Uchwała Nr IV /23/ 07

UCHWAŁA NR IV / 23 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 22 lutego 2007 r.

         w sprawie zmiany Uchwały Nr II/10/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006r.
w  sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214. poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/10/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości / Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 296, poz. 3028 / wprowadza się następujące zmiany:
           w § 1 ust. 1 pkt. 1 skreśla się wyraz „budowle”
           w § 2 skreśla się wyraz „budowli”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27