Uchwała Nr VI /34/ 07

UCHWAŁA NR VI/34/07
RADY GMINY HAJNÓWKA
Z DNIA 17 KWIETNIA 2007 ROKU

 

                                                                              w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1.      Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 44 854,-

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 251,- zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę  51 105,-zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody budżetowe ogółem: 8 961 050,-zł.

2. Wydatki budżetowe ogółem: 9 261 050,-zł.

Deficyt budżetowy w kwocie 300 000,-zł. zostanie pokryty planowaną pożyczką długoterminową  w  wysokości  300 000,-zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

                                                                                                            Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

Metryka strony

Udostępniający: Luba Nowik

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-06-12

Data modyfikacji: 2007-06-12

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-06-12