Uchwała Nr V /29/ 07

UCHWAŁA Nr V/29/07
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 26 marca 2007r.

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2006 rok

                  Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz. 2276; z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155; z 2005 r. Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006 r. Nr 157 poz. 1119 i Nr 208 poz. 1540) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 41 poz. 364,; z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz. 1568, Nr 213 poz. 2081; z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091, Nr 132 poz. 1111 z 2006 r. Nr 227, poz.1658), uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za 2006 rok składającego się z:
1.      bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2006 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów  kwotą 175 578,28 zł;
2.      rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku;
3.      dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za 2006 roku składającego się z:
1.     bilansu, który został sporządzony na dzień 31.12.2006 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów  kwotą 1 434,87 zł;
2.     rachunku zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku;
3.     dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

                                                                                                        Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12