Obwieszczenia 2020

Hajnówka, dnia 24 czerwca 2020r.

IP.6220.4.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

zawiadamia  się

że na wniosek Gminy Hajnówka, Wójt Gminy Hajnówka w dniu 24.06.2020r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Przebudowa drogi gminnej nr 108535B Nowoberezowo – Hajnówka, gmina Hajnówka na działce ozn. nr geod. 1 obręb Wygoda i działkach ozn. nr. geod 410, 207 i 179 obręb Nowoberezowo’’.

Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 Września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j.).

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy w dniu 04 maja 2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

        

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 37, Tel. 85 6822756 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, ustnie do protokołu oraz w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierającym adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Miasta Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka i Urzędu Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Nowoberezowo, Wygoda.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA       

      


Hajnówka, dnia 15 czerwca 2020r.

IP.6220.3.2020

 

Obwieszczenie

 

            Na podstawie art. 10 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr geod. 294/3, położonych w obrębie wsi Dubiny, gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Dubiny i Bielszczyzna.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka, dnia 10 czerwca 2020r.

IP.6220.2.2020

Obwieszczenie

 

            Na podstawie art. 10 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Hajnówka

Informuje,

że na wniosek pełnomocnika firmy PV 430 Sp. z o.o.  Wojciech Poturalski – Inwestor z dnia 04.06.2020r. (data wpływu 08.06.2020r.) wpłynęło pismo w sprawie wycofania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 041.2)” lokalizacja inwestycji dz. ewid. nr 340/1 obręb geod. Chytra, dz. ewid. nr 1, 2/1, 4/2, 4/3 obręb geod.  Puciska, dz. ewid. nr 9/4, 9/2, 9/3, 10/1 obręb geod. Dubicze Osoczne, dz. ewid. nr 14, 15, 21, 22, 88, 90/1, 90/3, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 67, 97, 99, 100, 103, 104/2, 105, 106, 107, 108, 110/1, 111, 215, 216 obręb geod. Stare Berezowo, Gmina Hajnówka”.

 

Pouczenie :

W przypadku gdy liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

           

Informuje się osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego , polegających na prawie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

W terminie 3 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Chytra, Progale, Puciska, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo i Stare Berezowo.                                                                                                                        


Hajnówka, dnia 03 czerwca2020r.

IP.6733.1.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 t.j. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r., poz. 293 t.j z późn. zm..), Wójt Gminy Hajnówka zawiadamia o wszczęciu na wniosek Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Berezowie na działce ozn. nr geod. 289/1 położonej w gm. Hajnówka.

            Z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530 i wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia, w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA


Hajnówka, dnia 14 maja 2020r.

IP.6220.1.2020

Obwieszczenie

 

 

            Na podstawie art. 10 i 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

zawiadamia się

 

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce o nr geod. 66, położonych w obrębie wsi Progale, gm. Hajnówka, przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

            Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10 zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, Urząd Miasta Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka i Urzędu Miasta Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości Progale.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

 

 


Hajnówka, dnia 04.05.2020r.

IP.6220.3.2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),

 

zawiadamia  się

 

                że na wniosek firmy New Energy Investments Sp. z o.o., Wójt Gminy Hajnówka w dniu 04.05.2020r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 294/3, obręb ewidencyjny Dubiny, położonej w gm. Hajnówka’’.

                Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 Września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j.).

                Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka.

                Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

                Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy w dniu 04 maja 2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

                Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 37, Tel. 85 6822756 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, ustnie do protokołu oraz w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierającym adres elektroniczny wnoszącego podanie.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Dubiny i Bielszczyzna.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA       


Hajnówka, dnia 27.04.2020r.

IP.6220.2.2020

 Obwieszczenie Wójta Gminy Hajnówka

o wszczęciu postępowania administracyjnego

i wystąpieniu do organów opiniujących

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póź. zm.),

 

zawiadamia  się

 

                że na wniosek firmy PV 430  Sp. z o.o., Wójt Gminy Hajnówka w dniu 22.04.2020r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (LIN 041.2)” lokalizacja inwestycji dz. ewid. nr 340/1 obręb geod. Chytra, dz. ewid. nr 1, 2/1, 4/2, 4/3 obręb geod.  Puciska, dz. ewid. nr 9/4, 9/2, 9/3, 10/1 obręb geod. Dubicze Osoczne, dz. ewid. nr 14, 15, 21, 22, 88, 90/1, 90/3, 54, 55, 58, 62, 63, 64, 67, 97, 99, 100, 103, 104/2, 105, 106, 107, 108, 110/1, 111, 215, 216 obręb geod. Stare Berezowo, Gmina Hajnówka’.

                Wnioskowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 54b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 Września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 t.j.).

                Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Hajnówka.

                Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepis art. 49 Kpa przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.

                Zgodnie z art. 64 ust. 1 w/w ustawy w dniu 05 marca 2020r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce i do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.

                Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, pokój nr 37, Tel. 85 6822756 w godzinach od 730 do 1530. Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka, ustnie do protokołu oraz w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelnionym w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, zawierającym adres elektroniczny wnoszącego podanie.

                Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Chytra, Progale, Puciska, Czyżyki, Dubicze Osoczne, Nowoberezowo i Stare Berezowo.

 

WÓJT GMINY HAJNÓWKA       

 


 OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Hajnówka

 

          W związku z realizacją projektu „Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku Czeremcha – Hajnówka” zawiadamiam o planowanym w dniu 06.04.2020 roku zamknięciu przejazdu kolejowego w km 112,503 linii 31 Czeremcha – Hajnówka  w ciągu drogi gminnej nr 108531B Orzeszkowo – Pasieczniki oraz wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu. Planowane zamknięcie nastąpi w dniu 06.04.2020 r o godz. 8.00. Ponowne otwarcie nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni.

Wójt Gminy Hajnówka

                                        


 

OBWIESZCZENIE

 

WÓJTA GMINY HAJNÓWKA

 

           Informuje się, że od 15 marca 2020 roku planowane jest przywrócenie ruchu kolejowego na linii nr 52 na odcinku Lewki-Hajnówka. Trasa kolejowa przebiega przez Progale, Chytrę, Dubicze Osoczne, Stare Berezowo i Mochnate, w związku z czym proszę o zachowanie należytych środków ostrożności i o bezpieczne poruszanie się na przejazdach kolejowo - drogowych.

 

 

 Wójt Gminy Hajnówka


PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Białystok, 09 marca 2020 r.

AB-I.7840.5.6.2020.WB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710 ze zm.), z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.), informuje, iż Wojewoda Podlaski wydał na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., działających przez pełnomocnika Pana Damiana Kniazia, decyzję Nr 11/Z/2020 z dnia 06.03.2020 r., znak: AB-I.7840.5.6.2020.WB, o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę mostu w km 113,868 linii kolejowej nr 31 wraz z przebudową linii kolejowej nr 31 na odcinku od km 113,831 do km 113,899, w ramach inwestycji pn. "Prace na linii kolejowej nr 31 na odcinku gr. województwa - Czeremcha - Hajnówka", w zakresie robót obejmujących:

 • rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu kolejowego w km 113,868,
 • przebudowę linii kolejowej jednotorowej nr 31 na odcinku od km 113,831 do km 113,899 obejmującą wymianę nawierzchni, korektę układów geometrycznych w profilu i w planie,
 • budowę kabli sterowania ruchem kolejowym i rurociągu kablowego na odcinku od km 113,831 do km 113,899,
 • budowę kabli telekomunikacyjnych i rurociągu kablowego na odcinku od km 113,831 do km 113,899,

na działkach:

 

 L.p.

Powiat

Gmina

Działka

Nr obrębu

Nazwa obrębu

Rodzaj użytkowania gruntowego

1.

hajnowski

Hajnówka

611/1

0016

Orzeszkowo

Tk (teren kolejowy zamknięty)

2.

hajnowski

Hajnówka

611/2

0016

Orzeszkowo

Wp (teren kolejowy zamknięty)

3.

hajnowski

Hajnówka

611/3

0016

Orzeszkowo

Tk (teren kolejowy zamknięty)

 

Z decyzją tą strony mogą zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, pok. 322 w godzinach 800 ÷ 1500, w terminie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 26.03.2020 r.

Należy wyjaśnić, iż od w/w decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wnioskodawcy, a dla pozostałych stron po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 

Z up. Wojewody Podlaskiego

Łukasz Miękisz

Kierownik Oddziału w Wydziale Architektury i Budownictwa
Hajnówka dnia 12.02.2020r.

IP.6733.8.2019

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 12.02.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda, oraz budowie dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska - Wygoda w ramach działek położonych w Gminie Hajnówka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów:

 • nr 80, 64, 88 i 96 – obręb Kotówka,
 • nr 223 – obręb Nowokornino,
 • nr 19, 165/2 i 213 – obręb Czyżyki,
 • nr 131, 130, 129, 128 i 127 – obręb Puciska,
 • nr 1 i 29 – obręb Wygoda.

        

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 
Hajnówka dnia 20.01.2020r.

IP.6733.8.2019

Obwieszczenie

 

            Na podstawie art. 49 i 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 t.j.)

 

zawiadamia się

 

że, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Czyżyki, Puciska i Wygoda oraz budowie 2 odcinków kanalizacji sanitarnej Kotówka – Czyżyki i Puciska – Wygoda, na działkach ozn. nr geod.:

 • nr 80, 64, 88, i 96 obręb Kotówka,
 • nr 223 obręb Nowokornino,
 • nr 19, 165/2 i 213 obręb Czyżyki,
 • nr 131, 130, 129, 128 i 127 obręb Puciska,
 • nr 1 i 29 obręb Wygoda.

przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy Hajnówka przy ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w pokoju nr 37 w godzinach od 730 do 1530, można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać ewentualne wyjaśnienia w sprawie, złożyć pisemne wnioski i zastrzeżenia.

        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Hajnówka, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Hajnówka, oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń miejscowości: Wygoda, Puciska, Czyżyki, Nowokornino i Kotówka.

 

 Wójt Gminy Hajnówka

 

 

Sprawę prowadzi Andrzej Golonko tel. 85 6822756


Hajnówka dnia 16.01.2020r.

IP.6733.5.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 16.01.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie powierzchniowego ujęcia wody do celów p.poż. zlokalizowanego w ramach działek położonych w obrębie Wierzchowskie, Gmina Hajnówka oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 1148, 1154/22 i 1154/2.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 03.01.2020r.

IP.6733.7.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018.2096 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018.1945 z t.j.), zawiadamia się że w dniu 03.01.2020r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie istniejącej sieci oświetlenia ulicznego w miejscowości Postołowo, położonej w Gminie Hajnówka, w ramach działek ozn. nr geod.: 54 i 63/1 (obręb Postołowo).

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Wójt Gminy Hajnówka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2020-01-03

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Modyfikujący: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2020-06-24

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2020-01-03