówka dnia 11.01.2010r.
IP.7614/1-12/09/10
O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 11.01.2010r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1625B Wasilkowo – Kotówka o długości ok. 1,320 km, na działkach ozn. nr. geod.: 162/3 w obrębie wsi Wasilkowo i nr 7 w obrębie wsi Kotówka gm. Hajnówka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Powiatowych w Hajnówce, ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 20.11.2009r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 12.01.2010r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, a także w dniu 13.01.2010r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Kotówka i Wasilkowo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-01-15