Uchwała Nr VIII/42/07

UCHWAŁA NR VIII/ 42 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 15 czerwca 2007r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) uchwala się co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości oznaczone numerami geodezyjnymi:

- dz. nr geod. 103/2 o pow. 0,1700 ha, położona w obr. wsi Dubicze Osoczne,
- dz. nr geod. 42 o pow. 0,0900 ha, położona w obr. wsi Wasilkowo,

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

 

  • 42-1.jpg ( 109.19 KB )

    Rozstrzygnięcie Nadzorcze - str.1

  • 42-2.jpg ( 117.19 KB )

    Rozstrzygnięcie Nadzorcze - str.2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-07-25

Data modyfikacji: 2007-07-25

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-07-25