Obwieszczenia 2011

 

 

Hajnówka dnia 30.12.2011r.

IP.6220.6.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)

zawiadamia się

       iż w dniu 23 grudnia 2011r. wpłynął wniosek Pana Adama Karbowskiego, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na rozbudowie i przebudowie kurnika do hodowli brojlerów i zwiększeniu jego obsady do 158 DJP na działce ozn. nr geod. 113/1 położonej w obrębie wsi Orzeszkowo.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 30 grudnia 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń: wsi Orzeszkowo gm. Hajnówka i ul. Poryjewo w mieście Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 06.12.2011r.

IP.6220.5.2011

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

       Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zn.), w związku z art. 79, art. 74 ust. 3, art. 21 ust. 1 i 2 pkt. 16 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), informuje się, iż w dniu 29.11.2011r. przedłożono RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, budowa trzech elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzema stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi)’’ na działkach ozn. nr ew. 10/1, 10/2 o 10/15 (oddziaływanie rotora) oraz 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne, 14 i 13 (zjazd z drogi), 9, 1/5 oraz 7 i 1/4 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gm. Hajnówka.

       Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 7 w/w ustawy, informuje się o możliwości zapoznania się z przedłożoną do wglądu dokumentacją oraz możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530 w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

     Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Miasta Hajnówka, miejscowościach: Nowoberezowo, Dubicze Osoczne i Stare Berezowo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Otrzymują:
1. Strony wg. wykazu

 

Do pobrania:

 1. Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych "Stare Berezowo" z infrastrukturą techniczną
 2. Rysunki
 3. Wizualizacje
 4. Załączniki kartograficzne
 5. Załączniki tekstowe

 

 

 


Hajnówka dnia 06.12.2011r.

IP.6733.9.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. 11 listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii energetycznej napowietrznej średniego napięcia 15 kV i napowietrznej stacji transformatorowej na działkach ozn. nr ew. 112/1, 113/1 i 114/1 położonych w obrębie Wygoda gm. Hajnówka i na działkach ozn. nr ew. 486/1, 56/29 i 56/31 położonych w obrębie Paszki gm. Miejska Hajnówka.

      Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 


Hajnówka dnia 15.11.2011r.

IP.6220.2.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 15.11.2011r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą: ,,Kotówka – melioracje użytków rolnych’’ położonej w obrębie miejscowości: Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża, gmina Hajnówka oraz wsi Wólka gm. Czyże.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Bogdana Smolskiego projektanta Biura Projektowo-Usługowego Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji ,,Melwodprojekt’’ Sp. z o.o., Al. St. Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża, gmina Hajnówka oraz wsi Wólka gm. Czyże.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 15.11.2011r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 15.11.2011r.

IP.6733.8.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22.06.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajnówka - Lewkowo, zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w następujących obrębach:

 • obręb Borysówka , na działkach ozn. nr geod.: 317/1, 105/2, 105/5, 109/3, 109/4, 373, 374, 114/1, 320/1, 117/1, 118/1, 121/2, 121/4, 122/4, 125/1, 126/1, 127, 319, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 311/1, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 305, 144, 145, 146/1,

 • obręb Wasilkowo , na działkach ozn. nr geod.: 229, 230/1, 230/2, 231, 237, 161, 108/1, 107/1, 103/3, 104/2, 93/5, 133, 244, 172, 137, 138, 139, 141/1, 142, 143, 144/1, 147/1, 148/1, 150/1, 153/1, 154, 155/1, 169,

 • obręb Nowosady, na działkach ozn. nr geod.: 59, 60,61, 62, 63, 64, 157, 158, 159, 160, 190/1, 193, 194, 195, 196, 202,

 • obręb Kotówka, na działkach ozn. nr geod.: 79, 83, 84, 85, 87/2,

 • obręb Dubiny, na działkach ozn. nr geod.: 412/1, 412/2, 937, 398/4, 397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 385/5, 383/14, 381/10, 380/10, 379/15, 333/5, 332/1, 331/6, 331/5, 329/6, 328/1, 326/9, 326/5, 323/8, 303/3, 303/5,

 • obręb Nowokornino, na działkach ozn. nr geod.: 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313,

 • obręb Czyżyki, na działkach ozn. nr geod.: 337/2, 314/2, 343,

 • obręb Bielszczyzna, na działkach ozn. nr geod.: 106/2, 106/3, 109, 107, 17/4, 17/6, 165, 101/1, 169, 170, 171, 172, 173, 104, 153, 154, 158, 161, 162, 163/1, 73.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


 

Hajnówka dnia 09.11.2011r.

IP.6220.2.2011

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 09.11.2011r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą: ,,Kotówka – melioracje użytków rolnych’’ położonej w obrębie miejscowości: Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża, gmina Hajnówka oraz wsi Wólka gm. Czyże.

Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Pana Bogdana Smolskiego projektanta Biura Projektowo-Usługowego Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji ,,Melwodprojekt’’ Sp. z o.o., Al. St. Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża, gmina Hajnówka oraz wsi Wólka gm. Czyże.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 15.11.2011r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 30.09.2011r.

IP.6220.5.2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 29.09.2011r. zostało wydane postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzema stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 10/1; 10/2 i 10/15 (oddziaływanie rotora) oraz 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne, 14 oraz 13 (zjazd z drogi); 9; 1/5 oraz 7; 1/4 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Windprojekt Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

       Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Stare Berezowo i Nowoberezowo.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 30.09.2011r.

Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 22.09.2011r.

IP.6220.5.2011

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227), zawiadamiam, że w dniu. 20.09.2011r. zostało wydane postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzema stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 10/1; 10/2 i 10/15 (oddziaływanie rotora) oraz 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne, 14 oraz 13 (zjazd z drogi); 9; 1/5 oraz 7; 1/4 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka.

       Postępowanie administracyjne w w/w sprawie jest prowadzone na wniosek Windprojekt Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

       Z treścią postanowienia zapoznać się można w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 39 w godz. od. 730 do 1530.

      Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie siedmiu dni od daty jego publicznego ogłoszenia.

     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń miejscowości Dubicze Osoczne, Stare Berezowo i Nowoberezowo.

       Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 22.09.2011r.

Wójt Gminy Hajnówka

 


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Hajnówka
z dnia 06 września 2011 roku

Na podstawie art. 16 z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy
(Dz.U. Nr 21poz. 112 z pózn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach oraz  granicach stałych obwodów głosowania; wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych;  lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych i  właściwych dla głosowania korespondencyjnego.

Wykaz obwodów głosowania

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

I

Sołectwa: Bielszczyzna;  Dubiny;  Kotówka;  Lipiny;  Postołowo w skład którego wchodzą miejscowości: Postołowo, Sawiny Gród i Skryplewo,
oraz miejscowości: Nieznany Bór,  Czerlonka Leśna   i   Budy Leśne.

Publiczne Gimnazjum
w DUBINACH ul. Główna 1b
 „lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
i właściwy dla głosowania korespondencyjnego”
0-85-682-46-31

II

Sołectwa: Nowosady w skład którego wchodzą miejscowości: Nowosady, Dubińska Ferma, Przechody, Smolany Sadek, Sorocza Nóżka, Zwodzieckie;  Wasilkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Wasilkowo i  Golakowa Szyja; Borysówka w skład którego wchodzą miejscowości: Borysówka i  Olchowa Kładka;  Rzepiska.

Świetlica Wiejska
w NOWOSADACH
0-664132292

III

 Sołectwa:   Czyżyki;  Nowokornino;  Trywieża.

Szkoła Podstawowa
  w NOWOKORNINIE
0-664132293

IV

Sołectwa: Borek;  Chytra;  Dubicze Osoczne;  Nowoberezowo;  Progale; Puciska;  Wygoda.

Świetlica Wiejska
 w NOWOBEREZOWIE
0-664132294

V

Sołectwa:  Mochnate;   Stare Berezowo.

Świetlica Wiejska
w MOCHNATEM
0-664132295

VI

Sołectwa:   Łozice;  Pasieczniki Duże;  Topiło;  Orzeszkowo w skład którego wchodzą miejscowości: Orzeszkowo, Bokówka, Mostek, Olszyna, Podtrostyniec, Sosnówka, Wierzchowskie, Wygon, Zatrostyniec oraz  Sacharewo.


Niepubliczna
Szkoła Podstawowa
 w ORZESZKOWIE
0-664132296

Lokale wyborcze w dniu wyborów będą czynne godz.700  do godz.2100 

WÓJT  GMINY HAJNÓWKA 

Hajnówka, 02.09.2011

KOMISJA INWENTARYZACYJNA GMINY HAJNÓWKA 

zawiadamia

że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w dniach od 2 września 2011 do 3 października 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 39, w godz. 730 – 1530 został wyłożony do publicznego wglądu 

SPIS INWENTARYZACYJNY

mienia podlegającego komunalizacji z mocy prawa w myśl art. 5 wyżej wymienionej ustawy, obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr geod.: nr 957 o pow. 0,2100 ha (ul. Graniczna) oraz nr 960/2 o pow. 0,0900 ha (droga dojazdowa),  położonych w obr. Dubiny, gm. Hajnówka.

            Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia na piśmie do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Hajnówka – ul. A.Zina 1, pok. nr 39, 17-200 Hajnówka.

 

 Przewodniczący Komisji
Helena Bagrowska


Hajnówka dnia 30.08.2011r.

IP.6220.2.2011 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z  późn. zn.), nawiązując do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku znak: 408.144/F-9/I/11 z dnia 19.07.2011r. w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.6220.2.2011 z dnia 15.06.2011r.. w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji,

zawiadamia się 

            iż w dniu 30 sierpnia 2011r. ponownie zostało wszczęte postępowanie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kotówka – melioracje użytków rolnych’’. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Pana Bogdana Smolskiego – projektanta Biura Projektowo-Usługowego Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji ,,Melwodprojekt’’ Sp. z o.o., al. St. Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa, działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża gm. Hajnówka a także miejscowości Wólka gm. Czyże.

Wójt Gminy Hajnówka 

Na podstawie art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717, z późn. zm.), nawiązując do art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z decyzją znak: 409.208/A.H./V/09 z dnia 05.05.2010r. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku w sprawie uchylenia zaskarżonej decyzji Wójta Gminy Hajnówka znak: IP.7335-2a/09 z dnia 03.08.2009r. w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji, Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o ponownym wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej Nr 108538B Skryplewo – dr. woj. Nr 685 na działkach ozn. nr. geod. 9 i 30 położonych w obrębie ewidencyjnym Skryplewo oraz nr. geod. 974/1 i 973/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Dubiny.

 


 

Hajnówka dnia 29.08.2011r.

IP.6220.5.2011 

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z  późn. zm.)

zawiadamia się 

            iż w dniu 23 sierpnia 2011r. wpłynął wniosek Windprojekt Sp. z o.o., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z drogami wewnętrznymi, placami manewrowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą (liniami elektroenergetycznymi SN, kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, trzema stacjami kontenerowymi pomiarowymi i niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi) na działkach nr 10/1; 10/2 i 10/15 (oddziaływanie rotora) oraz 519 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Dubicze Osoczne, 14 oraz 13 (zjazd z drogi); 9; 1/5 oraz 7; 1/4 (zjazd z drogi) położonych w obrębie miejscowości Stare Berezowo, gmina Hajnówka..

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 29 sierpnia 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

            Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Dubicze Osoczne, Stare Berezowo i Nowoberezowo.

Wójt Gminy Hajnówka


 

KOMISJA INWENTARYZACYJNA GMINY HAJNÓWKA

zawiadamia

że zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), w dniach od 26 sierpnia 2011 do 26 września 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, pok. nr 39, w godz. 730 – 1530 został wyłożony do publicznego wglądu

SPIS INWENTARYZACYJNY

mienia podlegającego komunalizacji z mocy prawa w myśl art. 5 wyżej wymienionej ustawy, obejmujący nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr geod.: nr 248 o pow. 0,8900 ha, położonej w obr. Czyżyki, nr 20/1 o pow. 0,3880 ha, nr 20/2 o pow. 0,3322 ha, nr 24 o pow. 0,0600 ha, położonych w obr. Trywieża, nr 94 o pow. 0,2600 ha położonej w obr. Wasilkowo gmina Hajnówka.

            Osoby, których interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mogą w wyżej wymienionym terminie zgłaszać zastrzeżenia na piśmie do Komisji Inwentaryzacyjnej Gminy Hajnówka – ul. A.Zina 1, pok. nr 39, 17-200 Hajnówka.

Przewodniczący Komisji
Helena Bagrowska


 

Hajnówka dnia 24.08.2011r.

IP.6733.8.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.:

- nr: 317/1, 105/2, 105/5, 109/3, 109/4, 373, 374, 114/1, 320/1, 117/1, 118/1, 121/2, 121/4, 122/4, 125/1, 126/1, 127, 319, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 311/1, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 305, 144, 145 i 146/1 położonych w obrębie Borysówka,

- nr: 229, 230/1, 230/2, 231, 237, 161, 108/1, 107/1, 103/3, 104/2, 93/5, 133, 244, 172, 137, 138, 139, 141/1, 142, 143, 144/1, 147/1, 148/1, 150/1, 153/1, 154, 155/1 i 169 położonych w obrębie Wasilkowo,

- nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 157, 158, 159, 160, 190/1, 193, 194, 195, 196 i 202 położonych w obrębie Nowosady,

- nr: 79, 83, 84, 85 i 87/2 położonych w obrębie Kotówka,

- nr: 412/1, 412/2, 937, 398/4, 397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 385/5, 383/14, 381/10, 380/10, 379/15, 333/5, 332/1, 331/6, 331/5, 329/6, 328/1, 326/9, 326/5, 323/8, 303/3 i 303/5 położonych w obrębie Dubiny,

- nr: 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 i 313 położonych w obrębie Nowokornino,

- nr: 337/2, 314/2 i 343 położonych w obrębie Czyżyki,

- nr: 106/2, 106/3, 109, 107, 17/4, 17/6, 165, 101/1, 169, 170, 171, 172, 173, 104, 153, 154, 158, 161, 162, 163/1 i 73 położonych w obrębie Bielszczyzna.

        Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 17.08.2011r.

IP.6733.7.2011


OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 16.08.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie istniejącej stacji uzdatniania wody we wsi Nowoberezowo, oraz budowie sieci wodociągowej tranzytowej, łączącej sieć wodociągową w miejscowości Stare Berezowo i Nowoberezowo, zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w następujących obrębach:

 • obręb Nowoberezowo, na działkach ozn. nr geod.: 140, 294, 252, 504,

 • obręb Stare Berezowo, na działkach ozn. nr geod.: 7, 13, 20, 143, 407,

 • obręb Dubicze Osoczne, na działkach ozn. nr geod.: 513.

        Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 08.08.2011r.

 

IP.6733.6.2011                                                                        

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY 

            Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.:

- nr: 317/1, 105/2, 105/5, 109/3, 109/4, 373, 374, 114/1, 320/1, 117/1, 118/1, 121/2, 121/4, 122/4, 125/1, 126/1, 127, 319, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 311/1, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 305, 142/1, 142/2, 143, 144, 145 i 146/1 położonych w obrębie Borysówka,

- nr: 229, 230/1, 230/2, 231, 237, 161, 108/1, 107/1, 103/3, 104/2, 93/5, 133, 244, 172, 137, 138, 139, 141/1, 142, 143, 144/1, 147/1, 148/1, 150/1, 153/1, 154, 155/1 i 169 położonych w obrębie Wasilkowo,

- nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 157, 158, 159, 160, 190/1, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201 i 202 położonych w obrębie Nowosady,

- nr: 1, 79, 83, 84, 85 i 87/2 położonych w obrębie Kotówka,

- nr: 412/1, 412/2, 937, 398/4, 397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 385/5, 383/14, 381/10, 380/10, 379/15, 333/5, 332/1, 331/6, 331/5, 329/6, 328/1, 327/1, 326/9, 326/5, 323/8, 303/3 i 303/5 położonych w obrębie Dubiny,

- nr: 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 i 313 położonych w obrębie Nowokornino,

- nr: 337/2, 314/2 i 343 położonych w obrębie Czyżyki,

- nr: 106/2, 106/3, 109, 107, 17/4, 17/6, 165, 101/1, 169, 170, 171, 172, 173, 104, 153, 154, 158, 161, 162, 163/1 i 73 położonych w obrębie Bielszczyzna.

            Jednocześnie zawiadamia się, że przyczyna przedłużającego się terminu załatwienia sprawy jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w związku z obowiązkiem  uzyskania uzgodnień projektu decyzji w odniesieniu do gruntów rolnych i leśnych, wynikających z art. 53, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz wymogami wynikającymi z art. 53, ust 1 w/w ustawy.

            Termin załatwienia niniejszej sprawy przedłuża się do dnia 07.10.2011r.                        

Otzrymują:

 1. PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
  ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin,

2.  ELMO S.A. Żelków Kolonia,
     ul. Akacjowa 1, 08-110 Siedlce,

 1. strony postępowania według wykazu,
 2. a/a,

            Niniejsze zawiadomienie umieszczono na: stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz tablicach ogłoszeń wsi: Borysówka, Wasilkowo, Nowosady, Kotówka, Dubiny, Nowokornino, Czyżyki i Bielszczyzna.


 


Hajnówka dnia 01.07.2011r.

IP.6733.7.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Nowoberezowo oraz budowie sieci wodociągowej tranzytowej łączącej sieć wodociągową w miejscowości Stare Berezowo i Nowoberezowo gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr ew.: 294, 252 i 504 w obrębie geodezyjnym Nowoberezowo, nr 7,13, 20, 143 i 407 w obrębie geodezyjnym Stare Berezowo i nr 513 w obrębie geodezyjnym Dubicze Osoczne,

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 30.06.2011r.

IP.6733.5.2011


OBWIESZCZENIE


         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 30.06.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034 mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr ew. gruntów: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665, 587/1 i 683.

       Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 


Hajnówka dnia 28.06.2011r.

IP.6220.4.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 27.06.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji uzdatniania wody we wsi Nowoberezowo oraz budowie sieci wodociągowej tranzytowej łączącej sieć wodociągową w miejscowości Stare Berezowo i Nowoberezowo gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr ew.: 294, 252 i 504 w obrębie geodezyjnym Nowoberezowo, nr 7,13, 20, 143 i 407 w obrębie geodezyjnym Stare Berezowo i nr 513 w obrębie geodezyjnym Dubicze Osoczne,
         Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka
         Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 21.04.2011r.
Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.
         Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i miejscowości: Nowoberezowo, Dubicze Osoczne i Stare Berezowo.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 


Hajnówka dnia 22.06.2011r.

IP.6733.3.2011


OBWIESZCZENIE


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 22.06.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie istniejącej jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji stacja 110 kV Bielsk Podlaski - Hajnówka zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w następujących obrębach:

- obręb Stare Berezowo, na działkach ozn. nr geod.: 338,337,339,1/1,

- obręb Nowoberezowo, na działkach ozn. nr geod.: 236/4, 243/1, 252, 269/1, 274, 284, 280/1, 294, 310/1, 521, 299/2, 299/1, 308, 298, 303/1, 304/1, 302/1, 301, 318, 359/1, 360, 364, 365/1, 365/2, 366, 371/1, 369/1, 376/1, 318/1, 415, 416, 414, 426, 427, 430,

- obręb Wygoda, na działkach ozn. nr geod.: 39, 30, 17, 16, 29, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89.

            Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 


Hajnówka dnia 16.06.2011r.

IP.6220.2.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 06.06.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ‘’Kotówka – melioracje użytków rolnych’’, zlokalizowanego na gruntach wsi Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża gm. Hajnówka, oraz wsi Wólka gm. Czyże, woj. podlaskie.

            Inwestorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-339 Białystok.

            Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 21.02.2011r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

            Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Czyże i miejscowości: Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Trywieża i Wólka.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 16.06.2011r.

IP.6733.6.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej linii napowietrznej wysokiego napięcia 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo zlokalizowanej na działkach ozn. nr geod.:

- nr: 317/1, 105/2, 105/5, 109/3, 109/4, 373, 374, 114/1, 320/1, 117/1, 118/1, 121/2, 121/4, 122/4, 125/1, 126/1, 127, 319, 128, 129/1, 130, 131, 132, 133, 311/1, 134/1, 134/2, 135, 136, 137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140, 141/1, 141/2, 305, 142/1, 142/2, 143, 144, 145 i 146/1 położonych w obrębie Borysówka,

- nr: 229, 230/1, 230/2, 231, 237, 161, 108/1, 107/1, 103/3, 104/2, 93/5, 133, 244, 172, 137, 138, 139, 141/1, 142, 143, 144/1, 147/1, 148/1, 150/1, 153/1, 154, 155/1 i 169 położonych w obrębie Wasilkowo,

- nr: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 157, 158, 159, 160, 190/1, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201 i 202 położonych w obrębie Nowosady,

- nr: 1, 79, 83, 84, 85 i 87/2 położonych w obrębie Kotówka,

- nr: 412/1, 412/2, 937, 398/4, 397/1, 396/1, 395/1, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 385/5, 383/14, 381/10, 380/10, 379/15, 333/5, 332/1, 331/6, 331/5, 329/6, 328/1, 327/1, 326/9, 326/5, 323/8, 303/3 i 303/5 położonych w obrębie Dubiny,

- nr: 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 i 313 położonych w obrębie Nowokornino,

- nr: 337/2, 314/2 i 343 położonych w obrębie Czyżyki,

- nr: 106/2, 106/3, 109, 107, 17/4, 17/6, 165, 101/1, 169, 170, 171, 172, 173, 104, 153, 154, 158, 161, 162, 163/1 i 73 położonych w obrębie Bielszczyzna.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 


Hajnówka dnia 09.06.2011r.

IP.6733.5.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o dł. ok. 1034 mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr ew.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665, 587/1 i 683.

       Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

      Obwieszczenie umieszcza się:

- na tablicy ogłoszeń w UG Hajnówka,

- na stronie internetowej UG Hajnówka,

- na tablicy ogłoszeń wsi Mochnate.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 06.06.2011r.

IP.6220.3.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 06.06.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Czyżyki – melioracje użytków rolnych’’, gm. Hajnówka.

       Inwestorem przedsięwzięcia jest Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-339 Białystok.

       Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 21.02.2011r.

       Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

       Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

       Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i miejscowości: Czyżyki, Puciska i Nowokornino.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA 


 

 


Hajnówka dnia 23.05.2011r.

IP.6220.4.2011


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),


zawiadamia się


       iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Nowoberezowo oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej łączącej sieć wodociągową w miejscowości Stare Berezowo i Nowoberezowo’’ gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce a także postanowieniem Wójta Gminy Hajnówka w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

       Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Nowoberezowo, Dubicze Osoczne i Stare Berezowo.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 20.05.2011r.

IP.6733.3.2011


ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY


Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), zawiadamia się o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji stacja 110 kV Bielsk Podlaski – Hajnówka zlokalizowanej na terenie nieruchomości położonych w gminie Hajnówka w następujących obrębach:

- nr: 338, 337, 339 i 1/1 w obrębie Stare Berezowo,

- nr: 236/4, 243/1, 252, 269/1, 274, 284, 280/1, 294, 310/1, 521, 299/2, 299/1, 308, 298, 303/1, 304/1, 302/1, 301, 318, 359/1, 360, 364, 365/1, 365/2, 366, 371/1, 369/1, 376/1, 381/1, 415, 416, 414, 426, 427 i 430 w obrębie Nowoberezowo,

- nr: 39, 30, 17, 16, 29, 82, 83, 84, 85, 86, 87 i 89 w obrębie Wygoda.

Jednocześnie zawiadamia się, że przyczyna przedłużającego się terminu załatwienia sprawy jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w związku z obowiązkiem uzyskania uzgodnień wynikających z art. 53, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz wymogami wynikającymi z art. 53, ust 1 w/w ustawy.

Termin załatwienia niniejszej sprawy przedłuża się do dnia 20.07.2011r.


Niniejsze zawiadomienie umieszczono na: stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz tablicach ogłoszeń wsi: Stare Berezowo, Nowoberezowo i Wygoda.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, dnia 17 maja 2011 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Hajnówka uchwały Nr VII/23/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Hajnówka w obrębie gruntów wsi: Stare Berezowo, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo, Mochnate, obejmującego tereny przeznaczone pod lokalizację elektrowni wiatrowych.

Wnioski do planu miejscowego mogą być składane do dnia 10 czerwca w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

Wójt Gminy Hajnówka

 Hajnówka dnia 16.05.2011r.

IP.6220.2.2011

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia się

iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Kotówka – melioracje użytków rolnych’’ w miejscowościach Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża gm. Hajnówka oraz w miejscowości Wólka gm. Czyże, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce a także postanowieniem Wójta Gminy Hajnówka w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

            Obwieszczenie zastanie zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Gminy Czyże, oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska, Trywieża i Wólka.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA 


Hajnówka dnia 09.05.2011r.

IP.6733.4.2011

OBWIESZCZENIE


              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 09.05.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie obwodu napowietrznego nN wykonanego przewodami izolowanymi typu AsXSn o długości około 350m od stacji transformatorowej 3-1640 do słupa nr 63/2; przebudowie linii napowietrznej wraz z przyłączem z wymianą przewodów na izolowane typu AsXSn na odcinku od słupa nr 63 do słupa nr 63/2, na terenie nieruchomości położonych w m. Dubiny, gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr geod.: 632, 636/2, 676, 677/1, 955/3, 961/3, 974/1, 993/6.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

 


Hajnówka dnia 05.05.2011r.

IP.6220.3.2011


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


        Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),


zawiadamia się


        iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ,,Czyżyki – melioracje użytków rolnych’’ w miejscowościach Nowokornino, Czyżyki i Puciska gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce a także postanowieniem Wójta Gminy Hajnówka w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

        Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Nowokornino, Czyżyki i Puciska.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 7 kwiecień 2011 r.

                                                                                                                                                                    Przewodniczący
                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Hajnówka

 

W związku z tym informuje się radę gminy że program współpracy na 2010r. został przyjęty uchwałą rady gminy Nr XXX/ 154 / 09 z dnia 24 listopada 2009r. Na podstawie tej uchwały Wójt Gminy Hajnówka zarządzeniem Nr. 15 9/10 z dnia 5 stycznia 2010r ogłosił konkurs ofert na realizację zadania własnego gminy w zakresie kultury,sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Do dnia 25 marca 2010r. wpłynęła oferta na realizację tego zadania od Stowarzyszenia „Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w Hajnówce. Komisja powołana przez wójta gminy do oceny ofert rozpatrzyła powyższą ofertę.

Komisja stwierdziła iż oferta spełniła warunki zawarte w ogłoszeniu o konkursie i kryteriami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie.

W związku z tym została zawarta umowa pomiędzy Wójtem Gminy a Stowarzyszeniem „ Miłośnicy Muzyki Cerkiewnej" w dniu 31 marca 2010r na realizację zadania publicznego na zasadzie wsparcia i przekazano stowarzyszeniu 3000zł.Podmiot realizujący zadanie złożył we właściwym terminie sprawozdanie z jego realizacji w ustawowym terminie.

W zakresie innych zadań konkursów nie ogłaszano.

Informację sporządził
Mikołaj Kondraciuk
sekretarz gminy

 


Hajnówka dnia 27.04.2011r.

IP.6220.4.2011


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)


zawiadamia się


       iż w dniu 7 marca 2011r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka., ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Nowoberezowo oraz budowa sieci wodociągowej tranzytowej łączącej sieć wodociągową w miejscowości Stare Berezowo i Nowoberezowo’’.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 27 kwietnia 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Nowoberezowo, Stare Berezowo i Dubicze Osoczne.


Wójt Gminy Hajnówka

 


 

Hajnówka dnia 13.04.2011r.

IP.6220.1.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


               Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 13.04.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034 mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr. ew. 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1.

                Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.

                Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 19.01.2011r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i miejscowości Mochnate.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 06.04.2011r.

IP.7614/1-9/10/11

O B W I E S Z C Z E N I E


             Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227),Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 06.04.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo, zlokalizowanego na terenie:

 1. Gminy Hajnówka obręb: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo i Borysówka,

 2. Gminy Narew obręb: Gorodzisko i Przybudki,

 3. Gminy Narewka obręb: Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Stare Lewkowo,

 4. Miasta Hajnówka.

              Inwestorem przedsięwzięcia jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowana przez PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o., ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa oraz Pana Krzysztofa Wojcieszak, ul. Strzałowa 7/11, 61-847 Poznań.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 23.12.2010r.

Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

              Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Miasta Hajnówka, tablicach ogłoszeń gmin: Hajnówka, Narew i Narewka:, a także na tablicach ogłoszeń wsi: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo, Borysówka, Gorodzisko, Przybudki, Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Lewkowo Stare.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 05.04.2011r.

IP.6220.3.2011


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)


zawiadamia się


       iż w dniu 7 marca 2011r. wpłynął wniosek Biura Projektowo – Usługowego Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji ,,Melwodprojekt’’ Sp. z o.o., Al. St. Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Czyżyki – melioracje użytków rolnych’’.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 05 marca 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Czyżyki, Nowokornino i Puciska.


Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 05.04.2011r.

IP.6220.2.2011


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)


zawiadamia się


       iż w dniu 7 marca 2011r. wpłynął wniosek Biura Projektowo – Usługowego Wodnych Melioracji Wodociągów i Kanalizacji ,,Melwodprojekt’’ Sp. z o.o., Al. St. Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Kotówka – melioracje użytków rolnych’’.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 05 marca 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 7 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędzie Gminy Czyże, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Kotówka, Wasilkowo, Rzepiska i Trywieża gm. Hajnówka a także miejscowości Wólka gm. Czyże.


Wójt Gminy Hajnówka


Hajnówka dnia 04.04.2011r.

IP.6733.4.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, Zakład Sieci Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie obwodu napowietrznego nN wykonanego przewodami izolowanymi typu AsXSn o długości około 350m od stacji transformatorowej 3-1640 do słupa nr 63/2; przebudowie linii napowietrznej wraz z przyłączem z wymianą przewodów na izolowane typu AsXSn na odcinku od słupa nr 63 do słupa nr 63/2. Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach ozn. nr geod.: 632, 636/2, 676, 677/1, 955/3, 961/3, 974/1 i 993/6 w obrębie Dubiny gmina Hajnówka.

Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 


 

 

 

 

 


Hajnówka dnia 28.03.2011r.

IP.6733.3.2011

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa Adam Pahl BSiPE ENERGOPROJEKT KRAKÓW SA, ul. Mazowiecka 21, 31-019 Kraków, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie istniejącej, jednotorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji stacja 110 kV Bielsk Podlaski – Hajnówka na działkach ozn. nr. ew.:

- nr: 338, 337, 339 i 1/1 w obrębie Stare Berezowo,

- nr: 236/4, 243/1, 252, 269/1, 274, 284, 280/1, 294, 310/1, 521, 299/2, 299/1, 308, 298, 303/1, 304/1, 302/1, 301, 318, 359/1, 360, 364, 365/1, 365/2, 366, 371/1, 369/1, 376/1, 381/1, 415, 416, 414, 426, 427 i 430 w obrębie Nowoberezowo,

- nr: 39, 30, 17, 16, 29, 82, 83, 84, 85, 86, 87 i 89 w obrębie Wygoda.

            Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 14.03.2011r.

IP.6733.1.2011

OBWIESZCZENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 14.03.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na demontażu stacji transformatorowej nr 3-0554, budowie stacji transformatorowej słupowej na żerdzi wirowanej, demontażu linii napowietrznej nN od w/w stacji do słupa nr 16, budowie linii wykonanej przewodami izolowanymi typu AsXSn oraz budowie nowego obwodu napowietrznego nN wykonanego przewodami izolowanymi AsXSn od w/w stacji transformatorowej do słupa nr 16 na terenie nieruchomości położonych w m. Chytra, gm. Hajnówka, na działkach ozn. nr geod.: 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 107/1, 109/1, 112/1, 164/1, 209/1, 211/1, 212/1, 215/5, 216/1, 217/1, 220/1, 221/1, 222/1, 224/1, 225/1, 229/1 i 382/1.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka dnia 11.03.2011r.

IP.6220.1.2011


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),

zawiadamia się

          iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034 mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr geod.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz wsi Mochnate.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


 

Hajnówka dnia 11.03.2011r.

IP.6733.2.2011

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 11.03.2011r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej z rur PVC o śr. 250 mm, na terenie nieruchomości położonej w Orzeszkowie, gm. Hajnówka, ozn. nr geod.: 559.

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 08.03.2011r.

IP.7614/1-4/09/10/11


O B W I E S Z C Z E N I E


       Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 07.03.2011r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 150 DJP w granicach terenu obejmującego działkę o nr ew. 113/2 w obrębie ewidencyjnym Orzeszkowo, gm. Hajnówka.

       Inwestorem przedsięwzięcia jest Pani Elżbieta Karbowska, ul. Bohaterów Warszawy 7, 17-200 Hajnówka.

       Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 26.06.2009r.

       Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) oraz w tym terminie wnieść odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka.

       Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości w dniu 08.03.2011r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz tablicy ogłoszeń miejscowości Orzeszkowo.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 07.03.2011r.

IP.6220.1.2011

P O S T A N O W I E N I E


w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


       Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce


postanawia się:


      nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr ew.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1, zaliczającego się do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 21.01.2011r. na wniosek Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka, z dnia 19.01.2010r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Uzasadnienie


      W dniu 19 stycznia 2011r. Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr ew.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1.

      Przedmiotowa inwestycja na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 77 i 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

      Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Hajnówka, w dniu 02.02.2011r., na tablicy ogłoszeń w miejscowości Mochnate dnia 02.02.2011r., natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Hajnówka w dniu 02.02.2011r.

      Strony postępowania, zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

      Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

      Wynikiem tych wystąpień jest nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.81.2011.PL z dnia 14.02.2011r. (data wpływu 16.02.2011r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał opinię sanitarną znak: NZ.8200-4/11 z dnia 16.02.2011r. (data wpływu 17.02.2011r.), w której stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i określił wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny swoją opinię motywuje tym iż, po analizie całości dokumentacji oraz biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz usytuowanie w pobliżu miejsc zamieszkania i przebywania ludzi uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      Projektowany zakres prac obejmuje: rozbudowę i przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate w ramach działki ozn. nr. geod. 673/1, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Hajnówka zatwierdzonym uchwałą nr XXVI/73/82 Gminnej Rady Narodowej w Hajnówce z dnia 4 czerwca 1982 r. (Dz. Urz. WRN Nr 7 , poz. 33 z późniejszą zmianą zatwierdzoną Uchwałą Nr XIX/96/96 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 października 1996r.) przeznaczona została pod wiejską oczyszczalnię ścieków; rozbudowę kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034m w miejscowości Mochnate na działkach ozn. nr ew.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1. W ramach przedsięwzięcia na działce ozn. nr geod. 673/1 planuje się przebudowę istniejących obiektów oraz budowę: budynku sitopiaskownika, zbiornika retencyjnego o pojemności 32 m3, reaktora SBR o pojemności 50 m3 oraz zbiornika stabilizacji osadu o pojemności 50 m3, budynku reaktorów nr 2 w którym zainstalowany zostanie reaktor SBR i zbiornik stabilizacji osadu, budynku odwadniania osadu wraz z prasą taśmową i linią do higienizacji osadu oraz budynku agregatu prądotwórczego. Ponadto planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o dł. ok. 1034mb odprowadzającej ścieki napływające z miejscowości Dubicze Osoczne do przedmiotowej oczyszczalni ścieków. Planowana przebudowa ma na celu zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz uzyskanie parametrów ścieków odpowiadającym aktualnym normom.

      Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 250m od granic działki na której realizowane będzie przedsięwzięcie.

      Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 6,2 km od obszaru PLC 200004 Puszcza Białowieska.

     Po przeanalizowaniu zebranego materiału dowodowego stwierdzono że, realizacja planowanego przedsięwzięcia nie stanowi zagrożenia dla środowiska, w tym również przy: istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów krajobrazowych i przyrodniczych. Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, górskich lub leśnych czy innych obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód śródlądowych. Nie leży również na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostałych formach ochrony przyrody.

      Planowane przedsięwzięcie nie jest powiązane z innymi przedsięwzięciami i nie przyczyni się do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii w/w inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii – przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn.zm.).

      Przedsięwzięcie nie będzie realizowane również na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne kulturowe lub archeologiczne oraz na obszarach ochrony uzdrowiskowej.

      Biorąc pod uwagę usytuowanie, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, jego realizacja i eksploatacja nie będzie stanowiła znaczącej uciążliwości dla środowiska. Planowane zamierzenie inwestycyjne będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdził, iż ze względu na dwustupięćdziesięciometrową odległość od zabudowań mieszkalnych potrzebne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W odległości 250m od granic działki na której planowana jest przedmiotowa inwestycja znajduje się tylko jeden budynek mieszkalny (zabudowa kolonijna), inne budynki mieszkalne znajdują się w znacznie większym oddaleniu, ponadto oczyszczalnia zlokalizowana jest wśród łąk i pastwisk w związku z czym nie będzie miała negatywnego oddziaływania na ludzi. Ponadto projektowana inwestycja ma charakter proekologiczny, mający na celu uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Hajnówka poprzez likwidację niekontrolowanego przedostawania się ścieków do wód gruntowych (nieszczelne zbiorniki na ścieki, wylewanie ścieków w miejscach do tego nie przeznaczonych).

      Po przeanalizowaniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, iż odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia jest uzasadnione.


Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,

 3. a/a.

 


 

 

Hajnówka dnia 07.03.2011r.

IP.7614/1-9/10/11


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),


zawiadamia się


iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo usytuowanej na terenie Miasta Hajnówka oraz gmin: Hajnówka, Narew i Narewka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Narew, Urzędu Gminy Narewka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkwo, Borysówka, Grodzisko, Przybudki, Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Lewkowo Stare.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


 

 

Hajnówka dnia 18.02.2011r.

IP.7614/1-9/10/11

P O S T A N O W I E N I E

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


       Na podstawie art 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 63 ust. 2, ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008roku Nr 199, poz. 1227), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce

postanawia się:

       nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo, zaliczającego się do mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, stosownie do wszczętego w dniu 28.12.2010r. na wniosek Pana Krzysztofa Wjcieszek, ul. Strzałowa 7/11, 61-847 Poznań przedstawiciela firmy PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o., ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa działającego z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, z dnia 23.12.2010r., postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

       W dniu 28 grudnia 2010r. Pana Krzysztofa Wojcieszek, ul. Strzałowa 7/11, 61-847 Poznań przedstawiciel firmy PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o., ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa działający z upoważnienia PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo

Przedmiotowa inwestycja na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) została zaliczona do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

       Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Gminy Hajnówka, w dniu 09.07.2010r., Urzędzie Miasta Hajnówka w dniu 11.01.2011r., Urzędzie Gminy Narew w dniu 06.01.2011r., Urzędzie Gminy Narewka w dniu 07.01.2011r. w miejscowościach: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo i Borysówka w dniu 04.01.2011r. w miejscowościach: Grodzisko i Przybudki w dniu 06.01.2011r. w miejscowościach: Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Lewkowo Stare w dniu 07.01,2011r., natomiast w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Hajnówka w dniu 04.01.2011r.

Strony postępowania, zostały poinformowane w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania oraz o tym, że z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 64 ust1 pkt. 1 i pkt. 2, art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce z prośbą o opinię w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku zajęcia stanowiska opowiadającego się za sporządzeniem raportu dla tego przedsięwzięcia, o określenie jego zakresu.

Wynikiem tych wystąpień jest nadesłane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowienie znak: WOOŚ-II.4240.17.2011.PL z dnia 04.02.2011r. (data wpływu 08.02.2011r.) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce wydał opinię sanitarną znak: NZ.8200-2/11 z dnia 13.01.2011r. (data wpływu 14.01.2010r.), w której nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Projektowany zakres prac obejmuje: rozbiórkę istniejącej linii pomiędzy GPZ Hajnówka i GPZ Lewkowo, budowę linii napowietrznej po dotychczasowej trasie. Trasa przebudowywanej linii przebiega przez teren miasta Hajnówka oraz gmin: Hajnówka, Narew i Narewka. Do rozbiórki przewidziano 80 słupów kratowych, które zastąpione zostaną 65 nowymi słupami stalowymi kratowymi na fundamentach betonowych prefabrykowanych. Nowe słupy załomowe usytuowane zostaną w miejscach słupów istniejących dla zachowania dotychczasowej trasy linii. Słupy przelotowe usytuowane zostaną obok słupów istniejących, w miejscach uzgodnionych z właścicielami gruntów. Długość przebudowywanej linii 21,8km.

       Zgodnie z kartą informacyjną najbliższe pojedyncze budynki mieszkalne znajdować się będą w odległości ok. 9,9 m od osi linii, jednak z uwagi na przebieg planowanej linii po dotychczasowym śladzie oraz zastosowanie wyższych słupów nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na ludzi w zakresie emisji pól elektromagnetycznych.

       Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest częściowo w granicach obszarów Natura 2000: SOO Ostoja w Dolinie Górnej Narwi, SOO Puszcza Białowieska i OSO Puszcza Białowieska, a także częściwo w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Puszcza Białowieska’’, jednak jej realizacja i eksploatacja nie będzie negatywnie oddziaływać na te obszary.

       Teren pod linią i w jej bezpośrednim sąsiedztwie dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji linii wymagać będzie okresowego oczyszczania z narosłych drzew i krzewów. Realizacja inwestycji nie wymaga poszerzenia istniejących wycinek leśnych, szczególnie tych, położonych na terenie Puszczy Białowieskiej.

       Z uwagi na charakter inwestycji, która nie zmieni znacząco dotychczasowego sposobu użytkowania terenu – przebudowa istniejącej linii napowietrznej po dotychczasowej trasie, konieczność wycinki drzew tylko w pasie technologicznym (bez konieczności poszerzenia istniejących wycinek leśnych), prowadzenie prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego na obszarach chronionych poza okresem lęgowym ptaków który trwa od 1 marca do 31 lipca oraz fakt, iż na terenie planowanej wycinki i terenach przyległych nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt, uznano, że przedsięwzięcie to nie będzie negatywnie wpływało na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz gatunki ptaków i ich siedliska będące przedmiotem ochrony ww. obszarów Natura 2000, a co za tym idzie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Realizacja inwestycji nie wymaga zajęcia nowych terenów, gdyż zakładane przedsięwzięcie będzie przebiegało po istniejącej trasie. Nadmiar gruntu i materiały z rozbiórki zostaną zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na środowisko ani na ludzi i nie zmieni stosunków wodnych.

Ustalono również iż rozpatrywane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Przedsięwzięcie nie leży również na obszarze o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej, nie wywoła konfliktów społecznych.

Dodatkowo stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania), małoznaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań. Ponadto wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia awarii będzie znikome.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również działając na podstawie obowiązujących przepisów prawnych postanowiono jak w sentencji.

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,

 2. Strony – poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu gminy Hajnówka,

 3. a/a. 


 

Hajnówka dnia 07.02.2011r.

IP.6733.2.2011


O B W I E S Z C Z E N I E


        Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości ozn. nr geod. 559 położonej w miejscowości Orzeszkowo, gm. Hajnówka.

        Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


 

Hajnówka dnia 03.02.2011r.

IP.7614/1-4/09/10/11

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA


Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000., poz. 1071 z późn. zm.),


zawiadamia się


iż w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika do hodowli brojlerów o obsadzie 150 DJP w granicach terenu obejmującego działkę o nr ew. 113/2 w obrębie ewidencyjnym Orzeszkowo gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji strony postępowania w terminie 7 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia) mogą zapoznać się z dokumentacją (między innymi z postanowieniem opiniującym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce) oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów i dowodów oraz zgłoszonych żądań, w Urzędzie Gminy Hajnówka, ul. A. Zina 1, pokój nr 39, w godzinach od 730 do 1530.

Obwieszczenia zastaną zamieszczone na: stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Miasta Hajnówka oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Orzeszkowo.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

  


Hajnówka dnia 03.02.2011r.

IP.6733.1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E


         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok, Zakład Sieci Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: demontażu stacji transformatorowej nr 3-0554, budowie stacji transformatorowej słupowej na żerdzi wirowanej, demontażu linii napowietrznej nN od w/w stacji do słupa nr 16, budowie linii wykonanej przewodami izolowanymi typu AsXSn oraz budowie nowego obwodu napowietrznego nN wykonanego przewodami izolowanymi AsXSn od w/w stacji transformatorowej do słupa nr 16 na terenie nieruchomości oan. Nr. geod.: 99/1, 100/1, 101/1, 102/1, 103/1, 105/1, 106/1, 107/1, 109/1, 112/1, 209/1, 211/1, 212/1, 215/5, 216/1, 217/1, 220/1, 221/1, 222/1, 224/1, 225/1, 229/1 i 382/1 położonych w miejscowości Chytra, gm. Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


 

Hajnówka dnia 01.02.2011r.

IP.6220.1.2011


Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących


       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zn.)


zawiadamia się


       iż w dniu 21 stycznia 2011r. wpłynął wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków bytowych w technologii SBR w miejscowości Mochnate oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 1034mb w miejscowości Mochnate, na działkach ozn. nr ew.: 673/1, 625, 265, 626, 294, 602/1, 665 i 587/1.

       Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 wraz z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

       Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 01 lutego 2011r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

       Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z aktami sprawy, uzyskanie ewentualnych wyjaśnień w sprawie, złożenie pisemnych wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530.

       Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, przy ul. Aleksego Zina 1 oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach Mochnate.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 


Hajnówka dnia 03.01.2011r.

 

IP.7614/1-9/10/11


O B W I E S Z C Z E N I E


o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów współdziałających


       Zgodnie z art.. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

zawiadamia się


że na wniosek PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok reprezentowanej przez PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o., ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa oraz Pana Krzysztofa Wojcieszak, ul. Strzałowa 7/11, 61-847 Poznań zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji Hajnówka – Lewkowo usytuowanej na terenie:

 1. Gmina Hajnówka obręb: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo i Borysówka,

 2. Gmina Narew obręb: Grodzisko i Przybudki,

 3. Gmina Narewka obręb: Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Stare Lewkowo,

 4. Miasto Hajnówka,

       Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art, 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) obwieszczenie w powyższej sprawie zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń w lokalach: Urzędu Miasta Hajnówka, Urzędu Gminy Hajnówka, Urzędu Gminy Narew i Urzędu Gminy Narewka, i miejscowościach: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo, Borysówka, Grodzisko, Przybudki, Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Stare Lewkowo. Obwieszczenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka.

       Strony mogą zapoznać się z aktami w/w przedsięwzięcia, składać wnioski i zastrzeżenia w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 39 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu tj.: od godz. 730 do godz. 1530. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Hajnówka.

       Zgodnie z art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w związku z § 3 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr. 213, poz. 1397) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zasięgnięciu opinii z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bielsku Podlaskim.

       Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych i innych opracowań przewidzianych przepisami prawa.


WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Otrzymują:

 1. PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok,

 2. PBE Elbud Warszawa Sp. z o.o., ul. Krakowska 264, 02-210 Warszawa,

 3. Pan Krzysztof Wojcieszak, ul. Strzałowa 7/11, 61-847 Poznań,

 4. Zainteresowane strony w trybie art. 49 Kpa,

 5. Burmistrz Miasta Hajnówka (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń),

 6. Wójt Gminy Narew(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsi Grodzisko i Przybudki),

 7. Wójt Gminy Narewka (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsi Krynica, Bernacki Most, Ochrymy i Stare Lewkowo),

 8. Wójt Gminy Hajnówka (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wsi: Bielszczyzna, Dubiny, Czyżyki, Nowokornino, Nowosady, Kotówka, Wasilkowo i Borysówka),

 9. a/a.

Metryka strony

Udostępniający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2016-06-16

Wprowadzający: Andrzej Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-01-04

Modyfikujący: Andrzej Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-06-16

Opublikował: Andrzej Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-01-04