Uchwała Nr XII / 62 / 07

              UCHWAŁA NR XII/62/07              
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214. poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327), Nr 173, poz.1218 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) ,  uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budynki  i grunty stanowiące własność gminy, o ile nie są przekazane w posiadanie innym podmiotom;
2) budynki i grunty stanowiące własność gminy, wykorzystywane do celów przeciwpożarowych , do  zadań własnych gminy z zakresu kultury.


§ 2. Zwolnienia, o których mowa w § 1 nie obejmują budynków, budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i grunty stanowiące  własność gminy , związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Hajnówka z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości./Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 296, poz. 3028 /


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.


Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17