Uchwała Nr X/ 50 /07

UCHWAŁA NR X / 50 /07
RADY GMINY HAJNÓWKA
z dnia 10 września 2007 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości.


Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża sie zgodę na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny, nieruchomości oznaczonych następującymi numerami geodezyjnymi położonymi w obr. wsi Trywieża, gmina Hajnówka: 157/1 o pow. 0,0188 ha, 157/2 o pow. 0,0042 ha, 157/3 o pow. 0,4880 ha, 158/1 o pow. 0,0997 ha i 158/2 o pow. 0,1283 ha, stanowiących grunty pod nowo powstałym zbiornikiem małej retencji.

§ 2. Opisane w §1 nieruchomości zostaną przekazane na rzecz Skarbu Państwa pod władanie Marszałka Województwa Podlaskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wiesław Józef Komarewski

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Referat Inwestycji... - Helena Bagrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-12-12

Data modyfikacji: 2007-12-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-12-12