Uchwała Nr XII / 63 / 07

UCHWAŁA NR XII/63/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 29 listopada 2007 r.


w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków  rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218), i art. 12, ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada  1984 r. o podatku rolnym  (Dz. U.  z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412; Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747) zarządza się co nastepuje:


§ 1. Uchwała określa  tryb i szczegółowe warunki zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej „zwolnieniem”.


§ 2. 1. Zwolnienie stosuje sie na wniosek podatnika.
2. Początek okresu zwolnienia nie może być wcześniejszy niż pierwszy dzień miesiąca następującego po złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.1.
3. Wniosek powienien zawierać dane dotyczące gruntu, którego ma dotyczyć zwolnienie (w szczególności numer działki wg ewidencji gruntów, powierzchnię i klasy) oraz okreslić zamierzony okres zwolnienia (1 – 3 lata).


§ 3. 1. Warunki zwolnienia są następujące:
1) zaprzestanie uprawy roślin,
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe,
3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe,
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagrażającym rozprzestrzenianiu sie chwastów.
 2. Warunki określone w ust. 1 muszą byc spełnione łącznie.


§ 4. 1. Zwolnienie następuje w drodze decyzji Wójta Gminy.
2. W razie niedopełnienia chociażby jednego z zastrzeżonych warunków organ podatkowy stwierdza wygaśnięcie w całości lub w części decyzji, o której mowa w pkt. 1.
3. Podatnik jest zobowiązany do zawiadomienia Wójta Gminy Hajnówka w terminie 14 dni o zaistniałych zmianach w przypadku wcześniejszego podjęcia produkcji na wyłączonych użytkach rolnych.


§ 5. Traci moc uchwała  Nr XII/71/99 Rady Gminy Hajnówka z dnia 15 grudnia 1999 roku w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej na okres nie dłuższy niż 3 lata.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Skarbnik Gminy - Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-17

Data modyfikacji: 2007-12-17

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-17