Obwieszczenia 2008

Hajnówka dnia 21.10.2009r.
IP.7614/1-8/09
Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) obwieszcza się, że Wójt Gminy Hajnówka w dniu 21.10.2009r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Orzeszkowo obręb Wierzchowskie na działkach ozn. nr. geod. 5/2 i 5/3. Postępowanie w w/w sprawie toczy się na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka. Z treścią niniejszego postanowienia strony mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr. 39 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530. Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty jego publicznego ogłoszenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo. Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 21.10.2009r.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
Hajnówka dnia 04.11.2008r.
IP.7614/1-7/08
O B W I E S Z C Z E N I E
na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) informuje że w dniu 04.11.2008r. wydane zostało postanowienie o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie hali magazynowej służącej do przechowywania wyrobów stolarskich wraz z kotłownią, na działkach ozn. nr. geod.: 135/2 i 136 obręb wsi Czyżyki.

Z treścią przedmiotowego postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka, pokój Nr 39 w terminie 14 dni o dnia publicznego ogłoszenia oraz w tym terminie wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA
  
Hajnówka dnia 14.10.2008r.
IP.1335-5/08
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że na wniosek Sova Profil Investment Sp z o.o., ul. St. Kostki Potockiego 7, 02-958 Warszawa wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego ,,Nieznany Bór’’ na działkach ozn. nr. geod. 547/3, 547/4, 577/1 i 507, położonych w obrębie wsi Lipiny.W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr. 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni od wywieszenia obwieszczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
 
 Hajnówka, dnia 13 października 2008r.
IP.7614/1-6/08

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że 13. października 2008r. zostało wydane postanowienie IP.7614/1-6/08 o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oraz rozbudowie byłego wojskowego osiedla mieszkaniowego ,,Nieznany Bór’’ na zespół hotelowo-mieszkalny na działkach ozn. nr. geod. 547/3 i 547/4 położonych w obrębie wsi Lipiny gm. Hajnówka.W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr. 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 
Hajnówka, dnia 09 październik 2008r.
IP.7614/1-7/08
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami)
zawiadamia się
że na wniosek z dnia 06.10.2008r. Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, Leon Budnik ul. Wiejska 76/24, 15-352 Białystok, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej wraz z kotłownią służącej do magazynowania wyrobów stolarskich na działkach ozn. nr. geod. 135/2 i 136 położonych w obrębie wsi Czyżyki gm. Hajnówka.Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka.Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Ponadto informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce, pok. nr. 39 do dnia 27 października 2008r.Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust. 1 pkt. 46 i 92 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce oraz Wojewodą Podlaskim.Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA
  
  Hajnówka, dnia 06 październik 2008r.
IP.7614/1-4/08
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Zgodnie z art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.. Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że 6. października 2008r. została wydana decyzja znak: IP.7614/1-4/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1673B w km 0+491 wraz z przebudową istniejącego mostu na przepust na działkach ozn. nr. geod. 162/1, 354/1 i 387/1 położonych w obrębie wsi Chytra gm. Hajnówka.W związku z powyższym informuje się, że z w/w decyzją można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr. 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA 
  Hajnówka dnia 01.10.2008r.
IP.1335-3/08
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia, że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą, przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1673B w km 0+491 wraz z przebudową istniejącego mostu na przepust na działkach ozn. nr. geod. 162/1, 354/1 i 387/1, położonych na gruntach miejscowości Chytra gm. Hajnówka.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni od jej wywieszenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 Hajnówka dnia 01.10.2008r.
IP.1335-4/08
O B W I E S Z C Z E N I E
Na podstawie art. 53 ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia, że wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą, przebudowa istniejącej drogi powiatowej nr 1619B w km 12+505 wraz z przebudową istniejącego przepustu na działkach ozn. nr. geod. 437/1, 437/2, 65/33, 65/34, 65/35 i 496, położonych na gruntach miejscowości Dubicze Osoczne gm. Hajnówka.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 3 w terminie 14 dni od jej wywieszenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.
WÓJT GMINY HAJNÓWKAHajnówka, dnia 26 sierpnia 2008r.
IP.7614/1-4/08
O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
Zgodnie z art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.. Nr 25 poz. 150) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że 26. sierpnia 2008r. zostało wydane postanowienie IP.7614/1-4/08 o nie nakładaniu obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1673B w km 0+491 wraz z przebudową istniejącego mostu na przepust na działkach ozn. nr. geod. 162/1, 354/1 i 387/1 położonych w obrębie wsi Chytra gm. Hajnówka.W związku z powyższym informuje się, że z w/w postanowieniem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr. 39, od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA 
 Hajnówka, dnia 25 lipca 2008r.
IP.7614/1-4/08
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zgodnie z art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 ze zmianami)zawiadamia sięże na wniosek z dnia16.07.2008r. Zarządu Dróg Powiatowych w Hajnówce ul. Bielska 41, 17-200 Hajnówka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej drogi powiatowej nr 1673B w km 0+491 wraz z przebudową istniejącego mostu na przepust na działkach ozn. nr. geod. 162/1, 354/1 i 387/1 położonych w obrębie wsi Chytra gm. Hajnówka.Informacja w powyższej sprawie została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka.Informuje się o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.Ponadto informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy oraz możliwością składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1 w Hajnówce, pok. nr. 39 do dnia 11 sierpnia 2008r.Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3a ustawy Prawo ochrony środowiska oraz § 3 ust. 1 pkt. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 257, poz. 2573 ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Hajnówce oraz Wojewodą Podlaskim.Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Metryka strony

Udostępniający: Refarat inwestycji... - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data wprowadzenia: 2008-10-02

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-01-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2008-10-02