Uchwała Nr IV /28/ 07

UCHWAŁA NR IV/ 28 / 07
RADY GMINY HAJNÓWKA

z dnia 22 lutego 2007 roku

        w sprawie stanowiska Rady Gminy Hajnówka odnośnie prac Zespołu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Opracowania Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 regulaminu Rady Gminy Hajnówka stanowiącego Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Hajnówka przyjętego Uchwałą Nr XXIV/146/05 Rady Gminy Hajnówka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Hajnówka (Dz.Urz.Woj.Pod. Nr 119 poz. 1456 , z 2006 r. Nr 271 poz. 2714 ), uchwala się, co nastepuje:

§ 1. Przyjąć stanowisko Rady Gminy Hajnówka w sprawie prac Zespołu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Opracowania Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2. Stanowisko, o którym mowa w § 1 należy przekazać do: Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Środowiska, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, posłom i senatorom.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Wiesław Józef Komarewski

 

 Załącznik
do Uchwały Nr IV/ 28/ 07

Rady Gminy Hajnówka
z dnia 22 lutego 2007r.

Rada Gminy Hajnówka w imieniu całej społeczności lokalnej wyraża protest  przeciwko ignorowaniu wspólnoty samorządowej gminy Hajnówka  przy tworzeniu Projektu Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej przez Zespół Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do Opracowania Ustawy Regulującej Status Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Puszczy Białowieskiej oraz przeciwko powołaniu Parku Narodowego Puszcza Białowieska obejmującego cały obszar polskiej części Puszczy Białowieskiej.
Protestujemy przeciwko zapisom w przygotowanych przez Zespół Prezydenta projektach: zmiany ustawy o ochronie przyrody (modyfikujący procedury powoływania Parków Narodowych i zmian ich granic, w taki sposób, że o powołaniu Parku Narodowego lub zmianie jego granic decydować będzie Parlament i Prezydent w drodze procedury ustawowej) jak też w projekcie ustawy o ustanowieniu „Programu zrównoważonego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej w latach 2008 - 2013”.
„Programu zrównoważonego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej w latach 2008 - 2013” w obecnie przedstawionym kształcie nie operuje rzeczywistymi środkami  a jedynie przewidywaniami. Przewiduje on, że z 36 mln. zł środków budżetowych, na tzw. wkład własny do projektów przy ubieganiu się o środki pomocowe, wygenerowane zostaną kolejne 191 mln zł. To są pieniądze wirtualne a dla umożliwienia rozwoju naszej gminy niezbędne są środki rzeczywiste.
Deklarowaliśmy dużo wcześniej w „Stanowisku Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska Dotyczącym Zarządzania Puszczą Białowieską” przyjętym w dniu 24.10.2006 r., gotowość udziału w pracach Zespołu. Znamy potrzeby lokalnej społeczności, wiemy jak im sprostać i znamy koszt tych działań. Oferta nasza nie została jednak przyjęta.
Teraz oczekujemy na konstruktywne konsultacje propozycji projektów przygotowanych przez Zespół. Prawo do współdecydowania o najważniejszych dla lokalnej społeczności sprawach wynika zarówno z podstaw porządku konstytucyjnego RP (zasada demokratycznego państwa prawa i dialogu społecznego, zasada pomocniczości i decentralizacji władzy publicznej) jak i z zobowiązań międzynarodowych Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących przestrzegania przepisów Europejskiej Karty Samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Hajnówka

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Ostapczuk

Wprowadzający: Barbara Ostapczuk

Data wprowadzenia: 2007-03-27

Data modyfikacji: 2007-03-27

Opublikował: Barbara Ostapczuk

Data publikacji: 2007-03-27