Obwieszczenia 2018

Hajnówka dnia 03.07.2018r.

 IP.6733.2.2018

 

 OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 03.07.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie odcinka drogi gminnej Nr 108571B ul. Torowa w Dubinach, przebudowie i rozbudowie odcinka drogi gminnej Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do drogi gminnej Nr 108537B) i przebudowie odcinka drogi gminnej  Nr 108574B ul. Łąkowa w Dubinach (od drogi powiatowej Nr 1647B do rzeki Leśna Prawa), w ramach działek położonych w obrębie wsi Dubiny, Gmina Hajnówka, oznaczonych numerami ewidencyjnymi gruntów: 787/1, 958/1, 960/6, 960/11, 788/2, 959/7, 963/6, 967/5, 968, 583/4, 791/13, 1097/1 i 564/1.

         Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

 


Hajnówka dnia 27.06.2018r.

 IP.6733.3.2018

OBWIESZCZENIE

 

         Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017.1257 t.j.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017.1073 z późn. zm.), zawiadamia się że w dniu 27.06.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie odcinka drogi gminnej ozn. nr geod. 6 obręb wsi Olchowa Kładka.

Od w/w decyzji stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania przedmiotowej decyzji. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

                                                                   Wójt Gminy Hajnówka

 

 


 

 


Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Referat inwestycji, planowania przestrzennego i gospodarki gruntami - Andrzej Golonko

Data wytworzenia: 2018-01-04

Wprowadzający: Katarzyna Hajduk

Data modyfikacji: 2018-07-03

Opublikował: Katarzyna Hajduk

Data publikacji: 2018-01-04