Obwieszczenia 2019

Hajnówka dnia 12.02.2019r.

IP.6220.10.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 t.j.), Wójt Gminy Hajnówka informuje, że w dniu 11.02.2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’.


    Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka.


    Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek inwestora z dnia 19.12.2018r.


Z treścią przedmiotowej decyzji, oraz z dokumentacją sprawy, strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do 1530 w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji (w tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia).


Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3, za pośrednictwem Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.


    Obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, a także tablicach ogłoszeń wsi: Nowoberezowo i Dubicze Osoczne.


                          
                            WÓJT GMINY HAJNÓWKA

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 23.01.2019r.

IP.6733.10.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.) , zawiadamia się że w dniu 23.01.2019r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia p.n.: ,,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1619B odcinka od DW 689 do końca zabudowy wsi Nowoberezowo’’, położonego w obrębie Nowoberezowo i Dubicze Osoczne gmina, Hajnówka.

         Informuje się, że z treścią postanowienia oraz zgromadzoną dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr. 39 od godz. 730 do godz. 1530.

         Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.

Przedmiotowe postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

Sprawę prowadzi: Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 14.01.2019r.

IP.6733.9.2018

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 20.08.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie rowu przydrożnego odprowadzającego wody z dróg gminnych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach nieruchomości położonych w Gminie Hajnówka, w obrębie wsi Sawiny Gród, w ramach działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 39 i 57, oraz w obrębie wsi Postołowo, w ramach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów: 122.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Hajnówka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - A.Golonko

Data wytworzenia: 2019-01-11

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2019-02-14

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2019-01-11