Obwieszczenia 2019

Hajnówka dnia 14.05.2019r.

IP.6220.1.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

o rozprawie administracyjnej  
Zawiadamiam, zgodnie z art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), że w dniu 13 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w świetlicy wiejskiej w miejscowości Chytra, odbędzie się rozprawa administracyjna, prowadzona w ramach postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia pn: Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka powiat hajnowski, województwo podlaskiepołożonej na działce ozn. nr geod. 179/2 obręb Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, planowanego przez firmę BELLA28@ Sp. z o.o. w imieniu której działa Pan Tomasz Hercog.

   W związku z powyższym wzywa się do osobistego stawiennictwa lub przez przedstawicieli lub pełnomocników wszystkie podmioty mające interes prawny w tym, aby uczestniczyć w powyższym postępowaniu administracyjnym.
  Informuję o możliwości wniesienia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy będącej przedmiotem postępowania.
   Niniejsze zawiadomienie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Dubicze Osoczne, Chytra, Borek, Mochnate, Stare Berezowo oraz Nowoberezowo.Wójt Gminy HajnówkaHajnówka dnia 08.05.2019r.

IP.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

 

            Dotyczy postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek firmy BELLA28Q Sp. z o.o., ul. Leśna 43, 44-350 Gorzyczki w imieniu której działa Pan Tomasz Hercog, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zakład pirolizy gumy w miejscowości Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka, powiat hajnowski, województwo podlaskie, położonej na działce ozn. nr ewid. 179/2 obręb Dubicze Osoczne, gmina Hajnówka.

            Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1, w związku z art. 59 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia  3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), Wójt Gminy Hajnówka:

1) Podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

2) Zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości:

- zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy w tym raportem oddziaływania na środowisko, która wyłożona jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka – Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój 37 w godzinach pracy Urzędu,

- składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 30 dni, tj. od 14.05.2019r. do 12.06.2019r., na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, poczta elektroniczna – gmina@gmina-hajnowka.pl

Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71).

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka. Organem właściwym do wydania opinii w przedmiotowej sprawie jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce, zaś organami właściwymi do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (art. 29 w/w ustawy). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Hajnówka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia (art. 35 w/w ustawy).

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia – na tablicy ogłoszeń Sołectw: Dubicze Osoczne, Chytra, Borek, Mochnate, Stare Berezowo i Nowoberezowo.

                        

            WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756  

 

Załączniki:

 

 

 


Hajnówka dnia 17.04.2019r.

IP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, w imieniu której działa Pan Jarosław Janiel, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii SN-15 kV, budowie kontenerowej stacji transformatorowej, budowie słupowej stacji transformatorowej, budowie napowietrznych linii nn 0,4kV, budowie kablowych linii nn 0,4kV oraz złącz kablowych nn 0,4kV na nieruchomościach oznaczonych na mapie ewidencji gruntów numerami geodezyjnymi: 106, 41/1 i 42 obręb Jakubowo gmina Dubicze Cerkiewne oraz 493/1, 493/3, 493/2, 573/1, 433, 384/3, 435/2, 435/3, 579/1, 581/1, 364/3 i 317/2 obręb Orzeszkowo gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 19.03.2019r.

IP.6733.1.2019

 O B W I E S Z C Z E N I E

 

         Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r, poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018., poz. 1945 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej Dubicze Osoczne – Borek wraz z budową stacji ciśnieniowej w ramach nieruchomości ozn. nr geod.: 222/1, 457, 223 i 458/1 obręb wsi Dubicze osoczne oraz nr geod.: 228, 233, 252, 28, 29 i 7 obręb wsi Borek, gmina Hajnówka.

         Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 39 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka, dnia 12.03.2019 r.

IP.670.15.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, dla obrębu ewidencyjnego Lipiny, Gmina Hajnówka na działkach ozn. nr geod. 506/13 i 506/16.

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa, dla obrębu ewidencyjnego Lipiny, Gmina Hajnówka na działkach ozn. nr geod. 506/13 i 506/16.

Termin wyłożenia: od dnia 15 marca 2019 r., do 14 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, w pokoju nr 37 (I pietro) w godzinach pracy Urzędu t.j. od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 1530.

W myśl art. 21 ust. 5 ww. ustawy w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie Uproszczonego Planu Urządzania Lasu. Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.04.2019r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Hajnowski.

Ww. plan obowiązywać będzie od roku 2019 do 2028 i będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

 

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA

 

 

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 856822756


Hajnówka dnia 12.02.2019r.

IP.6220.10.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 11.02.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’.


    Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.


    Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 19.12.2018r.


Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


    Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.


                          
                            WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 23.01.2019r.

IP.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.) , zawiadamia się że w dniu 23.01.2019r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’, położonego w obrębie Nowoberezowo i Dubicze Osoczne gmina, Hajnówka.

         Informuje się, że z treścią postanowienia oraz zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od godz. 730 do godz. 1530.

         Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 14.01.2019r.

IP.6733.9.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 20.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w obrębie wsi Sawiny Gród, w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 39 i 57, oraz w obrębie wsi Postołowo, w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 122.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - A.Golonko

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-05-15

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-01-11